forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

referandum_evethayirHay?r cephesi, referanduma destek veren ayd?n ve sanatç?lara kar?? uygulad??? mahalle bask?s?n? art?rd?. CHP'li Süheyl Batum'un, referandumda 'evet' oyu verece?ini aç?klayan Sezen Aksu'ya 'sazan' diye hakaret etmesiyle ba?layan sald?r?lar, CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu'nun, Orhan Gencebay ve Orhan Pamuk gibi isimlerin sanatç?l???n? sorgulamas?n?n ard?ndan lince dönü?tü.


"Yetmez Ama Evet" Platformu'nun Taksim'de düzenledi?i panelde, TKP ve ??çi Partili bir grup, ayd?nlara yumurta f?rlatt?. Platformun ?zmir'deki panelinde ise Doç. Dr. Ferhat Kentel ile Taraf ya- zar? Roni Margulies boyal? sald?r?ya u?rad?.

Hay?r'c?lar pakete destek verenlere terör estiriyor

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Referandum için son viraja girilirken, 'hay?r' cephesi Anayasa paketine destek verenler üzerindeki mahalle bask?s?n? art?rd?. CHP'li Süheyl Batum'un, referandumda 'evet' oyu verece?ini aç?klayan Sezen Aksu'ya 'sazan' diye hakaret etmesiyle ba?layan sald?r?lar, CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu'nun, Orhan Gencebay ve Orhan Pamuk gibi isimlerin sanatç?l???n? sorgulamas?n?n ard?ndan ?iddete dönü?tü. Televizyonlardaki tart??ma programlar?nda hakarete varan a??r ifadelerle ele?tirilen yazar, ayd?n ve sanatç?lar panellerde de fiili sald?r?lara u?ramaya ba?lad?. "Yetmez Ama Evet" Platformu'nun önceki gün Taksim'de düzenledi?i panelde, TKP ve ??çi Partili bir grup, salondaki koltuklar? tekmeleyerek, Yazar Adalet A?ao?lu ile Demokrat Yarg? Derne?i Ba?kan? Osman Can'?n aralar?nda bulundu?u ayd?nlara yumurta f?rlatt?. Platformun ?zmir'deki paneline gelen bir grup ise Doç. Dr. Ferhat Kentel ile Taraf Gazetesi Yazar? Roni Margulies'e boya ile sald?rd?.

Sald?r?ya maruz kalanlar da ya?ad?klar?na sert tepki gösteriyor. Taksim'deki sald?r?da üzerine yumurta gelen yazar Adalet A?ao?lu, "Hay?r demek kimseye boya atma hakk? vermez." siteminde bulunuyor. Ya?ananlar? "Bir de?i?im döneminin dalgalanmalar? bunlar." olarak de?erlendiriyor. Yetmez Ama Evet Platformu'nun toplant?lar?nda sald?r?ya maruz kalan di?er ayd?nlar?n tepkisi ise ?öyle:

Osman Can (Demokrat Yarg? Derne?i E?- ba?kan?): Bu ülkede ?iddet kullanma tekelini hangi yöntemle ve hangi gerekçe ile olursa olsun daima kendilerinde gören bir siyasal seçkinler s?n?f? var. ?imdi Türk toplumunun ve siyasetin hiyerar?ik dili, yukar?dan a?a??ya do?ru belirlenmi? seçkinci s?n?f?n dayatt??? dil de?i?iyor. Bu sürecin referandumda evet ç?kmas?n?n ard?ndan çok h?zl? bir ?ekilde çözülece?ini görmek laz?m. Bu bugünün gerginli?idir. Daha fazla gerginlik yaratmamak için iki üç program? iptal etmek zorunda kald?m.

Ferhat Kentel (Yazar-sosyolog): Bu kutupla?ma Türkiye'deki siyasal kültürün vesayetçi bir zemin üzerine oturmas?ndan kaynaklan?yor. Devletin toplumla ili?kisi hep otoriter bir ?ekilde olmu? bir ülkede ya??yoruz. ?nsanlar ba?kalar?n?n gücünü yok edebilmek için çaresizlik içinde ?iddete ba?vuruyorlar. Son günlerde üç tane kelimenin etraf?nda kutupla?t?k, evet, hay?r ve boykot. Ancak bunun aksine darbelere kar?? daha demokratik bir Türkiye özlemiyle bir araya gelen insanlar var. Onlar kutupla?may? k?r?yor.

Roni Marguiles (Taraf Gazetesi Yazar?): Kemalist solun söyleyecek bir ?eyi yok. 30 y?ld?r de?i?mesi gerekir dedikleri anayasay? ?imdi birileri de?i?tiriyor ve bunlar hay?r diyorlar. Bunun hiçbir makul aç?klamas?, izah? olamaz. Dolay?s?yla kalk?p konu?acak argümanlar? olmay?nca ?iddet kullanarak ancak kendilerini ifade ediyorlar. ?u halde bile baz? gazeteler, 'Evet diyenlerden linç giri?imi' diye yazd?lar. Biz e?er böyle bir ?ey yapsayd?k ne olurdu, onu siz dü?ünün.

Y?ld?z Önen (Yetmez Ama Evet aktivisti): Demokrasiden yana olanlarla her ?eyi bildiklerini, her ?eye sahip olduklar?n? iddia edenler aras?ndaki bir ayr??ma bu. Biz bugüne kadar stand?m?za gelip bizi sözlü olarak taciz edenlere kar?? bile fiziksel ?iddet uygulamad?k. Ortal?kta hep evetçiler hay?rc?lar? susturuyor iddias? dola??yor. Bunun olmad???n? ispat eden yap?lan sald?r?lard?r.

Referandumda 'evet' diyece?ini aç?klayan sol partilerden EDP'nin ?stanbul ?l Ba?kan? Mehmet Rasgelener ise, "Referanduma dair dü?üncelerini özgürce aç?klamak üzere bir araya gelen yurtta?lar?n toplant?lar?n? engellemek isteyen ve bu insanlar? zor kullanarak susturmak gayesiyle hareket eden bir zihniyetin sol dü?ünce ve etikle bir ilgisi olamaz. Fikir ve tercihlerdeki baz? farklardan dolay? dü?manl?klar üretip, yurtta?lar?n bir bölümünü ötekile?tirmekte tereddüt etmeyenler, gelece?in bar??ç? ve demokratik Türkiyesi'nin in?as?nda hiçbir olumlu rol oynayamazlar." diye konu?uyor.

??te o sözlü ve fiili sald?r?lar

Taksim'de bir araya gelen Darbelere Kar?? 70 Milyon Ad?m Koalisyonu üyeleri "Ey Anayasa Mahkemesi siyasetten elini çek" pankart? arkas?nda aç?klama yapt?. Bu s?rada ??çi Partili bir kad?n grubun yan?na yakla?arak parma??yla kafa kesme i?areti yapt?.

CHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Süheyl Batum, Esenler Gençlik Kollar? taraf?ndan düzenlenen panelde referandumda 'evet' oyu verece?ini aç?klayan Sezen Aksu için ?u ifadeleri kulland?: "Sezen Aksu vard?. Biz ne bilelim onun 'Sazan Aksu' oldu?unu o zamanlar."

CNN Türk'teki 'Ne Oluyor?' program?na kat?lan CHP PM üyesi Mehmet Faraç, Sezen Aksu için 'deve ku?u' benzetmesi yapt?:. "Minik Serçe'den deve ku?una terfi etmi? sanatç?y? m? diyeyim..."

CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu, Habertürk Gazetesi'ne verdi?i röportajda 'evet' oyu vereceklerini aç?klayan Orhan Pamuk ve Orhan Gencebay'? 'bask?ya evet diyorlar' ?eklinde suçlad?. "Ben sanatç?y? toplumu ileri ta??yan ki?iler olarak dü?ünürüm. Ama Say?n Orhan Pamuk acaba gerçekten bunlar? biliyor mu? Ayn? sorular?m Orhan Bey içinde geçerli. Biliyor da bu Anayasa'ya evet diyorsa, bask?ya 'evet' diyor demektir. Bask?ya 'evet' diyen sanatç? de?ildir." ?eklinde konu?tu.

Mersin'in Gözne ilçesindeki 30 A?ustos'ta konser veren Arif Sa?'?n gelini P?nar Sa?, referandumda 'evet' oyu kullanacak olanlar? koyun sürüsüne benzetti. E?i Tolga Sa? da 'namuslu' insanlar?n referandumda 'hay?r' oyu vereceklerini söyledi.

Boykot karar? alan BDP'nin Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, 'evet' diyece?ini aç?klayan Diyarbak?r'daki 14 sivil toplum kurulu?unu 'ahlaks?zl?kla' suçlad?.

Cumartesi günü Yetmez Ama Evet Platformu'nun Taksim'deki toplant?s?nda TKP ve ??çi Partili bir grup sandalyeleri tekmeledi. Kat?l?mc?lara yumurta f?rlatt?.

Pazar günü Yetmez Ama Evet Platformu'nun ?zmir'deki toplant?s?nda bu sefer ÖDP'li grup, kat?l?mc?lara boyal? sald?r?da bulundu.  

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri