forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MEDYADA KADININ ADI VAR; AMA '??DDET' VE 'TAC?Z'LE...

Aktif .

mediz_medizMedya Takip Merkezi (MTM)’nin 2009 y?l?n? kapsayan “Medyada Kad?n” ba?l?kl? raporuna göre, kad?n?n en fazla yer ald??? konu “?iddet" ve "taciz” haberleri. Rapora göre kültür, sanat ve spor haberlerinde ise “kad?n?n ad? yok”.


Medya takip sektörünün öncü kurulu?u Medya Takip Merkezi (MTM), 2009 boyunca bas?nda kad?na dair yer alan tüm haberleri analiz ederek “Medyada Kad?n” ba?l?kl? bir rapor haz?rlad?.

Rapora göre kad?n?n bas?nda en fazla yer ald??? konu “?iddet ve taciz” haberleri. Kad?n, gazete ve dergilerde yay?nlanan haberlerin %40’?nda ?iddet, taciz, tecavüz, cinayet gibi 3. sayfa haberleriyle yer buluyor.

Medya Takip Merkezi’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre, bas?n?n kad?n?n i? dünyas?ndaki yeri ve ba?ar?lar?na ilgisinde geçen y?la oranla art?? tespit edildi. Kad?n, haberlerin %22’sinde i? hayat?yla ilgili konularla bas?nda yer buldu.

Siyaset arenas?nda kad?n?n sesi yükseliyor

Siyaset dünyas?nda da sesi yükselen kad?n, bas?n yans?malar?n?n %11’inde siyaset ile ilgili haberlere konu oldu. Medya Takip Merkezi’nin 2009 y?l? “Medyada Kad?n” ba?l?kl? raporuna göre kad?na yönelik e?itimler, geli?imini ve sosyal hayata kat?l?m?n? te?vik eden projeler ve çal??malar da bas?n?n yak?n markaj?ndayd?. Kad?n, haberlerin %10’unda, e?itim ve kad?n? desteklemeye yönelik çe?itli çal??malar ile bas?nda yer buldu.
Kültür-sanat ve sporda “kad?n?n ad? yok”

Kad?n?n medyada yer ald??? konular?n ara?t?r?ld??? raporda, kad?na yönelik yap?lan ve yap?lmas? talep edilen yasal düzenlemeler, kad?n-erkek e?itli?i, kültür-sanat ve spor dünyas?nda kad?n?n yeri ve ba?ar?lar? gibi konular, “di?er” ba?l??? alt?nda de?erlendirildi. Raporda dikkat çeken bir di?er detay ise, kad?n?n kültür-sanat ve spor haberlerinde çok az yer bulmas? oldu.

Kad?n ile ilgili haberlerin neredeyse üçte biri "olumsuz"

Medya Takip Merkezi’nin “Medyada Kad?n” raporuna göre gazete ve dergilerde kad?n ile ilgili yay?nlanan haberlerin %39’u “olumlu” haberlerden olu?urken, %37’si ise “olumsuz” haber ve yaz?lard?.
Gazetelerin 1. sayfalar?nda “kad?n”

Gazetelerde yay?nlanan kad?n ile ilgili haberlerin %16’s?, gazetelerin 1. sayfalar?nda yer buldu. 1. sayfaya ta??nmaya de?er bulunan “kad?n” haberlerinin yüzde 39’u “?iddet ve taciz” haberlerinden olu?urken, yüzde 23’ü i? dünyas? ve yüzde 13’ü de siyaset haberleriydi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri