forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Medya Takip Merkezi (MTM), “medyada kad?n”? mercek alt?na alarak, geçti?imiz y?l?n en popüler kad?nlar?n? belirledi. ??te, ?ov, i?, siyaset, spor, medya dünyas? ba?ta olmak üzere hayat?n çe?itli alanlar?nda medyan?n gözde kad?nlar?!

 

Türkiye’de “kad?n”?n hayata kat?l?m? ve çe?itli alanlarda nas?l yank?lar buldu?u sorusuna yan?t arayan Medya Takip Merkezi (MTM), 2009 y?l? boyunca gazete, dergi, TV kanallar? ve haber sitelerinde en çok bahsi geçen kad?nlar? mercek alt?na ald?.

 

“Kad?n” e?lence sektörünün gözdesi

Medya Takip Merkezi’nin 2009 y?l?n? kapsayan “medyada kad?n” raporuna göre, medyada en çok yans?ma sa?layan kad?nlar, e?lence dünyas?n?n ünlü  yüzleri oldu. Siyaset, spor, i? dünyas?, sanat gibi alanlarda sesi daha c?l?z olan kad?n, e?lence sektöründe ise gerçek bir egemenli?e sahip.

Ara?t?rma raporuna göre, ?ov dünyas?n?n en popüler kad?n? ise, Eurovision y?ld?z?m?z Hadise oldu. Eurovision’da Türkiye’yi temsil etmesiyle bir anda y?ld?z? parlayan güzel ?ark?c?, çe?itli konserleri ve oynad??? reklam filmleriyle de ilgi oda?? oldu.  Hadise y?l boyunca 14 bin 309 haberde yer ald?.

?ov dünyas?n?n, duru?u ile farkl? bir çizgi çizen kad?nlar?ndan biri olan Sezen Aksu, y?l?n en popüler yüzlerindendi. Aksu, “Kürt Aç?l?m?”na verdi?i destek ile de dikkatleri üzerine çekti. Y?llarca ?ov dünyas?n?n en gözde kad?n? unvan?yla ilgi toplayan Hülya Av?ar, geçti?imiz y?l da popülaritesini koruyan isimlerden biriydi.

MTM’nin kad?n oyuncular? da mercek alt?na ald??? ara?t?rma raporuna göre, y?l?n en popüler kad?n oyuncusu, Hat?rla Sevgili dizisiyle gözleri üzerine çeken ve ard?ndan A?k-? Memnu dizisiyle popülaritesini artt?ran Beren Saat oldu. Y?l boyunca 5 bin 11 haberde yer alan Saat’i, Binbir Gece dizisi ve özel hayat?yla medyan?n yak?n markaj?na giren Bergüzar Korel izledi. Korel, yaz?l?, görsel ve elektronik bas?n toplam?nda 4 bin 95 habere konu edildi.

Ayn? ara?t?rma raporuna göre y?l?n en medyatik mankeni ise, 3 bin 447 haberde bahsi geçen Aysun Kayac? oldu. NTV’de yapt??? programla da ilgili toplayan Kayac?’y?, Tu?ba Özay ve Ece Gürsel izledi.

Siyaset dünyas?nda öne ç?kan kad?nlar

Yo?un olarak erkek egemenli?i alt?nda olan siyaset dünyas?nda da kad?n?n sesi, geçti?imiz y?llara oranla daha yüksek ç?kmaya ba?lad?. Medya Takip Merkezi’nin ara?t?rma sonuçlar?na siyaset dünyas?n?n en çok konu?ulan kad?n? Milli E?itim Bakan? Nimet Çubukçu oldu. ÖSS kat say?lar?n?n de?i?tirilmesi konusuyla s?kça markaja giren Çubukçu, 18 bin 524 habere konu edildi.

Siyaset arenas?nda ismi en çok geçen kad?nlardan ikincisi, DTP partisinin eski milletvekili Emine Ayna oldu. Terör örgütünün propagandas?n? yapt??? gerekçesiyle s?kça medyan?n markaj?na giren Ayna’n?n, y?l boyunca 10 bin 862 haberde bahsi geçti.

DTP partisinin eski milletvekillerinden Aysel Tu?luk, siyaset dünyas?n?n en çok merak edilen bir di?er ismiydi. Tu?luk, y?l içerisinde özellikle, terör örgütü ve Abdullah Öcalan’a dair çarp?c? aç?klamalar? ve gözalt? süreciyle s?kça yans?ma buldu.

?? dünyas?nda da kad?n?n gücü art?yor

Medya Takip Merkezi’nin 2009 y?l?n?n en medyatik kad?nlar?n? belirledi?i ara?t?rma raporuna göre, i? dünyas?nda geçti?imiz y?l?n en çok konu?ulan ismi, Do?an Holding yönetim kurulu üyesi Arzuhan Yalç?nda? oldu. Y?l boyunca ba?ar?l? çal??malar?yla s?kça gündeme gelen ba?ar?l? i? kad?n?, toplam 7 bin 47 habere konu oldu. Yalç?nda?’? ikinci s?rada Sabanc? Holding’in ba?ar?l? isimlerinden Güler Sabanc? takip etti. ?? dünyas?n?n popüler yüzlerinden bir di?eri ise, ba?ar?l? modac? Dilek Hanif oldu.

Medya dünyas?n?n medyatik kad?nlar?

Medya dünyas?nda çal??an kad?nlar?n da popülaritesini ara?t?ran Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre, geçti?imiz y?la damgas?n? vuran isim, tarz? ve habercili?i ile s?kça ad?ndan söz ettiren Saba Tümer oldu. Habertürk ekranlar?ndan CNN Türk’e transferi nedeniyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü televizyoncu, y?l boyunca 5 bin 545 habere konu edildi.

Y?l?n en çok konu?ulan bir di?er ismi ise gazeteci/yazar Ay?e Arman oldu. Sivri dilli aç?klamalar? ve çarp?c? röportajlar? dikkat çeken Arman, 4 bin 35 haber ve yaz?da yer buldu.

Medya dünyas?n?n y?ld?z?  en çok parlayan üçüncü ismi, “A?k” adl? kitab?yla büyük be?eni toplayan Elif ?afak’t?. ?afak, Habertürk transferiyle de s?kça konu?uldu. Y?l?n en dikkat çeken kad?nlar?ndan bir di?eri, 1.678 haberde bahsi geçen ba?ar?l? yazar Ay?e Kulin oldu.

Sporda kad?n?n ad?  yok

Spor dünyas?nda da “kad?n”? mercek alt?na alan MTM’nin raporuna göre, kad?n sporda da erkek egemenli?inin gölgesinde kald?. Medyan?n en çok ilgi gösterdi?i kad?n sporcu, birçok dalda ald??? ödül ile ilgiyi üzerine çeken Elvan Abeylegesse oldu. Ba?ar?l? atlet y?l boyunca 1.218 haber ve yaz?da yer buldu.

Y?la damgas?n?  vuran iki kad?ndan biri cinayet kurban?  di?eri örnek bir kad?n

MTM’nin ara?t?rma sonuçlar?na göre; 2009’un en çok konu?ulan kad?n?, “kesik ba? cinayeti” ile y?la damgas?n? vuran “Münevver Karabulut” oldu. Ölümünün ard?ndan medyan?n yak?n markaj?na giren ve çe?itli iddialar ile s?cakl???n? koruyan cinayet, y?l boyunca 23 bin 355 habere konu edildi.

Geçti?imiz y?l?n en çok konu?ulan kad?nlar? aras?nda yer alan bir di?er dikkat çekici isim, ölümüyle Türk halk?n? üzüntüye bo?an Türkan Saylan yer ald?. Özellikle k?z çocuklar?na verdi?i e?itim deste?iyle bilinen Saylan toplam 15 bin 32 haberde yer ald?.

Türkiye’nin en çok konu?ulan di?er kad?nlar?;

  • Siyaset arenas?n?n ba?rol oyuncular?ndan Tayyip Erdo?an ve Abdullah Gül’ün e?leri geçti?imiz y?l?n en merak edilen isimleri aras?nda üst s?ralarda yer ald?. Türban konusuyla da s?kça markaja giren Emine Erdo?an ve Hayrunisa Gül, medyan?n gözde kad?nlar? aras?ndayd?.
  • Türkiye'nin dünyaca ünlü usta piyanistlerinden ?dil Biret, geçti?imiz y?l?n en çok konu?ulan kad?n müzisyeniydi.
  • Sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Ta?p?nar, 3 bin 170 habere konu olarak, y?l?n en çok konu?ulan kad?nlar? aras?nda yer buldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri