forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MAGAZ?N ALEM? ERGENEKON MUHALEFET?NE SOYUNDU!

Aktif .


Levent K?rca'dan Tar?k Akan'a, Yavuz Bingl'den Geco Erkal'a, Mjdat Gezen'den ?ebnem Schafer'e, Sinan etin'den Sezen Aksu'ya kadar magazin dnyas?n?n pek ok ismi, 12. Dalga sonras?nda Ergenekon operasyonuna "isyan bayraklar?n?" ekti. ??te birbirinden ilgin Ergenekon yorumlar?...

Levent K?rca'dan tam destek...

Levent K?rca, Ergenekon davas?n?n 79. duru?mas?n? izledikten sonra ?u a?klamay? yapt?:

"Gnlm raz? de?il. Buradaki insanlar?n psikolojik olarak ok bunald?klar?n? grdm. Bu lkenin byle bir olayla vakit kayb? ya?ad??? hissini ta??yorum. Mthi? bir stres alt?ndalar. Bu lkenin ayd?n insanlar?n?n de?erli yneticileri bu olay nedeniyle i?lerinden glerinden olmas? beni zyor. ?im paralan?yor. Gnlm bir an evvel bu i?in sonlanmas?n? ve bu insanlar?n zgr hayatlar?na kavu?mas?n? istiyor. Avukat karde?lerimin savunmalar? ok ho?uma gitti. Onlar? tebrik ediyorum."

K?rca Veli Kk"n k?z? ve avukat? Zeynep Kk"n kolundan tutarak, "Ben Levent K?rca"y?m. Baban?z? ok iyi savundunuz. ok etkilendim. Tebrik ediyorum." dedi. Levent K?rca ??i Partisi Genel Ba?kan? Do?u Perinek'e "Sana el sallamaya geldim. Ba??ma bir ?ey gelirse savunmam? sana yapt?raca??m. Gene gelece?iz ama belki bir daha geldi?imizde siz burada olmayabilirsiniz" dedi. ??i Partisi Genel Ba?kan? Do?u Perinek de "Ho? geldin. Bizi ok mutlu ettin. Bu bombalara inanmay?n. Hi birine inanmay?n. Bunlar ne derse inanmay?n" diye konu?tu. Perinek yan?na gelen Muzaffer Tekin'i K?br?s gazisi, Oktay Y?ld?r?m'? da Gneydo?u gazisi olarak Levent K?rca'ya tan?tt?. Bunun zerine Muzaffer Tekin de "?imdi de Ergenekon gazisi" dedi.

Gazeteport.com'un, son dnemde siyasete soyunan ?ark?c? ve oyuncular?n beyanatlar?ndan yapt??? derleme, magazin aleminin Ergenekon'a muhalefet edenlerin saflar?n? tercih etti?ini ortaya koydu. Magazin figrlerinin Ergenekon davas?nda setikleri taraf da dikkat ekiyor....

Faz?l Say: Endi?elerimizden tr

Faz?l Say, 29 Mart'ta yap?lan yerel seimlerin ard?ndan CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal'a 'Mustafa Kemal Atatrk, bugn bu saatte ya??yor olsayd?, muhtemelen: 'AKDEN?Z'DEK? ORDULAR!!?LK HEDEF?N?Z, ANADOLUDUR! ?LER?!'emrini verirdi...' diye ba?layan, 'Size verilen yzde 24 oy asla 'size' de?ildi... Topland?k biz... Endi?elerimizden tr...' diye biten bir mektup yazd?. Faz?l Say bununla da yetinmeyip Trkan Saylan iin Sezen Aksu'ya ar?da bulundu.

Yavuz Bingl: Sertle?me ho? olmuyor

Bingl, "Bu kafa tutmay?, meydan okumay?, farkl? d?nenleri farkl? yerlere koymay? b?rakmalar? gerekiyor. Bak?n Say?n Ba?bakan'?n yapt???, benim bir sol gr?l insan olarak be?endi?im ok ?eyi vard?r. Ama bu tavr? so?utuyor bence. Kendi semenini de so?uttu ve giderek sertle?me de ho? olmuyor" diye konu?tu.

?ebnem Schaffer: Beni de ieri al?rlar m??

?ebnem Schaffer, bir muhabirin Gndemi yak?ndan takip etti?inizi sylediniz, Ergenekon davas? hakk?nda ne d?nyorsunuz? sorusuna ise ilgin bir yan?t verdi: Konu?ursam beni de ieriye al?rlar m? acaba? Bilmiyorum, Ergenekon'un nereye gidece?ini bilmiyorum.a?da? Ya?am? Destekleme Derne?i'ne bask?n olmas?na falan ok ?a??rd?m. Bas?ndan Ergenekon davas?n? takip ediyorum ama edindi?im bilgiler beni tatmin etmiyor. Bekleyip grece?iz, bu dava nerede bitecek. ''

Sezen Aksu: Trkan Hocan?n vicdanl? bir asker olarak emrindeyim

Aksu, U?ur Dndarla Star Habere telefonla ba?land? ve ?unlar? ifade etti: Benim hayat?mda ok nemli olan bir projede birlikte al??t?k. lkenin gelece?ine hizmet eden bir akademisyen ve stelik annemi tedavi etmi? bir dost olarak onu hayat?mda koydu?um yeri ok iyi biliyor. Hepimiz karanl?ktan ayd?nl??a ?kmak istiyoruz. Yarg?n?n olu?an bilgi kirlili?ine bir an olsun zm retilmesi gerekti?ine inan?yorum. Trkiyenin vicdan?na gveniyorum, hukukun lay?k?yla i?leyece?ine de inan?yorum. Trkan Hocan?n vicdanl? bir asker olarak emrindeyim.

Mjde Ar: Bu nas?l bir hoyratl?k?

Mjde Ar, Trkan Saylan'a yap?lan aramalardan sonra ''15 gn nce Kenan Evren K?kte a??rland?. Diyorum ki, bu ay?ptan kurtulmak iin onu da K?kte a??rlay?n, Trkan Han?m? darbeci oldu?u iin de?il ama zr dilemek iin K?ke a??rs?nlar. Biz 12 Eyll yarg?lad?k m?? Hay?r, ki bunun bedelini de hl dyoruz. O zaman nerede bunun inand?r?c?l???? derken Saylan?n verdi?i mcadelenin belli evreleri rahats?z etti?ine vurgu yapan Ar, ?yle devam etti: Somut olarak grd?m ?ey a?da? Ya?am? Destekleme Derne?inin sundu?u hayat, k?z ocuklar? iin sundu?u gelecek belli evreleri rahats?z ediyor. nk bunlar ocuklar?n mollalar taraf?ndan medreselerde okutulmas?n? istiyor. Hele k?zlar hi okutulmas?n istiyorlar. Trkan Han?m?n o hali iimi yard?, bu nas?l bir hoyratl?k? Toplumun bu kadar geni? kesiminin kucaklad??? byle bir derne?in kurucusu kad?n?n hasta yata??n?n ba??nda yedi saat dosya kar??t?r?lmas?n?n ay?b?n? mrm boyunca ta??yaca??m. a?da? Ya?am? gzden d?rmek iin onu da Ergenekon sepetine koydular, bunu her kesimden insan gryor. Trkan Han?m iin elbette sylemiyorum ama sulu bile olsa bir insana sayg? gstermeyi bilelim

Mjdat Gezen: Ba?bakan?n argo konu?mas? bana hi uymuyor

Mjdat Gezen: ''Trkiyenin siyasi ortam? beni ok zyor. lkemin, Atatrkn lkesinin bunlara lay?k olmad???n? d?nyorum. rne?in Ba?bakan?n argo konu?mas?, halk gibi grnp ba?ka tarafa ynelmesi bana hi uymuyor. Devlet adam? ciddiyetiyle ba?da?t?rm?yorum. Bizim mesle?imizde olabiliyor ama devlet adaml??? ba?ka bir ciddiyet isteyen i?.''

Kaya ilingiro?lu: AKP'nin son yolsuzluklar?n zerine gidememesi ok zc

Global krizin en nihayetinde Trkiye'yi de etkilemeye ba?lad???n? syleyen ilingiro?lu, "Bu durum en nihayetinde reel sektr de etkileyecek. Kredi alamayan giri?imci, yat?r?m yapamayacak, i?ten ?karmalar artacak." yorumunda bulundu.Oyunu son seimde AKP'ye verdi?ini syleyen ilingiro?lu, "Ba?ta her ?ey iyi gidiyordu. Ama san?r?m bu kresel konjoktrn bir eseriymi?. Krizin ard?ndan bir de AKP'nin son yolsuzluklar?n zerine gidememesi ok zc. Yaz?k oldu verdi?im oy'a." diye konu?tu.

Hlya Av?ar: Ynetimin cami duvar?yla ilk tan??mas? olmu?tur

Trkan Saylan'?n evinde arama yap?lmas?na k?zan Hlya Av?ar ''Ben Ba?bakan olsam hibir ?eyden ekinmezdim ama as?l sivil toplum rgtlerinin en by? olan sanat? camias?n? k?zd?rmazd?m. ??te bu bir ynetimin cami duvar?yla ilk tan??mas? olmu?tur.Askeriyeden sonra ekinilmesi gereken tek rgt sanat? camias?d?r ve ben bu konuda gerekli ki?ileri uyarma ihtiyac? duyuyorum. Benim felsefeme gre sanat? akt?rmadan bir lkeyi ynetme gcne sahip tek rgttr. Yeter ki bir araya gelsinler. ??te ?imdi lke ynetimi a?s?ndan bu tehlikeyi grmek iin Nostradamus olmaya gerek yok. ?unu bilelim ki art?k bu lkede kmr de?il bar?? da??tan kazanacakt?r.''

Sinan etin: AKPnin yan?nda durmaktan vazgeece?im

Sinan etin AKP'ye tepkisini ilk dile getirenlerin aras?nda yer ald?. etin; "Ben Trkiyenin zgrlk meselesinde AKPnin bayra?? devrald??? zaman, AKPnin yan?ndayd?m. AKP, zgrlk mcadelesini b?rak?p da kendi taban?n?n partisi olmaya karar verdi?i andan itibaren AKPnin yan?nda durmaktan vazgeece?im veya vazgemek zereyim. nk AKPye oy veren insanlar?n tamam?, bir Mslman partiyi desteklemek amac? ta??m?yordu. Bu lkede ciddi olarak zlmesi gereken problemler var ve bu zmszlkle hayat?n? srdren yap?n?n de?i?mesi iin oy kulland?lar onlar... Ben de onlardan biriyim. AKP e?er kendini soktu?u ?u dar polemikten ?k?p, hizmet konusunda btn toplumu kucaklay?c? tavra gelmezse, onlara oy verdi?ime pi?man olaca??m." dedi. Sinan etin, trban konusuyla ilgili soruya cevap verirken de Ba?bakan? ele?tirdi. Recep Tayyip Erdo?an?n bir demecinde "Ben sizin arka sayfan?zdaki ?plak k?zlara kar???yor muyum" diyerek bas?na atmas?n? ele?tiren ynetmen, "Diyor ki Ben sizin arka sayfan?zdaki ?plak k?zlara kar???yor muyum? Sanki kar??maya hakk? varm?? gibi... Byle bir hakk? yok. Laikler Biz ba?rtsne izin vermiyoruz deme hakk?na sahip de?iller. Say?n Ba?bakan da Ben arka sayfaya izin vermek hakk?na sahibim deme hakk?na sahip de?il. Burada kavramam?z gereken ?ey ?u; biz ya zgrlkyz ya de?iliz" diye konu?tu.

Tar?k Akan: Ergenekon bir rezalettir

Tar?k Akan, Ergenekon davas?yla ilgili ?unlar? syledi:Tutulacak hibir taraf? yok ki bunun. Ama bu konu?man?n burada su oldu?unu san?yorum. Bu kadar?yla keseyim. Btn Trk halk? da biliyor. Birazc?k ayd?n olan insanlar ok daha fazlas?n? biliyor. Bu bir rezalettir. Sonunu grece?iz. Tabii ya?ay?p, grebilirsek. Ankara'daki toplant?lara a??rd?lar beni. Her seferinde i?im ?kt?. Bir tanesine kat?lm?? olsayd?m ben de ?u an ierideydim. Trkiye'nin her taraf?nda olan bir rgtlenmeydi. Ben de o rgtlenmenin seve seve iinde olacakt?m. Bu politik bir hareket de?ildi. ?rtica ve ?eriata kar?? olan bir yap?yd?. Laik olan herkes bunun iine girecekti. O kesimi Ergenekon' diye ieri ald?lar, hareket durdu. Ama duracak m? bilmiyorum. Ben o toplant?lara kat?lamad???m iin y?rtt?m.

Genco Erkal: Ergenekon dalgalar?yla muhalefete sald?r?yorlar

Genco Erkal, Ergenekon operasyonlar?na de?inerek "ok karanl?k bir dnem ya??yoruz. Bu insanlar bu lkede muhalefet istemiyorlar. Hepimizi belli bir cemaatin neferi yapmadan da rahat etmeyecekler" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri