forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

israil_ihh?srail'in Filistin yard?m gemilerine yapt??? sald?r? kö?e yazarlar?n?n da bir numaral? gündemi oldu. Gazete man?etlerinde oldu?u gibi kö?e yazarlar? da ?srail'in yapt??? operasyona tepki vard?. Y?lmaz Özdil ise yine i?ba??ndayd?...

 

 

 

ERDAL ?AFAK (SABAH)
Exodus ve Mavi Marmara

?srail, sorumlular? uluslararas? adalete teslim etmezse, tüm diplomatik platformlarda tecrit edilmeli. Hatta gerekirse katliam?n sorumlular? ve onlar?n ba?l? olduklar? askeri ve siyasal yetkililer hakk?nda uluslararas? arama ve tutuklama emri ç?kar?lmal?.
?srailli yetkililere i?ledikleri katliamla orant?l? bir bedel ödetilmedikçe, küresel vicdan kanamaya devam edecek.
-------------------------------------------------------------------------------
?AM?L TAYYAR (STAR)
?ki bask?n?n ortak mesaj?


Farkl? saiklerle ayn? paydada bulu?an iç ve d?? unsurlardan müte?ekkil Global Ergenekon i?ba??ndayd?. Hala faaller. Son dönemde artan terör eylemlerini de bu perspektiften de?erlendirmekte yarar vard?r. Ayn? ?ekilde; ?HH'n?n Gazze'ye do?ru yola ç?kan yard?m filosuna yönelik ?srail'in Akdeniz'de gerçekle?tirdi?i silahl? bask?nla, bask?ndan 3 saat önce yine Akdeniz k?y?s?ndaki ?skenderun'da 7 askerimizin ?ehit olmas?na yol açan PKK bask?n? birbirinden ba??ms?z de?erlendirilemez.

-------------------------------------------------------------------------------

AHMET ALTAN (TARAF)
Ç?lg?nlar çetesi

?nsanl?k tarihinin en büyük soyk?r?m?na hedef olmu?, tarihin en büyük ac?s?n? çekmi?, insanl?k tarihinin belki de en ma?dur kavmi ?srailliler. Büyük bir zulümden geçmi?ler. Yahudi kavmini tutup insanl?k tarihinden ç?kartsamz, insanl?k âleminin bilim ve sanattaki büyük birikiminin çok önemli k?sm? kaybolur. Bu büyük kavim, yeryüzünde "ac?n?n simgesi" gibi dola?an bu insanlar, bugün bir "manyaklar çetesi" taraf?ndan yönetiliyor...
-------------------------------------------------------------------------------

MEL?HA OKUR (SABAH)
?srail'den Türkiye'ye servet akacak

Türkiye, uzun süredir ?srail'le, 'insani, diplomatik, siyasi, askeri' olmak üzere dört farkl? dili konu?uyordu. "One minute" siyasi, "Alçak koltuk"diplomatik, Gazze'ye yard?m yolunun aç?lmas? ise insani dilimizdi. Askeri dili konu?maya gerek var m??
Üç dilde de beklenen ba?ar? ortada. Acaba bu noktada, ?srail ile ya?ad???m?z kriz, ekonomik aç?dan bizi zora sokar m?? ?srail, bize ne gibi yapt?r?mlar uygulayabilir?
Ortada bir belirsizli?in oldu?u kesin.
-------------------------------------------------------------------------------

MEHMET BARLAS (SABAH)
?srail'in korsanl???


?kinci hukuk ve ahlak d??? sald?r?da ise "Devlet terörü" vard?.
?srail ordusunun korsanl??? sonunda Do?u Akdeniz'i de, Somalili korsanlar?n hukuk ve güvenlik kavramlar?n? yok ettikleri Aden Körfezi'ne benzetti.
Gazzelilere yard?m malzemesi ve "Sivil toplum deste?i" götüren gemilere aç?k denizde silahl? sald?r?, hem uluslararas? hukukun çi?nenmesi hem de korsanl??? ?srail'in devlet politikas? olarak benimsemesidir.
Baz? ak?ldaneler ?srail'in bu sald?r?s?n?n Ba?bakan Erdo?an'?n "One minute"ine cevap amac?n? içerdi?ini de söyleyebilirler.
Ancak unutulmamal? ki ne "Gazze Trajedisi" Erdo?an'?n ?ahsi meselesidir, ne de yard?m konvoyu Türk Hükümeti'nin yola ç?kard??? bir siyasi gösteri arac?d?r.

-------------------------------------------------------------------------------

YILDIRAY O?UR (TARAF)
Mavi Marmara'n?n ak?beti USS Liberty'e benzer mi?


Harabeye dönen gemiye ilk yana?an da bir ?srail gemisi oldu. ?srail gemisinin "Yard?ma ihtiyac?n?z var m?" ça?r?s?na USS Liberty'nin yaral? komutan? bugün olan biten kar??s?nda hepimizin ba??rarak söylemek istedi?i o tarihi cevab? verecekti: Fuck you.
-------------------------------------------------------------------------------

YILMAZ ÖZD?L (HÜRR?YET)
Mavi Marmara


Van münüt'e kadar Türk, van münüt'ten sonra Müslüman olarak s?fatland?r?lan TC vatanda?lar? -dün itibariyle- ne Türk, ne Müslüman...
Potansiyel Hamasl?d?r.
*
"Katil ?srail"in elbette hiçbir hakl? gerekçesi yoktur... Ancak, ?skenderun'da alt? ?ehidin tabutu ortadayken, TC'nin Gazze için dünyay? aya?a kald?rmas?, dünyan?n bize Hamasl? olarak bakmas?n?n hakl? gerekçesidir.
*
Duygusal tepkilerin gözüne girmek için, "ah o gemide ben de olsayd?m" demek güzeldir ama... Gemiye "insani" olarak binmek ba?ka ?ey, "siyasi" olarak Türk bayra?? çekmek ba?ka ?eydir
-------------------------------------------------------------------------------

AHMET HAKAN (HÜRR?YET)
Bo?una Ölmediler

Siz gemidekilerin bo?una öldüklerini falan m? dü?ünüyorsunuz?
(...)
Y?llard?r binlerce cinayetin, binlerce y?k?m?n, binlerce bombalaman?n, felaketlerin, i?gallerin, ac?mas?zl?klar?n, küstahl?klar?n k?p?rdatamad??? insanl?k vicdan?n?...
Ölerek aya?a kald?rd?lar.
Az ?ey midir bu?
-------------------------------------------------------------------------------

NAZLI ILICAK (SABAH)
Sald?r?, 'Gazze Zaferi'nin ilk ad?m? m??


Yard?m malzemesi istenen yerlere ula?amad?; çocuklar?n boynu bükük kald?. Filistinliler, en hayati ilâçlara kavu?amad?klar? için ölmeye devam edecekler. Binalar onar?lamayacak... Görünü?te bir ma?lubiyet söz konusu. "Gece gündüze galebe çald?" diyebiliriz. Ama biraz derin dü?ünelim. Uluslararas? camian?n herhalde önemli bir tepkisi olacakt?r. Belki de, bu durum, ?srail aç?s?ndan sonun ba?lang?c?... Barda?? ta??ran son damla. Evet, insanlar ?ehit oldu. Ama galiba, Gazzelileri zafere götürecek yolda ilk k?v?lc?m? yakmay? ba?ard?lar.
-------------------------------------------------------------------------------

MEHMET Y. YILMAZ (HÜRR?YET)
Haydut rejim i?ba??nda! ?SRA?L hükümetinin, uluslararas? sularda sivil bir gemiye sald?rmas? ve savunmas?z insanlar? öldürmesi haydutluktan ba?ka bir ?ey de?ildir.

 

ERTU?RUL ÖZKÖK (HÜRR?YET)
Size Sesleniyorum ?srailli dostlar?m

Bak?n bizleri de ne hale getirdiler.
"O gemide niye çocuklar var" diye dahi soram?yoruz.
"Madem gitmesine izin verildi, niye uluslararas? önlemler al?nmad?" diye soram?yoruz.
"Filistinlilerin y?llard?r destekledi?i K?br?s Rum kesimi neden karasular?ndan geçi? izni vermedi" diye soram?yoruz.
Çünkü öyle bir ?ey yap?ld? ki, gün art?k soru sorma günü de?il.
?srail'in sa?duyu sahibi insanlar?; lütfen bu duygular?m?z?, bu ç??l???m?z? ço?alt?n, iletin, anlat?n.
Hükümetiniz size kötülük yap?yor.
Bize de kötülük yap?yor.
En fazla da, Türkiye'nin akl?selim sahibi insanlar?na kötülük yap?yor.
Emin olun böyle.
-------------------------------------------------------------------------------

OKTAY EK?? (HÜRR?YET)
Denizde haydutluk
B?R zamanlar?n "Ak?l Cumhuriyeti" ?srail, art?k en yak?n destekçisi ABD'nin bile kan?m?zca s?rt?nda "yük" gibi hissetmekte oldu?u bir sorun yuma??na dönü?tü. Bu gerçe?in son örne?ine tüm dünya, Gazze'ye insani yard?m götüren gemilere ?srail komandolar?n?n aç?k denizde yapt??? kanl? bask?nda tan?k oldu.

-------------------------------------------------------------------------------

TAHA AKYOL (M?LL?YET)
?srail, 'haydut devlet'

?srail'in sa?c? ve sald?rgan Ba?bakan? Netanyahu, geldi?inden beri yang?na körük s?k?yor. Gazze ambargosunu gaddarca s?k?la?t?r?yor, BM kararlar?n? hatta Obama'n?n tepkisini hiçe sayarak Arap topraklar?nda ?srail yerle?im yerlerini geni?letiyor...
?srail devleti, "mazlum" olman?n 'avans'?n? çoktan tüketmi?tir, dünyada gittikçe tecrit olmaktad?r.
-------------------------------------------------------------------------------

F?KRET B?LA (M?LL?YET)
?srail'in ak?l d??? sald?r?s?

?srail'in, Gazze'ye yard?m götüren konvoyu bir ?ekilde ?srail limanlar?na yönlendirmek için müdahale edece?i bekleniyordu ama böyle insanl?k ve hukuk d??? bir sald?r?da bulunaca?? beklenmiyordu.
?srail hükümeti, ak?l d??? bir tutumla uluslararas? sularda sivil bir konvoya askeri bir operasyon düzenledi. ?srail'in, operasyon için Türk band?ral? Mavi Marmara gemisini seçmesi ve Türk vatanda?lar?n? öldürmesi de dikkat çekiciydi.
Bu operasyon, son dönemde sald?rgan tutumu iyice belirginle?en ?srail hükümetinin uluslararas? hukuku ve toplumu dikkate almayan politikalar?n?n son örneklerinden biri.
Anla??l?yor ki ?srail, bu ak?l d??? tutumuyla Türkiye ile köprüleri atmay? çoktan göze alm??.
-------------------------------------------------------------------------------

MEHMET AL? B?RAND (POSTA)
?srail ve PKK, Türkiye'ye ders vermek istiyorlar...

Bu geli?me, uzun süredir gerginle?en ili?kilerimizi temelinden dinamitleyecektir. Art?k tamir imkan? da yoktur. Bundan böyle eski Türk-?srail ittifak?ndan söz edilemeyecektir. Bu durumdan Türkiye de etkilenecek, ancak ?srail daha çok yara alacakt?r. Türkiye gibi bir müttefi?i kaybetmenin faturas? a??r olacakt?r.
Türkiye'yi bekleyen tek sorun, hem kamuoyu aç?s?ndan, hem de devlet mekanizmalar?n?n a??r? bir tepki göstermeleri ve en hakl? oldu?u bir alanda kendini haks?z konuma sokmas?d?r.
Abart?l? gösteriler, olay? din temeline indirgemeler ve ?srail hedeflerine sald?r?lar, hem Türkiye'nin uluslararas? alandaki durumunu, hem de kamuoyunu sarsacakt?r. Ne kadar so?ukkanl? davran?l?r, fevri hareketlere girilmezse, bu olaydan o kadar sa?l?kl? sonuçlar al?n?r.
-------------------------------------------------------------------------------

SAM? KOHEN (M?LL?YET)
Bu olay çok ?ey de?i?tirecek ?srail'in Gazze'ye insani yard?m götüren deniz konvoyunun önünü kesmek için müdahalede bulunaca?? günlerden beri bekleniyordu. Ama bunun büyük bir hava ve deniz operasyonuna dönü?ece?i ve birçok sivilin ölmesine ve yaralanmas?na yol açaca?? tahmin edilmiyordu.
Böyle bir kanl? sald?r?y? ak?l ile izah etmek imkâns?z. Hiçbir gerekçe bu olanlar? hakl? gösteremez.
-------------------------------------------------------------------------------

TAHA KIVANÇ (YEN? ?AFAK)
?srail hakk?nda somut bilgi isteyenlere

Gazze'ye insani yard?m ta??yan gemilere ?srail ordusunun düzenledi?i sald?r?y? izlerken, ayn? gün ?skenderun'da Deniz Üs ?kmal Destek Komutanl???'na roketli ve uzun menzilli tüfeklerle sald?r?ld???n? duyunca, "Bu iki olay aras?nda bir ba?lant? olabilir" diye dü?ünmeyeniniz var m? acaba??ahsen iki olay?n birbirine fena halde irtibatl? oldu?unu dü?ünüyorum. (Gazeteciler:com)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri