forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

YAHUD? LOB?S?N?N ORGAN?ZE ETT??? B?R MEDYA OPERASYONU!

Aktif .

Con_Couglin?ngiliz gazetesi The Daily Telegraph’?n “?ran Türkiye’nin iktidar partisine 25 milyon dolar ba???ta bulundu” iddias?yla ilgili yeni bilgiler ortaya ç?k?yor. "?srailci lobinin organize etti?i bir medya sald?r?s?” olarak göze çarpan haberde imzas? olan isim, ?srail istihbarat?yla içli d??l? biri...


GAZETEN?N KUDÜS BÜROSUNA AÇTI


Haberi yazan ve bilgileri isimsiz Bat?l? kaynaklardan ald???n? iddia eden Con Couglin, Daily Telegraph D?? Haberler Masas?’nda çal???yor.  Couglin, 1985’te The Daily Telegraph’?n Kudüs’teki bürosunu açt? ve burada 3 y?l çal??t?. ?srail makamlar?yla yak?n ili?kide oldu?unu biliniyor.

2004 y?l?na kadar Daily Telegraph'?n ve ayn? zamanda Jerusalem Post'un da sahibi yahudi as?ll? Conrad Black'in oldu?u hat?rlan?rsa Con Couglin'in nas?l bir angajman içinde oldu?u daha da netle?iyor...

YALAN HABER? ORTAYA ÇIKMI?TI


Coughlin, Irak i?gali s?ras?nda ?srail'in Amerika'daki en önemli destekçisi olan Rupert Murdoch'?n Fox televizyonunda da yorumlar yapm??t?. Coughlin, 1995 y?l?nda ?ngiliz istihbarat?na dayand?rarak, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin o?lu Saif Kaddafi'nin ?ranl? yetkililerle birlikte sahte para operasyonu içinde oldu?una dair bir haber yay?nlam??t?. Coughlin'in bu haberde de “Bat?l? bir güvenlik yetkilisi” ?eklinde kaynak gösterdi?i ki?ilerin daha sonra ?ngiliz MI6 ajanlar? oldu?u ve haberin gerçek olmad??? ortaya ç?km??t?. Gazete haberin gerçe?i yans?tmad??? ve Saif Kaddafi'nin böyle bir operasyona bula?mad???n? yay?nlamak zorunda kalm??t?.

Couglin MI6 ve Mossad'la ili?kileriyle ilgili çok say?da iddia var...

the_daily_telgraph2002’de, dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin’le ilgili “Saddam: Terörün Kral?” adl? bir kitaba imza atan Couglin, daha sonra ABD’yi Irak’a sava? açmaya k??k?rtan haberler yapt?. ABD’nin Irak’? i?gali s?ras?nda bölgede buluna Couglin’in 2006 tarihli kitab? da yine bu amaca yönelikti: “Amerika’n?n Müttefiki: Tony Blair ve Terörle Sava?.”

NE YAZDIMI?TI?

The Telegraph'?n “Bat?l? diplomatlara göre” diyerek verdi?i haberde ?ran'?n AK Parti'ye 25 milyon Dolar yard?mda bulundu?u ve paran?n Erdo?an'ün üçüncü kez seçilmesi için harcanaca??n? iddia etmi?ti. Haberde “Üst düzey bir Bat?l? diplomat 'AKP ve ?ran aras?ndaki anla?ma endi?e verici bir geli?me ve bu durum birçok Türk aras?nda Türkiye'nin ?ranla?abilece?i korkusunu getiriyor' dedi” ?eklinde ifadeler kullan?l?rken, ?ran'?n Gazze Filosu'na öncülük eden ?HH'ya da yard?mda bulundu?u öne sürüldü.

Haberin yay?mlanmas?ndan sonra AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ömer Çelik, bu “?ran Türkiye’nin iktidar partisine 25 milyon dolar ba???ta bulunuyor” iddias?n? sert bir dille yalanlam??, makale nedeniyle dava açacaklar?n? duyurmu?tu...

SIKI?INCA ?HH'YLA BA?LANTI KURDU

Hükümetin yalanlamas? üzerine söz konusu haberi yazan Con Coughlin ?srail'in hedefinde olan ?HH'ya ba? kurara? ?u aç?klamay? yapt?: “Haberimin sonuna kadar arkas?nday?m. Para ?ranl? Ahl-Beit kurulu?u taraf?ndan ?HH üzerinden Erdo?an’a ula?t?r?ld?.”

?nsani Yard?m Vakf? (?HH), Gazze'ye yard?m götürürken ?srailli askerlerin sald?r?s?na u?rayan Mavi Marmara bask?n? ile Türkiye'nin gündemine oturmu?tu. ?HH'n?n ABD taraf?ndan terörist örgütler listesine al?nmas? konusunda Kongre'de büyük bask? bulunuyor.

?HH YALANLADI


?HH avukat? Gülden Sönmez, Coughlin'in iddias?n?n uydurma oldu?u aç?klamas?n? yapt?. Sönmez “Gerçekten ?a?k?nl?k içersindeyiz. Bu habere hala inanam?yoruz. Bu haberi yapan gazetenin baz? kesimlerce kullan?ld???n? dü?ünüyoruz. Kas?tl? ve amaçl? uydurma bir haber. ?u anda da bu gazeteye düzeltme ve özür talebimizi içeren bir mektup yazmakla me?gulüz” dedi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri