forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .


referandum_kose_yazarlariReferandum sonuçlar? kö?e yazarlar?n?n da bir numaral? gündem maddesi oldu. Kö?e yazarlar?n?n ço?u, referandum sonuçlar?n? Ba?bakan Erdo?an'?n ba?ar?s? olarak de?erlendirirken, Türkiye'nin yeni bir döneme girdi?inin alt? çizildi... ??te kö?e yaz?lar?ndan seçmeler...MEHMET BARLAS
SABAH


Demokratikle?me ve siville?meye "evet" dedik...


Referandum sonucunu nas?l yorumlarsak yorumlayal?m, yo?un kampanya süreci ertesinde bende olu?an en yo?unluklu duygu "Demokratik siyasete sayg?"d?r.


Bu kampanya sürecinde 70 milyon insan birbirinden farkl? görü?leri seslendiren ve bizleri savlar?na inand?rmaya çal??an siyasetçileri, bazen televizyonlardan, bazen gazetelerden, bazen de miting meydanlar?ndan izledik.


??in büyüsü i?te bu "?nand?rmak" kavram?nda kilitleniyordu.

"Evet"i savunanlar seçmeni söylediklerine inand?rd?lar ki, ço?unluk "Evet" dedi dün.

EKREM DUMANLI
ZAMAN


Ders olsun!


26 maddeden olu?an anayasa de?i?ikli?i paketinin içeri?i unutuldu, mesele siyasî polemiklere bo?uldu. Oysa bu bir genel seçim de?ildi.

Hele güven oylamas? hiç de?il. Bunu baz?lar? ya anlamad? ya da anlamazdan gelerek siyasî rant elde etmeye kalk??t?. Maalesef bir kere daha görüldü ki bizde partizanl?k iflah? çok zor, müzmin bir hastal?k. Her konuya 'parti politikalar?' çerçevesinde bakmak siyasete de zarar veriyor toplumsal bar??a da.


HASAN CEMAL
M?LL?YET


Evet, demokrasi kazand? ama daha çok ?ey var demokrasi konusunda yap?lacak!


Yüzde 42 hay?r oyuna kar??l?k yüzde 58 evet... Bu sonuca sevindim.

Çünkü referandum sürecinin ba??ndan beri ben de ‘evet’i savunuyordum.
Evet’lerin Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlü?ü aç?s?ndan bir f?rsat kap?s?n? aralamas?n? daha yak?n bir ihtimal gördü?üm için evet’ten yanayd?m.
Bu ülkede darbecili?in ürünü olmayan yeni bir anayasal düzene giden yolun aç?labilece?ini dü?ündü?üm için evet diyordum.
‘Bürokratik vesayet’in geriletilmesi, yüksek yarg?da geçerli, kendi içine kapal? ‘kast sistemi’nin sona ermesine zemin haz?rlayabilece?i için evet diyordum.
Peki ya hay?r diyenler...
Boykot diyenler...
Bu tercihler de hiç ku?kusuz ‘demokrasi oyunu’nun d???nda de?il, içindeler.
Nitekim, Ba?bakan Erdo?an da referandum sonras? yapm?? oldu?u konu?mada, “Tüm tercihler de sayg?nd?r, makbuldür, k?ymetlidir” diyerek bu noktaya i?aret etmi?tir.

GÜNER? C?VAO?LU
M?LL?YET


Sand???n kesti?i parmak

Sand?klardan ç?kan “EVET” oylar?, “yüzde 55-45 band?nda olur” diyen Ba?bakan Erdo?an’?n tahminini bile a?t?.

En yak?n tahmini ise Tarhan Erdem üstat yapt?. Kutlar?m...
Referandum sonucu “net...”
Dün sand?klardan ç?kan “EVET” -resmi olarak- anayasa de?i?ikli?i içindir.
Ama “AKP’ye güvenoyu” yorumuna da kap?lar? açm??t?r.
“Sava??n ba??nda yap?lan bir hata, o hatay? yapan? sonuna kadar kovalar” diye bir kurmay söylemi vard?r.
CHP ve MHP anayasa de?i?ikli?i sürecinin daha ba??nda “önemli hata” yapm??lard?r.
De?i?iklik maddelerinin tümüne kar?? ç?km??lard?r.
Belki “AKP ile diyalog zemininde bir uzla?ma metni” olu?turmak imkâns?zd? ama dünkü sand?k manzaralar?n? önleyecek yollar denenebilirdi.

YAVUZ DONAT
SABAH


Art?k seçim konu?ulur


Sand?klar aç?ld?, oylar say?ld?, referandum defteri kapand?. Sürpriz yok.

Kamuoyu bugünden itibaren "farkl? gündemler" beklentisine girse de...
"Ekonominin, i?sizli?in, gelir da??l?m?n?n masaya yat?r?lmas?n?" istese de...
Hepsi "nafile."
Art?k "seçim konu?ulur."


F?KRET B?LA
M?LL?YET


Erdo?an'?n ba?ar?s?

Referandumdan “evet” ç?kmas? bekleniyordu ama aradaki fark?n 16 puan olaca?? tahmin edilmiyordu. Hay?r oylar?n?n 45’in üzerinde, evet oylar?n?n da 55’in alt?nda ç?kaca?? tahmini yayg?nd?. Ancak sonuç öyle olmad?. Evet ile hay?r aras?nda fark beklenenden yüksek oldu.

Ku?kusuz bu sonuç Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n ba?ar?s?n? gösteriyor. Bu gerçe?i teslim etmek gerekir. Anayasa de?i?ikli?inin oylamaya bir bütün olarak sunulmas?, tart??mal? maddelerin eveti te?vik edecek di?er maddelerle sarmalanm?? olmas?, iktidar olanaklar? gibi faktörlerin etkisinden söz edilecek olsa bile, sonucun Ba?bakan Erdo?an aç?s?ndan güç ve güven tazeleme anlam?na geldi?i aç?kt?r.

Erdo?an, referandum kampanyas?nda, “12 Eylül’le hesapla?ma, darbeleri tarihe gömme, vesayetten kurtulma” eksenine oturtan söyleminin ba?ar?l? sonuç verdi?i söylenebilir.

MURAT YETK?N
RAD?KAL

Karar 'EVET' ama yetmez

Halk?n karar? ‘evet’ ç?kt?. Ama bu yetmiyor. Bu karar?n daha fazla demokrasi ve özgürlükler yönünde geli?tirilmesi, tek tip sisteme gidi? yönünde istismar edilece?i endi?elerinin giderilmesi gerekiyor. Sorumluluk art?k neredeyse tek ba??na, ciddi bir destek bulan Ba?bakan Erdo?an’?n omuzlar?nda.

MEHMET Y. YILMAZ
HÜRR?YET


Art?k önünde bir güç kalmad?
Refarandum sonucunu ald?k. Ba?bakan’?n istedi?i oldu. Art?k önünde durabilecek hiçbir güç yok. ?imdi kafas?n?n içindekileri hayata geçirmesinin zaman?d?r.

Art?k “yarg?” ona ayak ba?? olmayacak. Ayak ba?? olmak ne kelime, art?k oray? da istedi?i gibi yönlendirecek, istedi?i kararlar? ç?karacak, istedi?i davalara istedi?i yarg?ç ve savc?lar? atayabilecek.

Bugüne kadar iktidar gücü elinde de?ilmi? gibi yapamad??? her ?ey için birilerini suçluyordu.

?imdi önünde engel kalmad?. Ne biliyorsa yapmas?n?n zaman?d?r.

FEHM? KORU
YEN? ?AFAK


Halk?m?z ve ülkemiz kazand?

Namuslu bir halkoylamas? kampanyas? olsayd?, itirazlar?n?z? oylanan paketin içeri?iyle s?n?rl? tutsayd?n?z, yalana dolana ba?vurmasayd?n?z, gerçekleri çarp?tmasayd?n?z, Türkiye'nin daha demokratik hale dönü?mesi, hukuk devleti ilkelerinin yerle?mesi çabalar?na sizler de kat?lsayd?n?z, dün ortaya ç?kan tablo çok daha farkl? olurdu.

Öyle bir tablodan CHP de, MHP de, BDP de, kaderini onlarla bütünle?tiren medya da kazançl? ç?kard?.

F?rsat kaçm?? say?lmaz. Halk?n verdi?i mesaj? do?ru de?erlendirip o istikamet do?rultusunda tav?r al?n?rsa, Ba?bakan Tayyip Erdo?an'?n de?erlendirme konu?mas?nda dün ifade etti?i gibi, sand?kta 'Hay?r' oyu kullananlar da, 'Hay?r' oylar? çok ç?ks?n diye halk? yan?ltmaya çaba gösterenler de bundan yararlanabilir.

GÜNGÖR MENG?
VATAN


Onar?m zaman?

Tarihi referandum beklenenin üzerinde bir halk deste?ine eri?erek Tayyip Erdo?an’a yedinci ba?ar?s?n? kazand?rd?.

?ktidar partisinden ziyade liderinin elde etti?i bir galibiyettir bu.
Çünkü Ba?bakan Erdo?an, a??rl?kl? olarak teknik ve bilimsel bir zeminde yap?lmas? gereken bir tart??may? tamamiyle siyasile?tirmi?tir.
Bunu yapmak için çe?itli toplum katmanlar? ile çat??may?, ili?kilerini bozmay?, imaj?n?n zarar görmesini göze alm??t?r.

Bu siyasi bir lider için kumar say?labilirdi. Erdo?an oynam?? ve kazanm??t?r.

ENG?N ARDIÇ
SABAH


Çantaya bak!

Hep böyle oluyor anas?n? satay?m... Erken yaz?yorum, erken yazmak zorunday?m, sayfa erken ba?lan?yor... Seçimlerde de böyle oluyor.
Ne referandumun sonucu belli ?u anda, ne de basket maç?n?n sonucu!
Evet mi ç?kt?, hay?r m? ç?kt?, biz mi ?ampiyon olduk Amerika m?, ?u anda bilmiyorum.
Tahmin edebiliyorum ikisini de, ama yazamazs?n, tersi ç?karsa madara olursun.
Birtak?m "futbol uzman?" hergeleler, sayfaya yeti?tirmek için, maç daha bitmeden yaz?lar?n? "üç ihtimalli" yazarlar, ?u tak?m kazan?rsa, bu tak?m kazan?rsa, maç berabere biterse... Sayfa sekreteri al?r, sonuca göre ikisini çöpe atar, birini yay?nlar. Ben de öyle mi yapsam?
Hay?r, yapamam, onlar?n düzeyine dü?emem.
Ama, referandum sonucu da basket maç?n?n sonucu da ne olursa olsun, bir tek ?eyi iyi biliyorum. Bundan eminim:
Türkiye art?k geri kalm?? bir ülke de?ildir!

AL? BULAÇ
ZAMAN


'12 Eylül'e hay?r!'

Dün yap?lan referandumda "Evet diyenlerin oran? yüzde 58, hay?r diyenlerin oran? yüzde 42" olarak belirlendi. Referandumu çe?itli aç?lardan yorumlamak mümkün. Ancak sonuç tamam?yla paradoksald?r.


"Hay?r" diyenlerin tamam? de?il, ama bir bölümü, özellikle kitleleri yanl?? ve maksatl? olarak manipüle ederek "hay?r deme" yönünde mobilize eden belli gruplar bundan 30 y?l önce gerçekle?tirilen kanl? 12 Eylül askerî darbesinin anayasas?na ve elbette z?mnen askerî darbeye "evet" demi? oldular. "Evet" diyenler de askerî rejime ve anayasas?na "hay?r" dediler. K?saca bu referandumun paradoksu, zahirde evet diyenlerin asl?nda hay?r, hay?r diyenlerin de gerçekte evet demi? olmalar?yd?.

NURAY MERT
HÜRR?YET


Referandumun gösterdikleri

Pazartesi yaz?s?n?, ilk referandum sonuçlar?n? bekleyip, son dakika izni al?p yazmaya hiç niyetlenmedim.

Niyetlensem ne olurdu onu da bilmiyorum. Referandum sonuçlar?n? nas?lsa uzun süre konu?aca??z, hem de ço?unuzun dü?ündü?ünden “daha uzun” bir süre.

Bugünden itibaren sonuçlar bin bir türlü yorumlanacak. Ben sonuçlar ne ç?karsa ç?ks?n, Türkiye’nin düze ç?kma yoluna girmi? olmayaca??n? dü?ünenlerdenim.

Bunun karamsarl?kla hiçbir alakas? yok, sadece, siyaset izlemenin, sirkteki çocuk gibi her sahne de?i?iminde bir öncekini unutup, en ufak atraksiyonla yerinden f?rlayan çocuk gibi davranmakla mümkün olmad???n? dü?ünüyorum, o kadar.

HA?MET BABAO?LU
SABAH


Toplum ilk kez bir bütün olarak kendine bak?yor!

Herkes biliyor ki...
Kar?? ç?ksan da, savunsan da, anlay??la kar??lay?p biraz uzaktan baksan da art?k ba?örtülüler yokmu? gibi ya?ayamazs?n!
Terör yüzünden ci?erin yan?yor olsa da, öfkeden k?r?lsan da, art?k Kürt Sorunu yokmu? gibi yapamazs?n! Cumhuriyet tarihinde yaralar açm?? yirmi sekiz isyan? yok say?p "eskiden ne güzel bar?? içinde ya??yorduk, ah bu d?? mihraklar" diyerek kendini avutamazs?n!
Yak?n tarihi nas?l yorumluyorsan yorumla, devletin laiklik uygulamas?n? ister ele?tir, ister savun! Ama Türk modernle?me projesinin özünde toplumun hücrelerine nüfuz etti?ini görmezden gelemezsin!
Yani...
Asl?nda güzel bir merdivenin ilk basamaklar?nday?z!
Toplum, nihayet kendine bak?yor!
En seçkinci kesimler, en burnu büyük çevreler, en kör mahalleler bile "ötekileri" yok sayam?yor!
"Demokraside birle?mek" için önce nerede ayr?ld???m?z? bilmek gerekirdi! ?imdi i?te o noktaday?z!

ASLI AYDINTA?BA?
M?LL?YET


Derin Ak Parti’de zafer gecesi

Yaz ortas?nda AK Parti’nin kamuoyu ara?t?rmalar?n? yapan Pollmark ?irketi yüzde 57 “Evet”i i?aret eden seçim tahminlerini yaz?nca Milliyet okurundan bol tepki alm??, birkaç hafta sonra bir ba?ka ara?t?rmac? Adil Gür’ün Evet-Hay?r oylar?n? “ba?a ba?” gösteren analizinden söz edince övgü alm??t?m. Do?rusu ben de Gür gibi sonucun yak?n olaca??n? san?yordum.
Oysa Pollmark’?n tahmini do?ru, Adil Gür’ünkü yanl?? ç?kt?.
Referandum sonuçlar? aç?klanmaya ba?lay?nca, oturup uzun uzun dü?ündüm. Ben mi körle?mi?tim konforlu hayat?m?n koridorlar?nda, okurlar m? keskinle?mi?ti? Nas?l oldu da anketler kafam? bu kadar kar??t?rd??
Dün ak?am, “%57 Evet” tahminiyle turnay? gözünden vuran Pollmark kurucusu Ertan Ayd?n’? arad?m. Pollmark, tam anlam?yla “derin AKP.” Erdo?an’a en kritik anlarda stratejik destek veren kurum... Harvardl? Ayd?n, 9 Temmuz’da Milliyet’e “Muhalefetin bu referandumu Erdo?an için bir güvenoyuna dönü?türmesi riskli bir strateji çünkü AK Parti bunu lehine çevirip bir ‘Erdo?an koalisyonu’ olu?abilir. Erdo?an’a bak?? % 58 olumlu” demi?ti. Hakl? ç?kt?.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri