forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

'MEZAR SOYGUNCUSU'NDAN 'HAYIR'SIZ KEMAL'E...

Aktif .

yilmaz_ozdil_300Y?lmaz Özdil bugünkü yaz?s?na K?l?çdaro?lu'yla ilgili sert bir giri? yapm??: Evet’in milyonlarca tarihi sonucu olacak, y?llarca yazaca??z... Ancak tarihe geçen ilk sonucu, kendine hay?r’? olmayan Kemal K?l?çdaro?lu’dur.

Y?lmaz Özdil'in Kemal K?l?çdaro?lu sevgisi (!) asl?nda bundan 4 ay önce ba?lam??t?. Özdil, K?l?çdaro?lu henüz Genel Ba?kan seçilmeden önce yazd??? bir yaz?s?nda O koltu?a oturacak ki?iyi 'Mezar Soyguncusu'  ilan etmi?ti... Ancak Genel Ba?kan seçildikten sonra bu yaz?s?n? unutmu?, K?l?çdaro?lu'na destek yaz?lar? kaleme alm??t?... Referandum'dan Hay?r ç?k?nca ele?tiriler de ba?lad?... ( Yaz?y? a?a??da bulabilirsiniz... )

 

ÖZD?L'?N HÜRR?YET'TE YAYINLANAN BUGÜNKÜ YAZISI

Benden söylemesi (dört)

Evet’in milyonlarca tarihi sonucu olacak, y?llarca yazaca??z... Ancak tarihe geçen ilk sonucu, kendine hay?r’? olmayan Kemal K?l?çdaro?lu’dur.

Bi anl?k gaflet de?ildir.
Bi buçuk senelik gaflettir.

*

Gömle?in ilk dü?mesi yanl?? iliklenince, silsile halinde, di?erleri de yanl?? gider çünkü.
*

?lk dü?me...
Ankara’dan belediye ba?kan aday? olmas? bekleniyordu, Melih Gökçek’i k?st?rm??t?, ekran düellolar?ndan galip ç?km??t?... O da ne? O güne kadar kendisiyle ilgili sat?r yazmayan medyac? arkada?lar, aniden, ?stanbul’dan aday olursa patlayaca??n?, ?stanbul’daki anketlerden aç?k ara K?l?çdaro?lu isminin ç?kt???n? pompalamaya ba?lad?lar. Hobaraa, ?stanbul aday? oldu.

*

(K?l?çdaro?lu ?stanbul’a gelince, Melih Gökçek’e piyango vurmu? gibi oldu, apar topar kar??s?na ç?kar?lan Murat Karayalç?n’? daha önce iki defa ay?klam??t?, gene ay?klad?... Böylece, CHP Ankara’y? kazanabilecekken, medya gaz?na inand?, kaybetti, tarih ba?ka türlü akt?.)

*

?kinci dü?me...
K?l?çdaro?lu, ?stanbul’dan aday oldu ama, ?stanbul’da oturmuyordu, kanuna ayk?r?yd?. Tela?la ikinci dü?me iliklendi, Ka??thane ?elale Evleri’nde bi adres gösterildi, orada oturuyor dendi. Yanda? medya susup, seçimden sonra patlataca??na, hayat?n?n k?ya??n? yapt?, orada oturmad???n?, o adreste CHP’li meclis üyesinin oturdu?unu belgeledi... 2 milyon 750 bin adet konut bulunan koskoca ?stanbul’da ev kalmam?? gibi, gidip, çakma adres göstermi?lerdi yani.

*

Üçüncü dü?me...
Çakma adres ortaya ç?k?nca, tela?la üçüncü dü?me iliklendi, Ka??thane Gürsel Mahallesi’nde ev kiraland?, aha burda oturuyor dendi... Bu sefer de, orada de?il, TBMM’nin Be?ikta?’taki misafirhanesinde kald??? ortaya ç?kt? iyi mi... Villalar? millalar? götürenler kabak gibi ortadayken, memleketin en namuslu insanlar?ndan biri, dandik ev yüzünden madara edildi.

*

(Neticede, Ankara’dan aday olmak için ha bire Gökçek’e vururken, k?l?na bile dokunmad??? Kadir Topba? sildi süpürdü; Ankara gibi ?stanbul da kaybedildi, Ka??thane de.)

*

Dördüncü dü?me...
Yerel seçimden sonra K?l?çdaro?lu unutuldu, hakk?nda tek sat?r yaz?lmad?, bi ara Dersim meselesinde CHP’ye geçirince ne kadar ?ahane geçirdi?i yaz?ld?, sonra gene unutuldu, kaset i?i patlad?... O da ne? O güne kadar kendisiyle ilgili sat?r yazmayan medyac? arkada?lar, aniden, CHP’nin ba??na geçerse patlayaca??n?, anketlerden aç?k ara K?l?çdaro?lu isminin ç?kt???n?, rahat yüzde 50 al?r’? pompalamaya ba?lad?lar. Hobaraa, CHP genel ba?kan? oldu.

*

Be?inci dü?me...
Omuzlara al?p Ankara’ya oturttular, otobüse bindirip 70 tane ?ehir gezdirdiler, art?k gerek kalmad??? için ?stanbul’daki evin kiras?n? ödemediler; ev sahibi de ba?kas?na kiraya verdi... E ba?kas?na kiraya verilince, adrese dayal? kay?t yap?ld??? için, o evde kim oturuyorsa seçim belgesi de ona gitti. Ayazda kald?. Yanda? medya, ikinci k?ya??n? yapt?, taaa bir ay önce oy kullanamayabilir diye haber yapt?; muhtar telefon edip, uyard?. Yok can???m, milletvekilisin sen, istedi?in yerde oy kullan?rs?n dediler, hay?rlara vesile olal?m derken, rezalete vesile oldular.

*

(Hadisenin ekstra hazin taraf?, K?l?çdaro?lu’nun 4 tane evi var, biri zaten ?stanbul ?çerenköy’de birader... Saçma sapan atraksiyonlar yap?laca??na, ev mev kiralanaca??na, ?çerenköy’deki kirac?s? ç?kar?l?p bo? tutulsa bile, bunlar?n hiçbiri ya?anmayacakt?.)

*

Ve, alt?nc? dü?me...

*

Yapmay?n etmeyin diye yazd???m?zda bize küfür edip, ?ahane oluyor, muhte?em oluyor diye goygoylayan Truva atlar?na inananlar... Bu i?in Etro giydirmekle olmad???n?, gerekirse fanilayla gezen ama i?ini iyi yapan kadrolarla ba?ar?labilece?ini ö?renmi?tir umar?m.

http://www.hurriyet.com.tr/

KILIÇDARO?LU'NU MEZAR SOYGUNCUSU ?LAN ETM??T?...

Y?lmaz Özdil K?l?çdaro?lu daha CHP Genel Ba?kanl??? koltu?una oturmadan 'O koltu?a oturan? 'Mezar soyguncusu' olarak ilan etmi?ti..

YILMAZ ÖZD?L'?N 11 MAYIS 2010 TAR?HL? YAZISI

Benden söylemesi...

 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/

O koltu?a oturan...

F?rsattan istifa'de edendir.


*

O koltu?a oturan...

Bu komplonun ürünü olacakt?r.

*

O koltu?a oturan...

?stedi?i kadar “istemedim” desin, “istemem yan cebime koy” diyendir.

*

O koltu?a oturan...

Ne kadar hisli a??t yakarsa yaks?n, timsah gözya?lar? dökmü? olacakt?r.

*

O koltu?a oturan...

Ömrünün sonuna kadar, aynan?n kar??s?na geçip, kendine bile soraca??, “yoksa, tezgâh?n tezgâhtar? m?y?m acaba” merak?n?n muammas?d?r.

*

O koltu?a oturan...

Bile?inin hakk?yla de?il.

El kasediyle gerde?e girendir.

*

O koltu?a oturan...

Liderini ard? arkas? kesilmeyen yalanlarla, iftiralarla, sahte belgelerle oradan göndermek isteyenlerin zaferidir.

*

O koltu?a oturan...

Ölen ölür, kalan sa?lar bizimdir hesab?, “durmak yok yola devam” diyendir.

*

O koltu?a oturan...

“?stifa istifa” diye linç ç??l?klar? at?p, amac?na ula?anlar?n rehinesidir.

Kuca?a oturur.

*

O koltu?a oturan...

?ktidar?n do?rular?n? bile desteklese, gizli i?birlikçi olmakla suçlanacakt?r.

*

O koltu?a oturan...

Haks?z kazanc?n?n hesab?n? kendi vicdan?na bile veremeyece?i için, ba?kas?na hesap soramaz.

*

O koltu?a oturan...
(Uyarmad?n demeyin.)

O koltukta oturamaz.

*

O koltu?a bu ?artlarda oturmaya kalkan, mezar soyucusudur... O koltu?u, sahibine, yani Deniz Baykal'a geri vermeyenin, An?tkabir'e girmesi yasaklanmal?d?r!


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri