forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

IP TV DERNE?? KURULUYOR...

Aktif .

ip_tvGelece?in televizyon teknolojisi olarakkabul edilenIP TV'nin Trkiye'deki geli?imi iin nemli bir ad?m at?ld?.Trkiye'de IP TV'yi tan?tmak ve IP TV'ye gei?i te?vik etmek iin kurulan IP TV Derne?i, yay?n, ierik ve servis sa?lay?c?lar?n kat?l?m?yla olu?turuldu.

Bu amala geti?imiz gnlerde IPTV Derne?i Genel kurulu? toplant?s? yap?ld?. Ekim ay?n?n ba??nda kurulu? al??malar? tamamlan?p kamuoyuna duyurulacak olan internet Temelli Televizyon Teknolojileri Derne?i (IPTV DER), kurucu yelerinin kat?ld??? toplant?da kurulu? tz? oybirli?i ile kabul edildi.
Derne?in Kurucu genel ba?kan ve ynetim kurulu da belli oldu.
Vestel den Metin Salt oybirli?i ile Kurucu Genel Ba?kan Seildi.
Ynetim Kurulu ise ?u isimlerden olu?tu:
U?ur ?eker - Zap Medya
Orhan Co?kun TTNet
Sedat zkol - Maltepe niversitesi
Murat nol Protel
Hatice Memigven Digiturk
Metin Ta?k?n Airties
At?f nald? Airport TV
Sleyman ?ahin Uydu Dnyas?
mer Velio?lu - Betasat
Prof.Dr.Osman Palamutuo?lu ?T

IP TV NED?R?
?ifreli, ?ifresiz TV kanallar?n?n ve Depolanan Video ieriklerinin, IP (INTERNET PROTOCOL) paketlerine dn?trlerek geni?band internet eri?im teknolojileri zerinden son kullan?c?ya yay?nlanmas?d?r.
Son kullan?c?n?n evine alaca?? bir STB (Set Top Box) ile gelen datalar?, tv sinyaline dn?trerek televziyonundan rahatl?kla izleyebilecek. stelik bunun iin bir bilgisayara da ihtiya duymadan.
IPTV ne getirecek?
IPTV'nin en byk getirisi interaktif uygulamalara olanak vermesi. IPTV sayesinde insanlar iste?e ba?l? bir yay?n zgrl?ne kavu?mu? olacaklar. Art?k izleyicilerin, ne zaman neyi izleyeceklerini televizyon kanal? yneticileri de?il, ki?inin kendisi karar verecek. ?ste?e ba?l? yay?n VoD (Video on Demand) sayesinde ki?i evde televizyon ba??nda dizi izlemek istiyorsa, istedi?i dizinin istedi?i blmn izleyebilecek. Yada bir film yada bir ma.. Bu tamamen ki?iye ba?l? olacak.
IPTV nas?l izlenecek?
Tv yada video yay?n?n?n internet zerinden gecikmesiz verilebilmesi iin yksek bant geni?li?ine ihtiya bulunmaktad?r. DSL teknolojisinde meydana gelen geli?meler, bugn internet altyap?s?n? olu?turan IP omurga zerinden gerek zamanl? olsun olmas?n hertrl verinin iletilebilmesini mmkn hale getirmi?tir.
Ayr?ca s?k??t?rma oranlar?nda geli?im de IPTV?nin nnn a?lmas?nda en byk etken olmu?tur. MPEG2 format?yla s?k??t?r?lm?? bir SDTV(Standard definiton) kanallar? 3-3,5 Mbs/s lik bir bant geni?li?ine ihtiya duyarken HDTV (High Defination) yay?n? iin 19 Mbs/s?lik bir bant geni?li?ine ihtiya duyulmaktad?r.
Ancak yava? yava? MPEG2?nin yerine almaya ba?layan MPEG-4 s?k??t?rma format? ile SDTV iin 2 Mbp/s, HDTV iin ise 12 Mbp/s civar?nda bir bant geni?li?ine ihtiya vard?r. 2009 y?l?na kadar SD TV iin ihtiya duyulacak band geni?li?inin 1 Mbps?in alt?na d?ece?i HD TV iin ise 7 Mbps civar?nda olaca?? ngrlmektedir.
H?zla geli?en DSL zmleri sayesinde bugn ADSL2+ ile 25Mbp/s lik bir h?za ula??l?rken VDSL ile 52Mbp?s?lik download h?z?na ula??lm?? bulunmaktad?r. ?u anda Japonya?da ise 100Mbp?s download sa?layabilen ?ebeke kurulmaktad?r.
Yukar?da h?z limitleri sayesinde ADSL2+ veyaVDSL ile 2-3 adet SD yay?n?n yada bir adet HD yay?n?n rahatl?kla verilebilir hale gelmi? durumda. Ayr?ca Microsoft?u geli?tirdi Media Player ve Real Networks?un geli?tirdi?i real player codekleri ile bu oran daha da ykselmektedir. (IP TV ile ilgili teknik bilgiler www.iptvnedir.com ) sitesinden al?nm??t?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri