forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

F??LENEN S?TELER YARGIYA G?D?YOR...

Aktif .

 ?hbara göre 'bölücü' kategorisine sokulan bir sitede CHP ?l Ba?kan? Gürsel Tekin yaz? yaz?yor. 'Fethullahç?' diye fi?lendi?i öne sürülen bir site ise 'Biz Fethullahç? de?il Milli Görü?çüyüz' diyor.
 
'?hbarc? subay’?n önceki gün bas?na yollad???, kimi internet haber sitelerinin fi?lendi?ini gösteren ve Albay Dursun Çiçek imzal? yeni bir ‘and?ç’ oldu?u öne sürülen döküman, tart??maya neden oldu...
 
 
Radikal Gazetesi'nin haberine göre, CHP ?l Ba?kan? Gürel Tekin’in yaz? yazd???, sosyal demokrat görü?teki ‘www.gercekgundem.com’ adl? site ‘bölücü’ kategorisine konulurken, Milli Görü?çü ‘www.haber5.com’ adl? site için ‘Fethullahç?’ denildi.
 
‘www.gercekgundem.com’u yay?mlayan gazeteci Bar?? Yarkada?, and?c? yarg?ya ta??yor.
 
And?ç oldu?u ileri sürülen döküman?n do?ru olup olmad???n?n aç?kl??a kavu?turulmas?n? isteyen Bar?? Yarkada?, ?öyle konu?tu:
“E?er bu and?ç do?ruysa, onu haz?rlamak suçtur. Onu haz?rlayan kurmaylar?n zekas?na ?a??yorum. Bizimki gibi, sosyal demokrat ve cumhuriyetçi bir yay?n organ?n? bölücü siteler kategorisine alabilmek için insan?n zekas?n?n çal??m?yor olmas? gerekiyor.”
 
‘Hedef haline getirildik’
 
Yarkada?, hedef haline getirildiklerini belirterek, “Geçmi?te, hakk?nda and?ç haz?rlanan ki?ilerin ba?lar?na neler geldi?ini birlikte gördük. And?çlar haz?rlanan bir sistemde gazeteciler halk?n haber alma hakk?n?n savunucusu olamazlar. And?ç haz?rland??? noktada, gazetecilerin elleri titrer” dedi. Yarkada?, and?c? yarg?ya ta??yacaklar?n? sözlerine ekledi.
 
Sitede üç buçuk y?ld?r güncel yaz?lar kaleme alan CHP ?l Ba?kan? Gürsel Tekin’se www.gercekgundem.com’un and?ca dahil edilmesinin, imal bir belge izlenimi yaratt???n? savundu:
 
“Bu, belgelerin gayriciddili?ini gösteriyor. Ben sitede, kurulu?undan bu yana bölücülük ibaresi olabilecek tek haber görmedim. Ne yaz?k ki bütün medyay? susturdular. Susturamad?klar? bir www.gercekgundem.com vard?. O da vergi memurlar?n?n s?k s?k u?rad??? yay?n kurulu?udur. Bu belgenin ciddiyeti ve geçerlili?i yoktur.”
 
Nedeni Taraftan al?nt?lar m??
 
Ayn? dökümanda, ‘Fethullahç?’ kategorisine sokulan ‘www.haber5.com’un Genel Yay?n Yönetmeni ?slam Arslan ise Milli Görü? çizgisinde olduklar?n? belirtti. Taraf gazetesinde yay?mlanan kimi haberlerden al?nt? yapt?klar? için bu kategoriye konulmu? olabileceklerini anlatan Arslan, “Çok komik buluyor, gülüyoruz. Ayr?ca biz Fethullahç? da de?iliz” diye konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri