forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 ''?rticayla Mücadele Eylem Plan?'' ba?l?kl? belgede ?slak imzas? bulundu?u öne sürülen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, savc?l?kta al?nan ifadesinin ard?ndan sevkedildi?i mahkeme taraf?ndan tutukland?.
 
Taraf gazetesinde 12 Haziran 2009'da yer alan ''?rticayla Mücadele Eylem Plan?'' haz?rland??? ve bu planda Deniz Kurmay Albay Çiçek'in imzas? bulundu?una ili?kin haber üzerine Çiçek, ''Ergenekon'' soru?turmas?n? yürüten savc?lar taraf?ndan ifadesine ba?vurulmak üzere savc?l??a ça?r?ld?.
 
Albay Çiçek'in de aralar?nda bulundu?u 9 muvazzaf subay, 30 Haziran Sal? günü getirildikleri Be?ikta?'taki ?stanbul Adliyesinde Zekeriya Öz'ün de aralar?nda bulundu?u Cumhuriyet savc?lar?na ifade verdi.
 
Savc?l?k ifadesinin ard?ndan tutuklanmas? istemiyle ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesine sevk edilen Çiçek, gece geç saatlere kadar süren mahkemedeki i?lemlerinin ard?ndan TCK'n?n 314/2. maddesi uyar?nca ''silahl? terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutukland?.
 
Çiçek, karar?n ard?ndan 1 Temmuz Çar?amba günü saat 01.00 s?ralar?nda Hasdal Askeri Cezaevine konuldu. Avukat? ise adliyeden ayr?lmadan ''tutuklulu?a itiraz'' dilekçesini mahkemeye sundu.
 
Soru?turmay? yürüten Cumhuriyet savc?lar?n?n ''itiraz'' talebi hakk?nda mütalaalar?n? bildirmelerinin ard?ndan talebi de?erlendiren mahkeme heyeti, askeri savc?l???n soru?turmas?n?n yer ald??? dosyay? da inceledikten sonra ''delil yetersizli?i'' nedeniyle Çiçek'in tahliyesini kararla?t?rd?.
 
Albay Dursun Çiçek, bu karar?n ard?ndan tutuklu bulundu?u Hasdal Askeri Cezaevi'nden saat 21.00 s?ralar?nda tahliye edildi.
 
SAVCI VE HAK?M? ??KAYET
 
Deniz Kurmay Albay Çiçek, 23 Temmuzda Zekeriya Öz'ün de aralar?nda bulundu?u ''Ergenekon'' soru?turmas?n? yürüten savc?lar ile tutuklanmas?na karar veren Hakim Rüstem Ery?lmaz'? Hakimler ve Savc?lar Yüksek Kuruluna (HSYK) ?ikayet etti.
 
Albay Dursun Çiçek, 7 A?ustosta ise kendisiyle ilgili ''maksatl? ve gerçek d??? bilgileri içerecek ?ekilde yay?n yapt???n?'' iddia etti?i baz? televizyon kanallar?yla ilgili gerekli tedbirleri almad??? gerekçesiyle RTÜK üyeleri hakk?nda da ''görevi ihmal'' suçundan Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???na suç duyurusunda bulundu.
 
Çiçek, ?slak imzas? bulundu?u belirtilen ''?rticayla Mücadele Eylem Plan?''n?n posta yoluyla ?stanbul Cumhuriyet Savc?l???na ula?t?r?lmas? üzerine, ifade için yeniden Be?ikta?'taki ?stanbul Adliyesine ça?r?ld?.
 
Dursun Çiçek'in ad?, üçüncü ''Ergenekon'' iddianamesinde de hakk?ndaki soru?turma devam eden ?üpheliler aras?nda yer al?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri