forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

DO?U? GRUBU'NUN E?LENCE KANALI TVEN EK?M AYINDA YAYINA BA?LIYOR

Aktif .

muhtesem_yuzyil_1Do?u? Grubu'nun e?lence kanal? haz?rl??? içinde oldu?u biliniyordu. Ve nihayet kanal?n ad? ve yay?n tarihi belli oldu.  Muhte?em Yüzy?l ve Behzat Ç. transferiyle kollar? s?vayan TVen, televizyon piyasas?nda hareketlili?e neden oldu.

Do?u? Grubu'nun yeni kanal? TVen, piyasaya büyük ses getirerek girdi. TVen'in ilk büyük transferleri Muhte?em Yüzy?l ve Behzat Ç. oldu...

Geçen sezonun en fla? iki dizisini kadrosuna katarak i?e ba?layan TVen ekim ay?nda yay?na ba?layacak.

TVen'in di?er televizyon kanallar?ndan ba?ar?l? olmu? dizi ve programlar? transfer edece?i belirtiliyor...

Medyatava.com'un haberine göre, Muhte?em Yüzy?l'?n yap?mc?s? Tims'le bir süredir s?k? pazarl?k yürüten TVen, sonunda 39 bölüm için yap?mc?yla el s?k??t?. Pazarl?k a?amas?nda taraflar aras?nda gizlilik sözle?mesi imzaland?. Sonunda pazarl?k dün bitti.

Muhte?em Yüzy?l'a TVen'in 39 bölüm için 40 milyon dolar ödeyece?i iddia ediliyor.

TVEN NASIL B?R KANAL OLACAK?

Milliyet yazar? Ali Eyüpo?lu'na TVen'le ilgili Do?u? Medya Grubu Ba?kan? Cem Ayd?n'la görü?mü? ve ?unlar? yazm??t?...

"Do?u? Grubu, yeni kanaldan ilk iki y?l ne en çok izlenen 4-5 televizyon aras?na girmesini bekliyor, ne de ilk iki y?l kâra geçmesini...

Hedef, mevcut kanallardan farkl? bir yay?n yaparak her geçen y?l daha da izlenir bir kanal yaratmak.
Peki, onca kanal varken tv-en bunu nas?l ba?aracak?

Kanal, ne gibi yay?nlar yaparak izleyicinin tercih etti?i bir kanal haline gelecek?

Cem Ayd?n bunu nas?l ba?aracaklar?n? ?öyle anlatt?:

“Her ?eyden önce samimiyetin ön planda oldu?u bir yay?nc?l?k yapaca??z. Seyirciye sayg? duyan bir kanal olaca??z. Her ?eye pozitif yakla?an, insanlar? motive eden bir kanal yarataca??z. Toplum olarak bizi y?llard?r bir arada tutan ama son zamanlarda göz ard? edilen de?erleri ön plana ç?karan bir televizyon olu?turaca??z. Nas?l ki Sezen Aksu, ?ener ?en gibi birçok sanatç?, toplumun her kesimini kucaklayan insanlar, ‘Babam ve O?lum’, ‘?kinci Bahar’ her kesimin sevdi?i i?ler oldu, biz de o kodlar? çözüp izleyicinin sevdi?i, be?enerek izledi?i bir televizyon kanal? yarataca??z. Bizde de dizi olacak, ama yap?mc?lardan kaset teslimi i? almayaca??z.  Ta??n alt?na biz de elimizi koyaca??z. Yap?mlara ortak olaca??z ve yapt???m?z her dizinin arkas?nda duraca??z. Bir deneyelim bakal?m, tutarsa devam ederiz, tutmazsa kald?r?r?z yapmayaca??z. Ekran? deneme tahtas?na çevirmeyece?iz. Haftada en fazla üç-dört dizi yay?nlayaca??z. Diziler en fazla 60-70 dakika olacak. Yetenek sahibi gençlere f?rsat yarataca??z.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri