forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

   ?nternet kullan?m?n?n h?zla yayg?nla?mas? ve 3. Nesil (3G) devrimi gibi teknolojik geli?meler, insanlar?n tüketim al??kanl?klar?n? da de?i?tiriyor. Yap?lan bir ara?t?rma insanlar?n internete olan ilgisinin televizyon izleme oranlar?n? dü?ürdü?ünü ortaya koydu...

Son y?llarda geni? içerik payla??m? sa?layan sosyal a?lar?n da h?zl? yükseli?i de?i?imi tetikledi. Motorola'n?n son ara?t?rmas?, içerik payla??m? ve sosyal a? kullan?m?ndaki art??a dikkat çekiyor. Ara?t?rmaya göre internet ve mobil araçlardan video izlenimi TV'yi yakalam?? durumda. Hatta ?sveçliler, canl? televizyon yay?n?ndan çok, internetten canl? video izlemeyi tercih ediyorlar. Televizyon izleme yüzde 28'de kal?rken, internetten video seyretme yüzde 48'e ula?m?? durumda.

Motorola Ev ve A?lar Mobilete taraf?ndan yapt?r?lan 'Avrupa Medya Kat?l?m Barometresi', Avrupal? tüketicilerin yüzde 70'inin ileti?im cihazlar? üzerinden içeri?i düzenli olarak payla?t???n? ortaya koydu. 16-64 ya? aras?nda 3 bin 500 Avrupal? kat?l?mc?yla 15 dakikal?k telefon görü?mesi yoluyla yap?lan ara?t?rmaya göre kitle ileti?im araçlar?n? devaml? kullanan tüketiciler daha özelle?tirilmi? eri?im yollar? ar?yor. Ara?t?rmaya göre, evde ya da hareket halindeyken ileti?im araçlar? üzerinden düzenli olarak bilgi payla??m?nda ?ngiltere yüzde 87 ile lider durumda. ?ngiltere'yi yüzde 74 ile ?spanya, yüzde 68 ile ?sveç, yüzde 64 ile Fransa ve yüzde 59 ile Almanya takip ediyor. ?ngiliz tüketicilerin yüzde 70'i, haftada en az bir kez televizyonda canl? yay?n izlerken, içeri?e di?er araçlar üzerinden de giderek artan bir oranda eri?im yapt?klar? gözleniyor. ?lginç biçimde televizyonda canl? yay?n izleme tercihi a??r basmayan tek ülke ?sveç. Ara?t?rma sorular?n? cevapland?ran ?sveçliler, canl? televizyon yay?n?ndan çok (yüzde 28), internetten canl? video izlemeyi tercih ediyorlar (yüzde 48). Tüketiciler, ayn? zamanda geli?tirilmi? uygulama kalitesi de talep ediyor. Tüketicilerin yar?s?, daha fazla kullan?labilir HD (high definition/yüksek çözünürlüklü) program? yap?lmas?n? istiyor.

Medya Kat?l?m Barometresi'ni yorumlayan Motorola Ev ve A?lar Mobilite EMEA Ba?kan Yard?mc?s? Steve McCaffery, "Ara?t?rmam?z, TV alan?nda yeni bir ça?a girdi?imizi gösteriyor. Bu süreci 'Televizyonun ?nternet Ça??' olarak tan?ml?yoruz." ifadelerini kulland?. McCaffery, internet, sosyal a?lar ve ak?ll? telefonlar?n her ya?tan insan? kapsayacak ?ekilde tüketicinin içeri?e eri?imini de?i?tirdi?ini kaydetti.

Sosyal a? kullan?m? yüzde 90'?n üzerinde

Ara?t?rmaya göre, ?ngiltere'deki tüketicilerin yar?s?ndan fazlas?, TV uygulamalar?nda iste?e göre uyarlanm??, yani özelle?tirilmi? izlemeye ilgi duyuyor. Bulgular, tüketicilerin ku?aklar aras?nda sosyal a?larla ba?lant? kurduklar?n? ve ayn? dü?üncede olduklar? insanlara programlar? önerebilmek için televizyon setlerini daha iyi kullanmak istediklerini söylüyor. Örne?in, Milenyum ku?a??n?n yüzde 45'i, aile, arkada? ve meslekta?lar?na televizyonla ilgili içerik önerileri yapmay? seviyor. Her ku?ak hâlihaz?rda sosyal a?larla eri?im sa?l?yor. Bu oran, Milenyum ku?a??nda (16-29 ya? aras?) yüzde 99, X jenerasyonunda (30-44 ya? aras?) yüzde 99, Baby Boomer (?kinci Dünya Sava?? sonras? bebek patlamas?, 45-64 ya? aras?) ku?a??nda ise yüzde 93 olarak dikkatleri çekiyor. Sosyal medyaya eri?im sa?lamak için hangi araçlar? kullanmak istedikleri soruldu?unda, televizyonun yüzde 70, bilgisayar?n yüzde 71 ve mobil telefonun yüzde 84 tercih oranlar?yla en popüler eri?im yöntemleri olarak öne ç?kt??? gözlemleniyor.

http://www.zaman.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri