forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

E-K?TAP: CESUR YEN? MEDYA

Aktif .

cesur_yeni_medyaxAlternatif Bili?im Derne?i taraf?ndan ç?kar?lan 'Cesur Yeni Dünya' isimli kitapta internetin Arap isyanlar?ndaki rolü ve Wikileaks belgelerinin dünyay? nas?l etkiledi?i ele al?n?yor. Kitap internetten ücretsiz olarak pdf format?nda da sunuluyor...

 


Tunus’ta ba?lay?p M?s?r’a ve di?er birçok Arap ülkesine s?çrayan, akabinde Libya’daki geli?meleri tetikleyen “Arap” isyanlar?nda yeni medyan?n oynad??? rol nedir? Elektronik a?lar hükümetleri, rejimleri de?i?tirebilir mi? Wikileaks soru?turmac? gazetecili?in neresinde duruyor? gibi olgular ele al?n?yor…

Alternatif Bili?im taraf?ndan derlenen elektronik kitap "Cesur Yeni Medya", üç bölümden olu?uyor.

?lden Dirini'nin giri? ve de?erlendirme yaz?s?n?n devam?nda ba?layan birinci bölüm, Tunus'ta ba?lay?p M?s?r'a ve di?er birçok Arap ülkesine s?çrayan ve Libya'daki geli?melerle süregiden Arap isyanlar?nda yeni medyan?n oynad??? rolü tart???yor. Konuyu farkl? aç?lardan ele alan ?smail Hakk? Polat, Ay?e Kaymak, Bar?? Engin, Koray Löker ve I??k Bar?? Fidaner'in yaz?lar?n? içeren bölümdeki tart??malar, Alternatif Bili?im'in Ocak ay?nda Elektrik Mühendisleri Odas?'nda düzenledi?i Wikileaks konulu toplant?da ortaya at?lan konular?n geni?letilmesi ile olu?tu.

?kinci bölüm, Wikileaks'i gazetecilik ve yeni medya ba?lam?nda inceliyor. Özgür Uçkan, Mete Çubukçu, Noyan Ayan, Ba?ar Ba?aran ve Gülseren Adakl?'n?n yaz?lar?n?n yer ald??? bu bölüm, Wikileaks ve s?z?nt? gazetecili?inin toplumsal bilgi ve iktidar de?i?imi aç?s?ndan sa?lad??? olanaklar, siyasal konumlan??? gibi tart??malar? içeriyor.

Üçüncü bölümde, Wikileaks'i olu?um halindeki ve sonuçlar?na götürülen bir fikir olarak anlamaya çal???yoruz. Julian Assange'dan çevirdi?imiz üç yaz?n?n ard?ndan I??k Bar?? Fidaner, Burçe Çelik ve Andreas Müllerleile'nin yaz?lar? Wikileaks'in fikirsel temelleri, imkanlar? ve sonuçlar?n? ele al?yor.


CESUR YEN? MEDYA'NIN E-K?TAP FORMATINI B?LG?SAYARINIZA ?ND?RMEK ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri