forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

   Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Islak ?mza davalar? ve süren soru?turmalara ili?kin haber ve yorum yapan gazetecilere aç?lan davalar rekor seviyeye ula?m?? durumda. Zaman, Taraf, Bugün, Yeni ?afak, Star ve Vakit ba?ta olmak üzere gazetelere aç?lan soru?turma say?s? 3 bin 500'ü geçti. Bunlardan yakla??k 2 bini davaya dönü?tü.

Zaman Gazetesi'nde yer alan habere göre, binlerce dava aç?lan gazete ve gazeteciler ?öyle:

Adalet Bakanl???'n?n Kas?m 2009'da 4 bin 139 olarak aç?klad??? soru?turma say?s?n?n son 6 ayda 5 bini geçti?i ö?renildi. Konuyu gündeme getiren Zaman, Taraf, Bugün, Yeni ?afak, Star ve Vakit gibi 6 gazeteye aç?lan soru?turma say?s? 3 bin 500'ü geçti. Bunlardan yakla??k 2 bini davaya dönü?tü.

Ayr?ca davalar sadece bas?n savc?lar? taraf?ndan da aç?lm?yor. Bu yola a??r ceza hakimleri de ba?vurur hale geldi. Sorumlu yaz? i?leri müdürleri, gazetecilere gözda?? verilmek istendi?ini dile getiriyor.

Kesinle?mi? 50 ay hapis cezas? bulunan ve hakk?nda 40 dava aç?lan Star Gazetesi yazar? ?amil Tayyar'?n kö?e yaz?lar?na ara vermesiyle birlikte gazetecilere uygulanan yarg? k?skac? yeniden gündeme geldi. Son üç y?ld?r Türkiye'nin en önemli davas? Ergenekon hakk?nda yaz? yazan gazeteciler adeta davalarla bo?u?uyor.

Davalar sadece bas?n savc?lar? taraf?ndan da aç?lm?yor. Tahliye kararlar?yla gündemden dü?meyen ?stanbul 9. ve 12. A??r Ceza Mahkemesi hâkimleri de s?kça dava açma yoluna ba?vuruyor. Üstelik bu hâkimler asliye ve a??r ceza mahkemelerine açt?klar? davalarla yetinmeyip bir de tazminat talep ediyor. Yüzlerce soru?turma ve trilyonlar? bulan tazminat davas?yla mücadele eden gazeteciler, hâkimlerin suçlamalar?yla da ba? etmek zorunda.

Cayd?r?c?l?k amac?yla gazetecilere aç?lan soru?turma ve davalar amac?na ula??yor. Bunun en güzel örne?i, hakk?nda kesinle?mi? 50 ay hapis cezas? bulunan Star Gazetesi Yazar? ?amil Tayyar. Yarg? bask?s? ve tehditlere dikkat çekmek isteyen Tayyar, sonunda isyan bayra??n? çekti. Tayyar, 16 Temmuz'daki son yaz?s?nda sessiz sedas?z okurlar?na veda etti. Hakk?nda istenilen hapis cezas? 100 y?la ula?an Tayyar, davalar?n Ergenekon hakk?nda yazan gazetecileri y?ld?rmaya yönelik oldu?una dikkat çekiyor.

Hakk?nda aç?lan dava say?s? 50'yi bulan Zaman Gazetesi Yarg? Muhabiri Bü?ra Erdal, davalarla gazetecilerin cezaland?r?lmak istendi?i görü?ünde. Hâkimlerin 'yine haber yap yine dava açt?r?r?z, davada müdahil olaca??z.' ?eklindeki cayd?r?c? tav?rlar?yla kar??la?t?klar?n? dile getiren Erdal, "Gün a??r? mahkemeye ç?k?yoruz. Art?k i? hak aramaktan, kanunu uygulamaktan ç?kt?." diyor.

Gazeteci Erdal, Türk Ceza Kanunu'nda 'gizlili?i ihlal' ve 'adli yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs' suçlar?n?n düzenlendi?i 285 ve 288'inci maddelerinin Ergenekon davalar?n? takip eden gazetecilerin üzerine do?rultulmu? bir silah gibi oldu?una dikkat çekiyor. Erdal, "Yak?nda Ergenekon'u yazan gazeteci kalmayacak" diyor.

Taraf Gazetesi'nde Ergenekon'la ilgili haberler yapan Dicle Ba?türk ise geçti?imiz hafta hakk?nda haber yapt??? bir hâkimin kendisini 'Bunun hesab?n? vereceksiniz' diyerek tehdit etti?ini söylüyor.

?amil Tayyar'a meslekta?lar? ve hakk?nda dava aç?lan di?er Ergenekon ma?duru gazetecilerde destek veriyor. Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, davalar?n gazetecilere yönelik sansür oldu?unu dile getirerek, " Yasal düzenlemeler hemen yap?lmazsa ?amil Tayyar yaln?z kalmayacak. Hepimiz yaz? yazmaktan korkar olaca??z." yorumunda bulunuyor.

Gazetelere aç?lan davalar:

Zaman Gazetesi hakk?nda bin soru?turma aç?ld?, 553'ü davaya dönü?tü.

Star Gazetesi hakk?nda bin 500 soru?turma aç?ld?, 300 tanesi davaya dönü?tü.

Yeni?afak Gazetesi hakk?nda bin soru?turma aç?ld?, 95'i soru?turmaya dönü?tü.

Vakit Gazetesi hakk?nda 350 soru?turma aç?ld?, 200 tanesi davaya dönü?tü.

Bu bir kaç?? de?il, mücadelem devam edecek

?AM?L TAYYAR (Star Gazetesi Ankara Temsilcisi)

"Son zamanlarda yarg? ku?atmas? artm??t?. Ayr?ca hükümet bas?n özgürlü?ü alan?nda düzenleme yapma sözünü yerine getirmedi. Biz hapis cezas?n?n kald?r?laca??n? beklerken ceza art?r?m? getirilece?ini duyduk. Bu benim cezalar?ma kar?? bir reaksiyon de?il. Ma?dur olan ve yak?n gelecekte ma?dur olaca??n? tahmin etti?imiz gazetecilerle ilgili bir protesto. Sesimi kesmi? de?ilim, hakk?m? arayaca??m, mücadeleden vazgeçmeyece?im. Yarg?dan çok fazla bir ?ey beklemiyorum. Çünkü Ergenekon'la ilgili yaz? yazan arkada?lara yönelik bask?n?n bilinçli oldu?unu dü?ünüyorum. O yüzden beklentim yok. Siyasî iktidar?n Bas?n Kanunu ve TCK ile ilgili ad?mlar? h?zl? atmas? gerekir."

Amaçlar? gazetecileri y?ld?rmak

BÜ?RA ERDAL (Zaman Gazetesi yarg? muhabiri)

Ergenekon soru?turmas?n? yürüten Zekeriya Öz'ün de aralar?nda bulundu?u savc? ve hakimlerin aleyhine haber yapan gazeteciler hakk?nda bir kez bile suç duyurusunda bulunmamas?na kar??n tahliye kararlar? ile ele?tirilen hakimlerin dava giri?imleri ?a??rt?c?. ?stanbul 12. A??r Ceza Mahkemesi hakimi Oktay Kuban, -ki kendisi mahkeme heyetlerinin tutuklama karar? verdi?i Balyoz soru?turmas?n?n 19 ?üphelisini bir anda tahliye etti?i için kendi mahkeme heyetince 'keyfi ve hukuka ayk?r?' davranmakla suçlanm??t?- tahliye kararlar?n? ele?tiren haberlerimize dava açt?rd?. ?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesi hakimleri Y?lmaz Alp ve Tuncay Aslan da tahliye haberleri için bas?n savc?l???na suç duyurusunda bulunurken ayn? zamanda kendi görev yapt?klar? Be?ikta?'taki ?stanbul Adliyesi'nde de 'hakimleri terör örgütüne hedef göstermek' suçlamas?yla dava açt?rd?. Hakim Aslan, asliye ceza ve A??r ceza mahkemesindeki davalarla yetinmeyip bir de tazminat davas? açt?.

Yasal önlem al?nmazsa Tayyar yaln?z kalmayacak

ADEM Y. ARSLAN (Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi)

Bu tip davalar sansür amaçl? davalar. Dü?ünün ?slak imza davas?yla ilgili Dursun Çiçek belki beraat edecek, onu haber yapan gazeteciler mahkum olacak. Tezat bu kadar büyük. ?ikayet yoksa bile savc?lar?n açt??? yay?n yasa??n? ihlal ve gizlilik davalar? 5 bini geçti. Amaçlar?, Heron skandallar?, Ergenekon ya da birtak?m çete davalar?nda Kafes'ler, Poyrazköy'ler tart???lmas?n. ?amil Tayyar'?n yaz?lar?na ara vermesi ba?ar?ya ula?t?klar?n?n göstergesi. E?er hükümet gerekli yasal düzenlemeyi yapmazsa iddia ediyorum; önümüzdeki y?l ba??nda bir darbe toplant?s?n?n görüntüleri ortaya ç?ksa bile bunlar? yazamayaca??z, tart??amayaca??z. Bu cezalar yarg?n?n bas?n üstündeki sansürü haline dönü?mü? durumda ?amil Tayyar yaln?z kalmayacak.

Hâkim, 'Bunlar?n hesab?n? vereceksin' dedi

D?CLE BA?TÜRK (Taraf Gazetesi muhabiri)

Ergenekon soru?turmas?n? takip eden gazeteciler olarak geli?meleri kamuoyuna aktar?yoruz. Soru?turma kapsam?nda aç?lm?? davalar? izlerken, zaten duru?mada var olanlar? yaz?yoruz. Ancak arkas?ndan ya savc?l?k olsun ya da habere konu olan aktörler olsun bize dava aç?yor. Elliden fazla davas? olan muhabir arkada?lar?m?z var. Ben henüz say? olarak onlara yeti?emesem de bu konuda aç?lm?? davalarla habercilik anlam?nda önümüze ket vurulmaya çal???ld???n? dü?ünüyorum. Sanki bu derin yap?, kamuoyunun bilgilendirilmesini de bu anlamda engellemeye çal???yor. Art?k hakimler de dava açmaya ba?lad?. Hatta bir hakimin benimle "Bunlar?n hesab?n? soraca??m" ?eklinde tehdit vari konu?mas?n? bile ya?ad?m. Habercilik anlam?nda bir dezenformasyona neden oluyorsak tabii ki yarg? önünde hesapla?maya haz?r?z. Ama aç?lan davalar?n ço?unu aç?kças? komik buluyorum.

Dilek Hay?rl? / Zaman

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri