forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Dani_Rodrik_150Balyoz Darbe Plan? soru?turmas? kapsam?nda iki kez tutuklanan ve sonras?nda serbest kalan emekli Orgeneral Çetin Do?an'?n damad? ve Harvard Üniversitesi profesörü Dani Rodrik, Ak Parti ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'a sava? ilan etti.  ??te Rodrik'in The Wall Street Journal gazetesinde yay?nlanan yaz?s?...

Türkiye'de demokrasi öldü!

Büyüdü?üm ve ABD’de ders vermedi?im zaman vaktimin ço?unu geçirdi?im Türkiye’yi art?k tan?yam?yorum. Ülkenin insan haklar? ve demokrasi yönünde önemli at?l?mlar yap?yor gibi göründü?ü günlerin üzerinden çok zaman geçmedi. Tayyip Erdo?an’?n AKP hükümeti 2002-2007 aras?ndaki ilk döneminde, AB üyeli?i, hukuki rejimi reformdan geçirmek ve Kürtler üzerindeki s?n?rlamalar? hafifletmek için har?l har?l çal??t?.

Fakat ayn? hükümet son dönemde, kendi demokrasi söylemiyle bundan daha z?t dü?emeyecek bir aldatmaca, kirli tuzaklar, korku ve gözda?? siyasetinin sorumlusu. Yurtd???ndaki baz? Türk entelektüeller, ele?tirel bak?? aç?lar?n? ifade ettikleri için ülkeye dönmekten korktuklar?n? anlatt? bana. Gizli dinlemeler öyle bir noktaya ula?t? ki, evkad?nlar? bile telefonda ‘hassas’ konular üzerine sohbet etmekten çekiniyor.

Kronolojik hatalara dikkat!

Hükümet muhaliflere kar?? çok büyük, siyasi zeminli davalar açt?. Bu ki?ilerin en göze çarpanlar?, hükümeti devirmeyi amaçlayan, ‘Ergenekon’ ad? tak?lm?? silahl? bir terör örgütüne üye olmakla suçlanan yüzlerce muvazzaf ve emekli asker, avukat, akademisyen ve gazeteci. Bir grup özel atanm?? savc?n?n takip etti?i, AKP’ye dostça yakla?an ve AKP kontrolündeki medya taraf?ndan alk??lanan Ergenekon davalar? yasal süreci gülünç duruma dü?ürüyor. Davalar tutars?zl?kla dolup ta?an iddianamelere dayal?, inan?l?rl?klar? ku?kulu ve isimsiz muhbirlere itibar ediyor, savc?lar?n görevlerini sistematik biçimde kötüye kulland???n? aç??a ç?kar?yor. Kan?tlar aras?nda gerçekd??? olanlar da, bariz biçimde uydurulmu? olanlar da var. Esas amaç suçlananlar?n itibar?n? zedelemek ve onlar? mümkün oldu?unca uzun süre gözalt?nda tutmak gibi görünüyor.

Benim aç?mdan ?ahsi uyar?, emekli general Çetin Do?an’?n, yani kay?npederimin paralel bir davada tutuklanmas?yla geldi. AKP’yi aç?kça ele?tiren isimlerden olan Do?an, 2002-2003’te yeni seçilmi? hükümeti devirme amaçl? ayr?nt?l? bir plan?n lideri olmakla suçland?. Suçlamalar?n dayand?r?ld??? ve her zamanki gibi isimsiz bir muhbirin haz?rlad??? belgeler, sahicilikleriyle ilgili ciddi sorular yaratan kronolojik hatalar, tutars?zl?k ve hatalarla dolu. Bunlar?n hiçbiri hükümetin yolunu de?i?tirmesine yol açmad?. Savc?lar sahtecilik i?aretlerini gözard? etti, hükümet kontrolündeki bilimsel bir kurum suçlamalar? destekleyen yanl?? yönlendirici bir rapor haz?rlad? ve AKP yanl?s? medya Do?an’a kar?? ahlaks?z bir kampanya ba?latt?. Erdo?an ve çevresi sald?r? korosuna kat?l?rken san?klar?n lehine karar vermeye cüret edecek yarg?çlara iftira att?. Do?an, güvenilir kan?tlar?n yoklu?una ve aç?k sahtecilik i?aretlerine ra?men, onlarca ba?ka askerle birlikte aylar boyu hapishanede tutuldu.

Aç?klanamaz bir biçimde, çok say?da sözde demokrat ve liberal Türk de hükümetin taraf?n? tuttu ve davalara amigoluk yapt?. Görünü?e göre, Ergenekon davalar?n?n ‘derin devlet’ten hesap soraca??n? umuyorlar. Türkiye’nin AKP öncesi laik düzeninin güçlü ve gizli anti-demokratik unsurlar? oldu?u ?üphe götürmez. Fakat AKP hükümeti gerçek suçlar? aç??a kavu?turmakla pek az ilgilendi. Ergenekon ?üphelilerinin baz?lar? ihlallerden suçlu olabilir, fakat haklar?nda belirli ve kan?tlanabilir suçlamalar de?il, adil bir davada mahkumiyetle sonuçlanmas? pek mümkün olmayan bulan?k veya hayali suçlamalar getirildi. Dahas?, hükümet bu ve di?er davalarda, tam da liberallerin k?nad??? ve adalet önüne ç?karmak istedi?i türden faaliyetlerde bulunuyor.

Ba?ka örnekleri dikkate al?n. Üst düzey polislerin Ermeni gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinde en az?ndan aç?k bir ihmalden suçlu oldu?una dair dikkate de?er kan?tlar bulunsa da, hiçbiri hakk?nda dava aç?lmad?. Ayn? polislerden baz?lar?n?n Ergenekon soru?turmalar?n? yürütmesi tesadüf de?il. Tan?nm?? bir cumhuriyet ba?savc?s?, 1998-1999 aras?nda derin devletin kalelerinden olan askeri jandarman?n istihbarat kolunun pe?ine dü?me cesaretini gösteren nadir savc?lardan biri olmas?na ra?men, Ergenekon üyesi oldu?una dair uyduruk suçlamalarla hapse at?ld?. Gerçek suçu: AKP’yle ba?lant?l? tarikatlar? soru?turmak. Polisin ve savc?lar?n Ergenekon ?üphelilerine kar?? delil yarat?lmas?na veya delillerle oynanmas? eylemlerine kar??t???na dair aç?k göstergelere ra?men, görevin kötüye kullan?lmas?n?n soru?turulmas? ?öyle dursun, buna aç?klama getirme yönünde hiçbir çaba gösterilmedi.

ABD ve AB gerçe?i görmeli

Bugüne dek yapt??? hatalar göz önünde bulunduruldu?unda, AKP muhtemelen önümüzdeki seçimlerde iktidar? kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapacakt?r. Üzücü bir biçimde, Erdo?an hem içeride hem de uluslararas? arenada ortam? biraz daha k?z??t?rma e?iliminde olacakt?r.

Türkiye’nin sadece birkaç y?l önceki gibi ‘AKP yönetiminde liberalle?en ve yükselen demokrasi’ olmad??? aç?k. ABD ve Avrupa’n?n, de hem kendilerinin hem de Türk halk?n?n iyili?i için bu ülkeye öyleymi? gibi davranmaktan vazgeçmesinin vakti geldi. (Çeviri: Radikal)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri