forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

M?LL?YET?N YAYINLADI?I KROK? SAHTE M??

Aktif .

 Milliyet Gazetesi, 10 Ocak'ta Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n, evinin önünde yakalanan askerlerde bulundu?unu iddia etti?i krokiyi '??te o kroki' ba?l???yla man?etine ta??m??t?.  ATV televizyonu, emniyet kaynaklar?na dayand?rarak verdi?i haberde, Milliyet'i yalanlad?.

Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'a suikast iddias?yla ba?lat?lan soru?turma çok konu?ulacak bir 'medya tart??mas?'na yol açt?. Milliyet Gazetesi, 10 Ocak'ta Ar?nç'?n evinin önünde yakalanan albayda bulunan krokiyi yay?mlad?. Ancak bu krokinin, albayda bulunan kroki olup olmad???na yönelik soru i?aretleri her geçen gün artt?.

Baz? gazetelerde yer alan haberlerin ard?ndan ATV televizyonu, önemli bir iddia ortaya att?.

Zaman Gazetesi'nde yer alan habere göre, , söz konusu krokilerin Milliyet'te yay?mlanmas? üzerine Emniyet Genel Müdürlü?ü Terörle Mücadele ?ubesi ayakland?. ?ube müdür yard?mc?s?, bizzat ça?r?larak "Bu o kroki mi?" diye soruldu. ?ube müdür yard?mc?s?n?n cevab? ?öyle oldu: "Savc?l??a iletti?imiz iki kroki de bu de?ildi."

Bülent Ar?nç'?n evinin yak?nlar?nda, gelen bir ihbar üzerine yakalanan askerlerde Ar?nç'?n evine ait oldu?u iddia edilen bir kroki bulunmu?tu. Askerlerin evlerinde yap?lan aramada da TBMM Ba?kan? Mehmet Ali ?ahin'in ikametine ait oldu?u öne sürülen bir ba?ka kroki ele geçti. Milliyet'te yay?mlanan krokinin bu iki krokiden birisine benzedi?i, muhtemelen gerçek krokileri gören birisinin taklit etti?i bir kopyas?n?n oldu?u öne sürülüyor. Polis, mühürlenerek savc?l?k dosyas?na giren bir belgenin d??ar?ya s?zmas?n?n imkans?z oldu?unu savunuyor. Gazetedeki krokinin kim taraf?ndan üretildi?i ise ara?t?r?l?yor.

19 Aral?k 2009 tarihinde iki muvazzaf askerin sivil k?yafetlerle yakalanmas?yla ba?layan soru?turma bugüne kadar hiçbir sivilin girmedi?i iddia edilen Özel Kuvvetler Komutanl???'na ba?l? 'kozmik oda'ya kadar uzanm??t?. Soru?turman?n derinle?mesinin en önemli ad?mlar?ndan birisi olan Ar?nç'?n evine ait krokinin polis sorgusu esnas?nda gözalt?na al?nan albay taraf?ndan yutulmaya çal???ld??? iddia edilmi?ti. Genelkurmay'dan yap?lan aç?klamada askerlerin bilgisayar ma?azas?na giderek yaz?c? için kartu? ald?klar? ileri sürülmü?tü.

Mühürlü dosyadan ç?kmas? imkâns?z

Bülent Ar?nç'?n evinin yak?nlar?nda yakalanan askerlerde iki kroki ele geçti. Milliyet'te 10 Ocak'ta yay?mlanan krokinin bu iki krokiden birisine benzedi?i belirtiliyor. Polis, mühürlenerek savc?l?k dosyas?na giren bir belgenin d??ar?ya s?zmas?n?n imkans?z oldu?unu savunuyor. ?ddiaya göre gazetedeki kroki, gerçek krokileri gören birisi taraf?ndan çizildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri