forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:?brahim Gürcan

ibrahim-gurcanProf. Dr. ?brahim Gürcan, son günlerde meydana gelen toplumsal olaylarda medyan?n etkisini de?erlendirdi... 

Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Halil ?brahim Gürcan, son günlerde gündeme olan Kobani, Güneydo?u ve Suriye’de ya?anan olaylarda medyan?n bilerek veya bilmeyerek toplum üzerinde büyük etkisinin bulundu?unu belirterek, "Bunu milli menfaatlerimiz aç?s?ndan, ba?ka menfaatler u?runa kullanan yay?n organlar? da var" aç?klams?nda bulundu. 

Prof. Dr. Gürcan, medyan?n kamuoyu olu?turma etkisinin yo?un olarak derslerde tart??t?klar? ve bununla ilgili de örnek olaylara ili?kin ara?t?rmalar yapt?klar? konulardan biri oldu?una dikkat çekti. 'Medyan?n ciddi olarak gündem olu?turma gücü var' diyen Gürcan, "Bu 1930’lardan itibaren Amerika’da ba?layarak ara?t?r?lm?? ve bunlarla ili?kili olarak ileti?im modelleri ç?kart?lm??. 

Medya dedi?imiz de; radyo, televizyon, dergiler ve en son olarak da sosyal medya (internet ortam?) da çok büyük etkiye sahip. Bunlar?n içinde özellikle sosyal medyan?n, gerek insanlar? olaylara çekme, olaylara kat?l?m ve yanda? olu?turma ba?lam?nda ciddi etkileri bulunuyor. Hatta bir olay, sosyal medyada kartopu etkisiyle k?sa sürede ç?? gibi büyüyor. Sabahleyin birisinin att??? bir tweet, ak?ama milyonlarca ki?iye ula?m?? oluyor. Dolay?s?yla da kendi içinde dinami?i olan bir kamuoyu etkisi meydana getiriyor" ifadelerini kulland?. 

“MEDYANIN TOPLUM ÜZER?NDE BÜYÜK ETK?S? BULUNUYOR”

Prof. Dr. Gürcan, medyan?n toplum üzerinde büyük etkileri bulundu?unu da kaydederek, “Medya, Kobani, ya da Güneydo?u ve Suriye’de ya?anan olaylarda, bilerek veya bilmeyerek toplum üzerinde ku?kusuz büyük etkilerde bulunuyor. Bunu milli menfaatlerimiz aç?s?ndan kullanan yay?n organlar? da var. 

Bunu ba?ka menfaatler u?runa kullanan yay?n organlar? da var. Burada nas?l bir ayr?m yap?lacak? Vatanda? hangi gözden bu olaylar? takip edecek? Hangisine inanacak?

Bu ciddi bir sorun. Çünkü kanallara bak?yorsunuz. Özellikle televizyon kanallar?n?n birbirleri aras?nda çok farkl?l?klar oluyor. Hangisine inan?laca?? konusunda s?k?nt?lar var ve olaylar?n verili? ?ekilleri de çok önemli. ?leti?imci aç?s?ndan bakt???m?zda, siz barda?? dolu taraf?ndan görmek isterseniz, barda??n dolu taraf?n? gösterirsiniz. 

E?er barda?? bo? taraf?ndan görmek isterseniz, bo? taraf?n? gösterirsiniz. Birkaç gün önce Ba?bakan?n bir program? vard? ve salonun ön taraf? doluydu. Bu programda bir k?s?m televizyon kanallar? salonunun dolu olan ön k?sm?n? verdi, bir k?s?m ise bo? k?s?mlar? gördü. Yani bu bizim medyada özellikle “e?ik bekçili?i” dedi?imiz kavram kapsam?nda editörlerin ve gazete yay?n politikalar?n?n belirledi?i ilkelerine göre yay?n? yönlendirme olay? söz konusudur. Burada vatanda?, farkl? kanallar?, farkl? internet ortamlar?n? takip ederek kendi içinde hangisi do?ru buna karar vermek durumundad?r” diye konu?tu. 

“MEDYA B?R OLAYIN ÜZER?NE G?DERSE OLAYI BÜYÜTEB?L?R” 

Medyan?n bir olay?n üzerine gitmesi halinde o olay? büyütebilece?ini de anlatan Gürcan, ?öyle devam etti: Mesela geçen sene hat?rl?yoruz pirinç, et olay? vard?. Bunlar medyan?n manipülatif etkisiyle bir seviyeye getirildi. Sanki “ülkede et krizi var, hayvan kesilmiyor” denildi. 

 

Böyle bir mesaj bombard?man? yap?ld?. “Gerçekten ülkede bir et krizi var” noktas?na gelindi. Bu belli tröstlerin piyasada hakim olmaya çal??an ekonomik sermayenin yönlendirdi?i haber biçimi. Bu, belli zamanlarda tavuk eti ve yumurta üzerinde de oynan?r. 

 

Yani medya, reklam verenlerin de yönlendirmesiyle istedi?i ?ekilde halka haber verebilir ve halk?n da yönlendirilmesine katk?da bulunabilir. Halk? yanl?? bilgilendirme yönünde ya da istedi?i yöne do?ru bilgilendirme konusunda ciddi manipülatif etkiler olu?turabilir. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri