forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

samil_tayyar_helin Ergenekon davalar?yla ilgili en dikkat çekici yaz?lar? kaleme alan Star Gazetesi Ankaka Temsilcisi ve yazar? ?amil Tayyar, Gazete Habertürk'ün hafta sonu ekine konu?mu?. Söyle?iyi yapan ise Habertürk'le birlikte gazetecili?e ad?m atan Helin Av?ar...

Tayyar'?n söyle?ide yay?nlanan foto?raflar? hiç de yaz?lar?ndaki ciddiyeti yans?tmam??, ancak herkesin foto?raflardan bahsetmesi onu da ?a??rtm?. Özellikle de Halin Av?ar'?n ?ortuna dikkat çekmi?... samiltayyar_helin

"Hazindir, çekti?im ac?lar, Helin’in ?ortu kadar ilgi görmedi. Her sabah alt?n? kontrol etmeden araca binmenin ne oldu?unu hissetmeyenler, Helin’in ?ortuna s???nd?lar. Kalemimin ba?aramad???n? Helin’in ?ortu ba?ard?. Ne kadar ibret verici, de?il mi?"

Helin Av?ar'?n ?amil Tayyar'la yapt??? söyle?i görselleriyle ön planda olan bir mülakat...

Tayyar bugün Star Gazetesi'nde yay?nlanan yaz?s?nda Habertürk Gazetesi'nde yay?nlanan söyle?isinden sonra kendisene gelen ele?tirileri kaleme alm??... Bak?n ne yazm??:

Gel gör, Habertürk Gazetesi’nde yay?nlanan Helin Av?ar röportaj?, gazeteye emanet etti?im kalemim ve hakk?mdaki mahkumiyet kararlar? kar??s?nda kozalar?na saklanan siyasileri, bürokratlar?, bir anda gün ?????na ç?kard?. “Yuh be”, “Böyle bir poz verdi?ine inanam?yorum”, “Art?k bizim için bittin” türünden mesajlar ya?maya ba?lad?. Dün yan?mda yoklard?, bugün nedense gururlar? incinmi?ti.

YAZININ TAMAMI

Sonu ölüm de olsa beraberiz

16 Temmuz tarihli son yaz?m, “Ali Ekber’in slip mayosu” ba?l???n? ta??yordu. Ak?am Gazetesi’nin ayk?r? muhabiri Ali Ekber Ertürk’ün facebook tart??mas?na gönderme yapt???m bu yaz?da, slip mayoya sar?p sarmalad???m ince mesajlar? alan ald?, almayan bir tutam mercimek otu sand?.

Hadi bana eyvallah dedim.

3 ayr? davada 4 y?l 2 ay hapis cezas?na çarpt?r?lm??, di?er davalarda 100 y?la kadar hakk?nda hapis cezas? istenen, tazminat tutar? 1 trilyon liray? bulan bir gazeteci olarak niyetim, hem geçici süre dinlenip kafay? toparlamak hem çözüm amac?yla sorunu tart??maya açmakt?.

Sa? olsunlar, gönül dostu gazeteciler ciddi destek verdiler, kö?elerini bana ay?rd?lar. Avrupa da kay?ts?z kalmad?, Brüksel’den soruna ili?kin bilgi istediler. Gazete santraline hücum eden ve mail ya?muruna tutan okurlara da minnettar?m.

Velhas?l, k?smen de olsa maksat has?l oldu.

Fakat, süreç, bir ba?ka gerçe?i, bir kez daha test f?rsat? verdi. Siyasiler, soruna ilgisizdi. Hele iktidar partisinden arayan tek ki?i vard?, o da parti sözcüsü Hüseyin Çelik. Tart??malar?n alevlendi?i günlerde bu isme, AK Parti Grup Ba?kanvekili Suat K?l?ç kat?ld?.

Bas?n mü?aviri dahil ba?bakan?n yak?n çal??ma kadrosu, bir o kadar uzakt? meseleye. Bu arada CHP ve MHP kökenli bürokratlar?n ?a??rtan teveccühüne dikkat çekmek isterim.

Sak?n yanl?? anla??lmas?n, kendime önem atfetti?im için de?il, durum tespiti için aktar?yorum bunlar?. Ahmet Hakan’?n k?r?k kolu için s?raya girenlerin sofras?ndaki yerimin fark?nday?m. Samimi olmak gerekirse, buna hiç al?nm?yorum, aksine beni ayakta tutan özgür ruhumu güçlendiriyor.

Gel gör, Habertürk Gazetesi’nde yay?nlanan Helin Av?ar röportaj?, gazeteye emanet etti?im kalemim ve hakk?mdaki mahkumiyet kararlar? kar??s?nda kozalar?na saklanan siyasileri, bürokratlar?, bir anda gün ?????na ç?kard?.

“Yuh be”, “Böyle bir poz verdi?ine inanam?yorum”, “Art?k bizim için bittin” türünden mesajlar ya?maya ba?lad?. Dün yan?mda yoklard?, bugün nedense gururlar? incinmi?ti.

Utan?lacak ne yapt?m?

Kenan Evren’i Star Gazetesi’ne mi getirdim?

Mehmet Haberal’?n sa?l?k durumunu kendime dert mi edindim? Yetinmedim ziyaretine mi gittim?

Erzurum’daki Ergenekon’u soru?turan savc?lar? m? harcad?m?

Herhangi bir ihale talebim mi oldu?

Hay?r. Peki, ne oldu? Helin Av?ar’la röportaj yapt?m. Röportaja vesile olan Rasim Ozan Kütahyal?’yd?. ?artlar?m? söyledim, bana sadece demir parmakl?klar? and?racak bir kap?n?n gerisinde foto?raf çekmek istediklerini söylediler, o ?artla kabul ettim. Kelepçe i?i yan?ma geldiklerinde ortaya ç?kt?.

Elbette, bunlar?n hiç birisi mazeret de?il, e?er Helin Av?ar’la röportaja evet derseniz, bu tür riske haz?rl?kl? olacaks?n?z. O nedenle, bu riski sat?n al?yorum, kabulümdür, tüm günah bana aittir.

Ama hiç kimse “kar?m” rolüne soyunmas?n.  

E?er bir gün h?rs?zl?k, yolsuzluk, sahtekarl?k gibi yüz k?zart?c? suçlardan dolay? kar??n?za gelirsem, inand???m davadan dönersem, gururunuz incinsin, boynunuz bükülsün. Yine de kararl?ysan?z k?rmaya dökmeye, içinizden en az günah? olan ilk ta?? ats?n.

Hadi bakal?m...

Hep söyledim, nas?l ya??yorsam kendimi öyle anlatt?m, kimseyi kand?rmad?m, Mevlana’n?n ö?retisindeki gibi “ben” oldum.

Ki?isel k?rg?nl?klar?m?, asla, ilkelerimin üzerinde tutmad?m. Beyaz TV’deki tart??ma program?nda Hulki Cevizo?lu, “Bu durumda art?k hay?r oyu kullan?rs?n herhalde” dedi?inde, “Biri ?ahs?m? di?eri ülkenin gelece?ini ilgilendiriyor, gider 4 y?l 2 ay hapis yatar?m ama sand?kta evet oyunu kullan?r?m” dedim.

Hazindir, çekti?im ac?lar, Helin’in ?ortu kadar ilgi görmedi. Her sabah alt?n? kontrol etmeden araca binmenin ne oldu?unu hissetmeyenler, Helin’in ?ortuna s???nd?lar. Kalemimin ba?aramad???n? Helin’in ?ortu ba?ard?.

Ne kadar ibret verici, de?il mi?

Ama hiç önemli de?il, yerimiz milletin vicdan?d?r. Kim ne kadar aymaz, vurdumduymaz, ilgisiz olursa olsun, yola kald???m?z yerden aynen devam edece?iz. Bu yolda ta? da dü?ebilir, ay? da ç?kabilir, önemli olan menzile varmakt?r. Siz inand?n?z, benim inanc?m da sonsuz.

Sonu ölüm de olsa beraberiz.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri