forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Radyo Televizyon Üst Kurulu  taraf?ndan yapt?r?lan ''Radyo Dinleme E?ilimleri Ara?t?rmas?''n?n ikincisi kamuoyuna aç?kland?. ?lki 2007'de yap?lan ara?t?rman?n ikincisine göre, Türkiye'de her be? ki?iden üçü radyo dinlerken klasik radyo kullananlar?n oran? giderek azal?yor.RTÜK taraf?ndan 3-15 Aral?k 2009 tarihlerinde 21 il ve 124 ilçede gerçekle?tirilen ara?t?rmada, Türkiye genelini temsil eden 2 bin 600 ki?iye yüz yüze mülakata dayal? anket uyguland?.

 

Ara?t?rma bulgular?na göre, her be? ki?iden üçü (yüzde 60) düzenli olarak radyo dinliyor. Radyo dinleyicileri hafta içinde günde ortalama 3,4, hafta sonlar?nda ise günde 3,2 saat süreyle radyo ba??nda kal?yor. Hafta içinde radyo dinlemenin en yo?un oldu?u saatler 09.00-12.00, hafta sonlar? ise 12.00 ile 15.00 aras? oluyor.

EN FAZLA GÜNEYDO?ULULAR RADYO D?NL?YOR

Televizyonlar?n en çok izlendi?i ak?am saatlerinde radyo dinleme oran? da dü?üyor. Saat 21.00'e kadar radyo dinleyenlerin oran? yüzde 26,5 iken bu oran saat 24.00'e kadar yüzde 18,2'ye dü?üyor. En uzun süre radyo dinleyenler günde ortalama 4,18 saatle Güneydo?ulular, en az süreyle radyo dinleyenler ise Karadenizliler oldu.

Ara?t?rmaya göre, radyoyu klasik radyo al?c?lar?ndan dinleyenlerin oran? 2007 y?l?nda yüzde 88 iken 2009'da bu oran yüzde 64'e geriledi. Dinleyicilerin yüzde 18,4'ü mobil telefon ya da cep telefonu, yüzde 15'i internet, yüzde 14,5'i uydu, yüzde 12,9'u ise mp3 çalar ve ev sinema sistemleri gibi yeni teknolojik vas?talar arac?l???yla radyo dinliyor.

Radyo kanallar?, en fazla evde dinleniyor. Radyoyu evde dinledi?ini belirten deneklerin oran? yüzde 62. Radyonun dinlendi?i mekan olarak evlerden sonra i? yeri ve araçlar geliyor.

EN FAZLA D?NLENENLER

Ara?t?rmaya göre, en fazla dinlenen radyolar s?ras?yla yüzde 32,7 ile Kral FM, yüzde 30,5 ile TRT, yüzde 10,3 ile Power Türk, yüzde 7,6 ile Süper FM, yüzde 7,3 ile Slow Türk, yüzde 5 ile Best FM, yüzde 4,8 ile Alem FM, yüzde 4,4 ile Radyo 7, yüzde 3,9 ile Radyo D ve yüzde 3,6 ile Show Radyo oldu.

Ara?t?rmaya göre, gençler daha çok Kral FM'i, 40 ve yukar? ya?larda olanlar ile profesyonel mesleklerde çal??anlar TRT radyolar?n? dinlemeyi tercih ediyor. Marmara ve Güneydo?u d???ndaki tüm bölgelerde TRT daha fazla dinleniyor, Marmara ve Güneydo?u Anadolu bölgelerinde ise Kral FM, TRT'den daha çok dinleniyor.

RADYO, MÜZ?K VE HABER ?Ç?N D?NLEN?L?YOR

Ara?t?rma sonuçlar?, radyonun yüzde 49,7 oran? ile müzik, yüzde 17,7 oran? ile de haberleri dinlemek için kullan?ld???n? ortaya koyuyor.

Radyo dinleyicilerinin en fazla takip ettikleri programlar haber bültenleri, haber programlar?, de?i?ik müzik türleri, dini programlar ve spor programlar? oldu. Ankete kat?lanlar TRT radyolar?n?, ''sevilen müzikler, tarafs?z haberler, kaliteli ve seviyeli yay?nlar, net yay?n?, kültürel ve e?itici programlar ile Türkçenin güzel kullan?lmas?ndan dolay?'' tercih etti?ini ifade ederken Kral FM ve Power Türk'ün en fazla tercih edilme nedeninin yay?mlad?klar? müzik türlerinin dinleyiciye hitap etmesi oldu?u bildirildi. ''Sevilen müzikleri çald???'' için Kral FM'i dinleyenlerin oran? yüzde 72,3, ayn? nedenle Power Türk'ü dinleyenlerin oran? yüzde 67,5 oldu.

Dinleyicilerin yüzde 38,6's? ''Türkçeyi en iyi kullanan'' radyonun TRT oldu?unu dü?ünüyor. Dinleyicilerin üçte ikilik bir kesimi, radyo yay?nlar?ndan memnun oldu?unu ifade etti. Radyo yay?nlar?ndan rahats?zl?k duyan yüzde 24 düzeyindeki kitlenin önemli bir kesimi, reklamlar?n çok ve uzun olmas?ndan ?ikayet ediyor. Bununla birlikte sunucular?n çok konu?mas?, argo konu?malar, niteliksiz müzik yay?n?, Türkçenin düzgün kullan?lmay???, yay?nlar?n ses kalitesinin dü?üklü?ü ve tarafl? yay?n gibi hususlar, dinleyicileri rahats?z eden noktalar olarak ön plana ç?k?yor.

RADYO REKLAMLARININ ?ZLEN?RL???

Ara?t?rmaya göre, dinleyicilerin yüzde 42,6's? radyoda reklamlar ba?lad???nda kanal? de?i?tiriyor. Yüzde 31'lik bir kesim ise reklamlar? sonuna kadar dinledi?ini belirtiyor. Ara?t?rmada yer alanlar?n yüzde 51,4'ü radyolar?n ''kültür, örf ve adetlerimizi yayg?nla?t?rd???n?'', yüzde 55,8'i radyo kanallar?nda Türkçe iyi kullan?ld??? için dilimizin geli?ti?ini dü?ünüyor. Radyo dinleyicilerinin yüzde 49,1'i kad?n ve çocuk programlar?n?n radyolarda yeterince yer almad???n? dü?ünüyor.

Müzik türleri içinde yüzde 61,5 oran? ile en fazla Türk Halk Müzi?i tercih ediliyor. Türk Halk Müzi?i tercih edenlerin yüzde 41'i TRT'yi, pop müzik tercih edenlerin yüzde 19,4'ü Kral FM'i, Türk Sanat Müzi?i tercih edenlerin yüzde 48,3'ü TRT'yi, arabesk tercih edenlerin yüzde 50,5'i Kral FM'i dinliyor.

Dini programlarda en çok TRT tercih edilirken onu s?ras?yla Radyo 7, Burç FM, Akra FM, Meltem FM izliyor.

Spor programlar?nda ise TRT'den sonra Lig Radyo, Kral FM, NTV Radyo, Süper FM ve Radyo D geliyor. NTV Radyo'nun ise en çok ekonomi programlar? dinleniyor.

Yabanc? pop müzik alan?nda Power FM, Metro FM, Radyo Maydanoz ve Number One öne ç?k?yor. Dinleyicilerin en fazla takip ettikleri program yüzde 7,5 oran? ile Kral FM'de yay?nlanan ''Mehmet'in Gezegeni'', ''Harbi K?z'' ve Alem FM'de yay?nlanan ''Matrax'' oldu.

RTÜK BA?KANI DURSUN: RADYONUN ÖNEM?N?N TÜM TEKNOLOJ?K GEL??MELERE RA?MEN AZALMADI?INI SÖYLEYEB?L?R?M

RTÜK'ün ilkini 2007 y?l?nda gerçekle?tirdi?i ''Radyo Dinleme E?ilimleri Ara?t?rmas?''n?n ikincisinin sonuçlar?, Dedeman Otel'de düzenlenen toplant?da RTÜK Ba?kan? Dursun taraf?ndan aç?kland?.

Dursun, RTÜK'ün bugüne kadar dokuz kamuoyu ara?t?rmas? yaparak sonuçlar?n? yay?nc?lar?n dikkatine sundu?unu an?msatarak, bu ara?t?rmalar?n sahada profesyonel kurulu?lar?n i?birli?iyle kurumun bünyesindeki uzmanlar taraf?ndan yap?ld???na i?aret etti.

Ara?t?rman?n 2007 y?l?ndaki sonuçlarla da k?yasland???n? belirten Dursun, ''Radyonun öneminin tüm teknolojik geli?melere ra?men azalmad???n? söyleyebilirim'' dedi.

Ara?t?rma için 4 bin ki?iyle görü?üldü?ünü, bunlar?n 2 bin 600'ünün radyo dinleyicisi oldu?unu söyledi?ini belirten Dursun, kat?l?mc?lar?n yüzde 40'?n?n radyo dinlemedi?ini belirtti?ini kaydetti.

Radyo dinledi?ini söyleyen yüzde 60'l?k kitlenin çok önemli oldu?unu dü?ündü?ünü vurgulayan Dursun, bu kadar TV yay?n? ve di?er geli?melere ra?men radyonun etkinli?inin artt???n? rahatl?kla söyleyebilece?ini dile getirdi.

Toplumun ço?unun günde iki saat radyo dinledi?ini, en çok dinledi?i radyolar soruldu?unda TRT, Kral FM ve PowerTurk radyolar?n?n ba?ta geldi?inin görüldü?ünü anlatan Dursun, dinleyicilerin yüzde 51,8'inin haber bülteni ve programlar?n? dinledi?ine i?aret ederek, ''Dinleyicilerin yar?s?ndan fazlas? haber bülteni dinliyor olmal?. Radyo yay?nc?lar?n?n buna önem vermesi gerekiyor'' dedi.

Dursun, dinleyicilerin en çok müzik dinlemek için radyoyu açt???n? belirterek, dinleyicilerin yüzde 51'inin Türk Halk Müzi?i, yüzde 40,6's?n?n pop, yüzde 40,1'inin Türk Sanat Müzi?i ve yüzde 34,8'inin arabesk müzik dinledi?ini ifade etti?ini bildirdi.

Dinleyicilerin yüzde 64,2'sinin radyo yay?nlar?n?n klasik radyodan, yüzde 18,6's?n?n mobil ve cep telefonlar?ndan, yüzde 15'inin internetten, yüzde 14,5'inin uydudan, yüzde 7,6's?n?n mp3/mp4 çalar?ndan dinledi?ine i?aret eden Dursun, 2007 y?l?na oranla klasik radyodan dinleyenlerin say?s?n?n azald???n?n, internet, cep telefonu ve uydu gibi yeni araçlar?n kullan?m?n?n artt???n? kaydetti.

YAYINLARDAN ??KAYET

Ara?t?rmaya göre dinleyicilerin yüzde 70'inin radyo yay?nlar?ndan ?ikayetçi olmad???n?, yüzde 26's?n?n ise ?ikayetçi oldu?unu söyleyen Dursun, ?öyle konu?tu:

''(Neden rahats?z oldunuz?) dedi?imizde verdikleri çok enteresan cevaplar? dikkatinize sunuyorum. Reklamlar?n çok ve uzun olmas?. Say?n radyo yay?nc?lar?, dinleyiciler reklamlar?n uzunlu?undan ve çoklu?undan rahats?zd?rlar. Tabii siz de reklam?n azl???ndan rahats?zs?n?z. Dolay?s?yla bir optimum noktada bulu?man?z laz?m. Sunucular?n çok konu?mas? da dinleyiciler aç?s?ndan bir rahats?zl?k unsurudur. Buna ben de i?tirak edebilirim. Sunucular?n böyle insan?n kafas?na vura vura fazla konu?malar? herhalde bir rahats?zl?k olarak görülüyor. Argo konu?malar yine bir rahats?zl?k unsurudur bence dikkati al?nmas? gerekli. Tabii argo konu?malar ayn? zamanda yay?n ihlali olu?turacak bir ilkedir. Zaman zaman baz? radyolara bu tip ihlallerden dolay? müeyyide yap?ld??? oluyor. Burada da hakl? oldu?umuz bir kez daha ortaya ç?km?? oluyor. Müzik yay?nlar?n?n kalitesiz olmas? da ba?ka bir unsur. Uygunsuz esprilerin yap?lmas? yine bu da baz? programlarda kar??m?za ç?k?yor.''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri