forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yilmaz_ozdil_ahmet_turkDiyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???, kapat?lan DTP'nin Genel Ba?kan? Ahmet Türk'e Samsun'da yap?lan yumruklu sald?r?yla ilgili yaz?s?ndan dolay? suç duyurusunda bulunulan Hürriyet yazar? Y?lmaz Özdil hakk?nda, ''kovu?turma yap?lmas?na yer olmad???na'' karar verdi. Bas?n Konseyi de ayn? do?rultuda karar vermi?ti.

Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???, Diyarbak?r Barosu'na kay?tl? 36 avukat?n suç duyurusundan sonra ba?latt??? incelemesini tamamlad?.

Savc?l?k karar?nda, yaz?n?n ''dü?ünceyi aç?klama hakk? ve ele?tiri özgürlü?ü'' kapsam?nda bulundu?u bildirildi.

Kararda, ?u ifadeler yer ald?:

''Soru?turmaya konu yaz? bütünü itibariyle okundu?unda yazar Y?lmaz Özdil'in 'suçu ve suçluyu övmek' ya da 'halk? etnik kökene ba?l? olarak kin ve dü?manl??a alenen tahrik etmek' kast?yla hareket etmedi?inin aç?kça anla??ld???, yazar?n ülkede ya?anan çeli?kilerin ve farkl? uygulamalar?n alt?n? çizmek maksad?yla kinaye yoluyla kamuoyuna yans?yan baz? olaylar? kar??la?t?rd???, eylemin gazetecilik mesle?i gere?inden olarak dü?ünceyi aç?klama hakk? ve ele?tiri özgürlü?ü kapsam?nda bulundu?u anla??lmaktad?r.''

Diyarbak?r Barosuna kay?tl? 36 avukat, 15 Nisan 2010 tarihinde Ahmet Türk'e yap?lan sald?r?yla ilgili yaz?s?ndan dolay? gazeteci Y?lmaz Özdil hakk?nda Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???na suç duyurusunda bulunmu?tu.

BASIN KONSEY? ??KAYET?N YERS?ZL???NE KARAR VERM??T?

Bas?n Konseyi de yaz?n?n ifade özgürlü?ü kapsam?nda oldu?unu aç?klam?? ve Y?lmaz Özdil ve Hürriyet Gazetesi hakk?ndaki ?ikayetin “yersizli?ine” oybirli?iyle karar verilmi?ti.

HÜRR?YET OKUR TEMS?LC?S?, YAZI HAKKINDA '??DDETE ONAY VAR' DEM??T?

Hürriyet'in Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Y?lmaz Özdil'in yazd??? ve büyük tepki çeken 'Yumruk' ba?l?kl? yaz?s?n? gündemine alm??t?. Yaz?ya gelen ele?tirilere ve okur yorumlar?na de?inen Bildirici Özdil'e Do?an Grubu Yay?n ?lkelerini hat?rlatm??t?...

Yaz?ya ili?kin okur görü?lerini aktaran Hürriyet Okur Temsilcisi Bildirici, “... Ke?ke Özdil, bu sat?rlar?n ard?ndan o yumru?u onaylamad???n? belirten ve ?iddeti ele?tiren bir ifade kullansayd?. Bu ?ekliyle bir onay havas? do?uyor maalesef.” diye yazd?m??t?...

Okuyucular hakl? olarak sorabilir. Peki, yazarlar?n yazd?klar? da okur temsilcisinin ilgi alan?na girer mi? Yan?tlayay?m, elbette yazarlar dü?üncelerini özgürce yazmal?d?r. Ancak gazetecilik meslek ilkeleri yazarlar? da ba?lar. T?pk? haberlerde oldu?u gibi yazarlar da hakaret, a?a??lama, ayr?mc?l?k ve ?iddeti özendirme gibi unsurlara yaz?lar?nda yer vermemelidir.

Y?lmaz Özdil’in 14 Nisan’da ç?kan “Yumruk” ba?l?kl? yaz?s? bu çerçevede geni? bir tart??ma yaratt?. Baz? gazetelerde yank? bulan yaz?ya okurlardan da ele?tiriler geldi. Can Y?lmaz “k?nad???n?” ifade ederken, Ahmet Bilge de yaz?y? ele?tirip, uyard?; “?nsanlar?m?z? ?iddetten uzak tutmak, farkl? fikirlerle bir arada ya?ama kültürünü beslemek hepimizin görevidir.”

Özdil’in yaz?s?ndaki ana fikir, “Aç?n gazetelerin internet sayfalar?n? o haberin alt?na yap?lan yorumlar? okuyun... Yumru?unu ‘adaletin tokma??’ yerine koyup Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu.” cümlelerinde özetleniyordu. Ke?ke Özdil, bu sat?rlar?n ard?ndan o yumru?u onaylamad???n? belirten ve ?iddeti ele?tiren bir ifade kullansayd?. Bu ?ekliyle bir onay havas? do?uyor maalesef.

Hat?rlatay?m, Do?an Medya Grubu Yay?n ?lkeleri’nin 17.maddesi, özetle ?öyle: “?iddet ve zorbal??? özendirici veya k??k?rt?c?, bireyler, topluluklar ve uluslararas?nda nefret ve dü?manl??? körükleyici yay?n yapmaktan kaç?n?l?r.” Hürriyet / 19 Nisan 2010

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri