forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Anadolu Ajans? ve Güney Kore'nin en büyük haber ajans? Yonhap aras?nda i?birli?ini art?rmay? öngören mutabakat zapt? imzaland?.
 

?ran'?n ba?kenti Tahran'da düzenlenen Asya-Pasifik Haber Ajanslar? (OANA) toplant?s? sonras? AA ile Yonhap aras?nda imzalanan mutabakat zapt? yaz?l?, görüntülü ve foto?rafl? haber de?i?imini öngörüyor.

AA Genel Müdür Yard?mc?s? ve Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Tahsin Akt? ile Yonhap D?? ?li?kiler ?dari Müdürü Kim Chang-Hoe taraf?ndan imzalanan mutabakat zapt?yla ayr?ca haber takibinde kar??l?kl? yard?mla?maya gidilecek.

Anla?maya ili?kin bilgi veren Akt?, multimedya ça??nda haber ajanslar?n?n birbirleri aras?nda i?birli?ini bugüne kadarki haber ve foto?raf alanlar?n?n ötesine götürerek görüntü ve grafik de?i?imini de kapsayacak ?ekilde geni?letmeleri gerekti?ini söyledi.

Anadolu Ajans?'n?n bu y?l içinde Çin ve Endonezya haber ajanslar?yla görüntü de?i?imi anla?malar? imzalad???n? hat?rlatan Akt?, Yonhap ile yap?lan anla?mayla Uzak Do?u ülkeleriyle Türkiye aras?nda görsel ileti?imin güçlendirilece?ini ifade etti.

Chang-Hoe de, Güney Kore'de bas?n yasas?nda de?i?ikli?e gidildi?ini, bir y?l içinde 24 saat haber yay?n? yapacak bir televizyon kanal? kurulmas?n?n kararla?t?r?ld???n? hat?rlatt? ve Yonhap olarak ihaleye kat?ld?klar?n? söyledi.

?haleyi kazanmalar? halinde görüntülü haber ihtiyaçlar?n?n artaca??n? kaydeden Chang-Hoe, bu kapsamda AA ile anla?maya önem verdiklerini belirtti.

Chang-Hoe, Yonhap'?n 41 yurt d??? muhabiri bulundu?unu ve Kore dilinin yan? s?ra ?ngilizce, Çince, Japonca, ?spanyolca ve Arapça yay?n yapt???n? söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri