forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .


Vatan Gazetesi muhabiri Kemal Gkta?'?n "Hrant Dink Cinayeti - Medya, Yarg?, Devlet" isimli kitab? ?kt?. Hrant Dink'in e?i Rakel Dink ve yazar Ali Bayramo?lu'nun nszn kaleme ald??? kitap, Hrant Dink cinayetinin btn ynleriyle ortaya konulmas?n? hedefliyor.


Cinayetin anatomisini ?karmaya odaklanan kitap, cinayeti sadece polisiye ynyle de?il, politik, medyatik ve hukuksal sreleriyle ele al?yor ve okurun yak?n dnemin bu trajik yksn btnlkl olarak grmesini amal?yor.

 

B?L?MSEL ALI?MA GAZETEC? K?TABINA DN?T

 

Gkta?'?n Gncel Yay?nc?l?k'tan ?kan kitab?n?n ilk blmnde, Ankara niversitesi Gazetecilik Yksek Lisans blmnde haz?rlad??? "Trkiye'de Bas?n?n Kamuoyu Olu?turmas?, rnek Olay: Hrant Dink'in Hedef Haline Gelen Bir Siyasal Figre Dn?trlmesi" tezi yer al?yor. Bu blmde Hrant Dink'in ilk "Trk kad?n pilotu" ve Atatrk'n manevi k?z? Sabiha Gken'in Ermeni as?ll? oldu?u iddias?na ili?kin yapt??? haberden sonra nas?l hedef haline getirildi?i rnekleriyle anlat?l?yor. Geni? bir bas?n taramas? ile yaz?lan bu blmde Dink'e ynelik nas?l bir tekile?tirme ynteminin izlendi?i i ortaya konuluyor. Bu blmn nemli bir noktas? da Gken haberinden sonra Genelkurmay'?n yapt??? a?klama ve bu a?klamaya ili?kin bas?n?n tutumunun ele al?nmas? olu?turuyor.

 

301 L?NC? VE ERGENEKON

 

Kitab?n ikinci blmnde ise Dink'in Trk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yarg?lanmas?na ili?kin hukuksal sre ele al?n?yor. Dink'in bilirki?i raporunda susuz oldu?u belirtilmesine ra?men cezaland?r?lmas?n? ve bu yap?l?rken ortaya konulan bak?? a?s? analiz ediliyor.

 

Gkta?'?n kitab?nda nc blm ise Ergenekon'la ilgili. Dink cinayetinde Ergenekon'un rol oldu?u henz delillendirilmedi. Ama kitapta Ergenekon ve Dink cinayeti dava dosyalar?, ?i?leri Bakanl??? ve Ba?bakanl?k Tefti? Kurulu raporlar?nda bu ba??n ortaya konulabilece?i ok say?da bilgi, belge ve ipucuna yer veriliyor.

 

Kitab?n son blm cinayette devletin rolne ili?kin. Cinayetten nce devletin tm istihbarat kurulu?lar?n?n cinayeti tetikisine varana kadar bilmesi ve buna ra?men nlem almamalar? zaten kamuoyunun bilgisinde. Kitapta bu durumun btnlkl bir manzaras?n?n okurun nne konulmas?n?n yan? s?ra yeni bilgiler ve olgular da tart???l?yor. Kitapta cinayetin i?lenmesinde jandarman?n, polisin ve hkmetin sorumlulu?unu gsteren bilgiler yer al?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri