forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

GOOGLE W?K?PED?A'YA BA?I? YAPTI, BA?IMSIZLIK TARTI?MASI BA?LADI

Aktif .

 ?nternet arama devi Google, kendisini geli?tirmesi ve büyüyebilmesi amac?yla çevrimiçi ansiklopedi sitesi Vikipedi'ye (Wikipedia) iki milyon dolar ba???ta bulundu.


Vikipedi'nin kurucusu Jimmy Wales bu ba???la ilgili tart??malar? BBC'ye de?erlendirdi...JIMMY WALES: Hay?r biz tümüyle ba??ms?z?z... Ve böyle de kalaca??z... Evet, Google k?sa süre önce bize 2 milyon dolarl?k bir ba???ta bulundu. Ancak tümüyle ?arts?z bir ba???t?. Sadece bize destek oluyorlar.

BBC: Ama iki milyon dolar gibi ciddi bir ba??? kabul ettiniz. Vikipedi gibi gönüllülerin olu?turdu?u bir kaynak neden paraya ihtiyaç duyuyor?

JIMMY WALES:
Bizim y?ll?k bütçemiz, ya da asl?nda bu y?l?n bütçesi diyeyim, 10,5 milyon dolar civar?nda. Bu para ise bilgisayar sunucular?m?za, bant geni?li?ine, programlama ekibimize ve elbette bir de idari harcamalar?m?za gidiyor.

BBC: Google bir yandan da canl?, gerçek zamanl? bir Viki ortam? diyebilece?imiz, Wave adl? bir hizmetini devreye soktu geçenlerde. Kullan?c?lar belli makalelere katk?da bulunuyor, içerik hakk?nda gerçek zamanl? tart??malar yapabiliyor burada. Bu alanda peki gelecekte Vikipedi ile bir i?birli?i olabilece?ini dü?ünüyor musunuz?

JIMMY WALES: Evet asl?nda Google'?n Wave hizmeti ile kulland??? teknoloji bak?m?ndan çok ilgiliyiz. Gerçek zamanl? katk?, gerçek zamanl? metin düzenleme, bunlar?n daha basit bir hal alm?? olmas?, bunlar? elbette takip ediyoruz. Ama bu alanda özel olarak planlad???m?z bir i?birli?i yok gündemde.

BBC: Vikipedi'deki maddelerin olu?turulma süreci de bazen tart??malara yol açabiliyor. Oradaki bilgilerin niteli?ini nas?l denetliyorsunuz?

JIMMY WALES: Buradaki as?l nokta, çekirdek kullan?c?lar... Binlerce gönüllüden olu?an merkezi bir grup var. Bunlar sürekli olarak içeri?i büyük bir tutkuyla takip ediyorlar. Bizim yakla??m?m?z da içeri?in niteli?ini denetlemeyi bu gruba b?rakmak ?eklinde. Bu grubun elinde, bu izlemeyi ve denetimi yapabilecekleri araçlar da bulunuyor.

BBC: Peki, bu insanlar? bu i?i gönüllü olarak yapmaya sevkeden gerekçe ne olabilir? Bu kullan?c?lar?n baz?lar? son derece zeki, kar??l???nda para kazanabilecekleri bir i? yerine neden zamanlar?n? buraya harc?yorlar size göre?

JIMMY WALES: Her?eyden önce insanlar bu i?i son derece zevkli buluyorlar. Belli alanlarda hobileri varsa örne?in, o konuyla ilgilenen insanlar? bulabiliyorlar Vikipedi'de... Yazmaktan, bu i?i yapmaktan ve di?erleri ile tan??maktan zevk al?yorlar. Ancak i?in bir de yard?mla?ma boyutu da var. Biliyorsunuz Vikipedi bir vak?f. Bilginin ücretsiz olarak insanlara ula?abilmesini hedef al?yor vakf?m?z. Bu da pek çok ki?i için çok ilham verici bir durum tabii.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri