forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

  Hakkari'nin ?emdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma S?n?r Karakolu'na 3 Ekim 2008'de yap?lan ve 17 askerin ?ehit oldu?u bask?n?n ard?ndan "Aktütün S?rlar?" ve "Genelkurmay'da dakika dakika ya?ananlar" ba?l?kl? haberlerden dolay? yarg?lanan Taraf Gazetesi Muhabiri Mehmet Baransu hakk?nda Cumhuriyet savc?s? " Devletin güvenli?i veya iç veya d?? siyasal yararlar? bak?m?ndan niteli?i itibar?yla gizli kalmas? gereken bilgileri aç?klamak" suçundan 5 y?ldan 10 y?la kadar hapisle cezaland?r?lmas?n? istedi.

?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi'nde görülen duru?mada Cumhuriyet savc?s? Mustafa Çavu?o?lu esas hakk?ndaki mütalaas?n?  aç?klad?. Çavu?o?lu, Baransu'nun Taraf Gazetesi'nde 13 Nisan 2009'da "Aktütün S?rlar?" ve "Genelkurmay'da dakika dakika ya?ananlar" ba?l?kl? haberlerinde Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan tutulan ve ceride raporu denilen anl?k kay?tlar? yay?nlad??? belirtti. Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan bahse konu ceride kay?tlar?n?n "gizli, gizlilik dereceli, gizlilik derecesi kald?r?lmam?? veya de?i?tirilmemi? kapsamdaki bilgi ve belgelerden oldu?u"nun mahkemeye bildirildi?ini belirten savc? Çavu?o?lu, Mehmet Baransu'nun TCK'n?n 329/1 maddesi gere?ince " Devletin güvenli?i veya iç veya d?? siyasal yararlar? bak?m?ndan niteli?i itibar?yla gizli kalmas? gereken bilgileri aç?klamak" suçunu i?ledi?ini belirterek 5 y?ldan 10 y?la kadar hapisle cezaland?r?lmas?n? istedi.

Taraf muhabiri Baransu, daha önce mahkemeye verdi?i yaz?l? savunmas?nda suçlamalar? kabul etmedi?ini belirtip ?unlar? söyledi: "Raporlarda bask?n an?nda Genelkurmayda saat saat ne ya?and???n? yazd?m. Bask?n sonras? Genelkurmay Ba?kanl??? aç?klama yapm?? ve Bayraktepe'nin teröristlerin eline geçmedi?ini aç?klam??t?. Ayr?ca Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral ?lker Ba?bu?'un olay? duyar duymaz Mu?la'dan Ankara'ya döndü?ünü aç?klam??lard?. Ancak ceride raporlar?nda kaybolan malzemelerin listesi vard? ve Bayraktepe'nin ele geçirildi?i görülüyordu. Ba?bu?'un da Ankara'ya hemen dönmedi?i, tatiline devam etti?i ve 12 saat sonra Karargah'a geldi?i belirtiliyordu. Ben yap?lan bu aç?klamalardaki çeli?kileri ortaya koymak için bu haberi yapt?m."

Baransu savunmas?nda ayr?ca, bask?ndan sonra dönemin Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Orgeneral Hasan I?s?z'?n tüm bas?n mensuplar?n? karargaha ça??r?p, bas?n toplant?s? düzenledi?ini, Aktütün karakoluyla ilgili devletin gizli krokilerinin bas?n toplant?s?nda aç?klad???n?, bunlar?n da canl? yay?nla kamuoyuna aktar?ld???n? söyledi. Krokilerin bir gün sonra tüm gazetelerde de yer ald???n? belirten Baransu, kendisinin devletin gizli belgelerin yay?nlamad???n?, as?l yay?nlayan?n Ba?bu?'un emriyle Orgeneral I?s?z oldu?unu iddia etti. Baransu, yarg?lanmas? gerekenlerin Ba?bu? ve I?s?z ba?ta olmak üzere karargahtaki tüm yetkililer oldu?unu, yan?nda onlar? da görmek istedi?ini belirtip, bu isimler hakk?nda mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

Baransu'nun yaz?l? bu iste?ine ra?men, savc? kendisi hakk?nda 5 y?ldan 10 y?la kadar hapis cezas? talep etti. Duru?ma Mehmet Baransu ve avukat? Ergin Cinmen'in esas hakk?ndaki mütalaaya ili?kin savunmalar?n? yapmalar? için 6 Ekim'e ertelendi.

Belgeleri teslim etti, soru?turma aç?ld?. ?imdi de gizlili?i ihlalden hakk?nda soru?turma aç?ld?

Taraf muhabiri Mehmet Baransu'ya yazd??? Karargah kitab?nda Balyoz darbe plan?yla ilgili belgelere yer verdi?i nedeniyle soru?turma aç?ld?. Gizlili?i ihlal ve adil yarg?lamay? etkilemek suçundan Baransu dün Sultanahmet adliyesinde Cumhuriyet Savc?s? ?smail Onaran'a ifade verdi. Baransu savunmas?nda, iddialar? kabul etmeyip, soru?turma aç?lmadan önce kendisinin Balyoz darbe plan?yla ilgili haberi yapt???n?, Be?ikta? Özel Yetkili Cumhuriyet Savc?l??? ve 1. Ordu Komutanl??? Askeri Savc?l???'n?n kedisinden belgeleri al?p soru?turma açt???n? belirtti. Soru?turma aç?lmadan haber yapt???n? ve soru?turman?n da kendisinin teslim etti?i belgeler üzerine aç?ld???n? belirtip, kitaptaki konular?n kendisi taraf?ndan daha önce kamuoyuna duyuruldu?unu belirtip, ortada gizlili?in olmad???n? söyledi. Baransu, adil yarg?lamay? etkileme suçunu da kabul etmeyip, yarg?ya yard?mc? oldu?unu, kendisine gelen belgeleri savc?l??a teslim etti?ini söyledi. (Zaman)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri