forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

'ORGAN?ZE ??LER' BUNLAR...

Aktif .

   DKM- ?stanbul Tophane'de bir sanat galerisine yap?lan sald?r? bir anda medyan?n bir numaral? gündem maddesi haline geldi. Daha önceki benzer tart??malarda oldu?u gibi baz? gazeler,  "?çki içenlere dayak", "Ya?am tarz?na sald?r?" gibi tezler i?lerken, baz? gazeteler ise, sald?r? bahane edilerek mahalle bask?s? kampanyas? yap?ld???n? savundu. Bir gazete ise ak?l s?n?rlar?n? zorlayarak sald?r?y? Sivas olaylar?na ba?lad?. En dikkat çekeci tespit ise Cengiz Semercio?lu'ndan geldi...

DO?AN GRUBU GAZETELER? '?ÇK? ?ÇENLER DÖVÜLDÜ' TEZ?N? ??LEM??


Do?an Grubu gazetelerine bak?ld???nda '?çki içinler dövüldü' tezinin i?lendi?i görülüyor...

Hürriyet: 'Organize ??ler' ba?l???yla verilen haber man?eten yay?nlanm??. Haberin detay?nda ise mahallede içki sat?lmad???na dikkat çekilmi?.  Haberde bir di?er dikkat çeken unsur ise mahallelinin referandumda verdi?i oylar... tophane_hurriyet

Bo?azkesen Caddesi 3 mahallenin s?n?rlar? içinde. Tophane’den Taksim’e ç?karken yolun sa?? Firuza?a Mahallesi’nden “Hay?r” ç?km??. Sa?daki Hac? Mimi Mahallesi’nden yüzde 60 “Evet”, üst k?s?mdaki Tomtom Mahallesi’nden ise ezici ço?unlukla “Evet” ç?km??. Hac? Mimi Mahallesi’nde, camlar? k?r?lan dükkânlara 100 metre uzaktaki sokakta, duvara yaz?lan “HAMAS’a selam direni?e devam” yaz?s? dikkat çekiyor. Cadde üzerindeki iki markette de içki sat?lm?yor. Gerekçesi; “?çmiyoruz da satm?yoruz da…” (Hürriyet)

Milliyet:
'??aret fi?e?i internetten' ba?l???yla verilen haberde, içki içenlere mahallelinin sald?rd??? tezi öne ç?kar?lm??...

Vatan:
'Galeri bask?n?n?n iç yüzü' ba?l???yla sürman?etten verilen haberde, mahallelinin a?z?nda, 'Pe?pe?e aç?lan mekanlar huzurumuzu kaç?rd?', 'Tahrikçiler devreye girdi ve deh?et gecesi ya?and?" ifadeleri ön plana ç?kar?lm??...

Radikal: "Kültür ba?kentinde orman kanunu" ba?l?kl? haberde, sald?r?n?n yap?ld??? mahallenin bir sakinin 'Tahammülsüzüz" ifadesi ön plana ç?kar?lm??...

STAR: ?ÇK?L? AÇILI?A MAHALLE BASKISI KAMPANYASI

tophane_starStar: "Yeni kampanya Tophane bask?n?" ba?l???yla man?etten verilen haberde, sald?r?n?n medyada verili? tarz? ele?tirilmi?. Haberin spotunda ise ?u ifadeler yer ald?: Tophane'deki bir sergi aç?l???nda Semt sakinleriyle davetliler aras?nda ç?kan kavga bahane edilerek '?çkili aç?l??a mahalle bask?s?' kampanyas? ba?lat?ld?."

AK?AM: A?IR AB?'LER? GÖRDÜ

Ak?am: "A??r Abi, entel kom?uya kar??" ba?l???yla sürman?etten verilen haberde, Topnane'de aç?lan sanat galerileriyle mahalleli aras?nda uzun süredir tart??ma oldu?una dikkat çekilmi?...

HABERTÜRK: YA?AM TARZI KAVGASI

Habertürk: "Ya?am Tarz? Kavgas?" ba?l???yla sürman?etten verilen haberde, sakall? bir mahalle sakininin foto?raf? e?li?inde 'Sanat isteyen ?i?li'ye gitsin' sözü verilmi?...

CUMHUR?YET ??E ÇA?DA?LI?A BA?LADI...

tophane_haberturkCumhuriyet: "Kültür Ba?kentinde ça?da?l?k" ba?l???yla man?etin alt?ndan verilen haberde, içki içenlerin nas?l sald?r?ya u?rad??? anlat?lm??...

SÖZCÜ, S?VAS OLAYLARINA BENZETT?...

Sözcü: Ulusalc? ak?m?n en sert sözcüsü olan Sözcü Gazetesi, kavgay? 'Sivas olaylar?na ba?lam??. "Yeni bir Sivas ya?anacakt?" ba?l???yla sürman?etten verilen haberin spotunda bak?n nas?l tahrik içerikli cümleler kullan?lm??: 17 y?l önce Sivas'ta 33 ayd?n? yakan zihniyet, ?stanbul'da sanat galerisindekileri dövdü. Yüzlerine biber gaz? s?kt?...

TARAF MAHALLEL?YE SESLEND?...

Taraf: "Delikanl? ol Tophane" ba?l???yla birinci sayfadan verilen haberde, "?stanbul'un kabaday?lar?yla ünlü semti Tophane, Sanat galerilerinin bas?lmas?yla gündeme geldi" spotu kullan?ld?...

CENG?Z SEMERC?O?LU: ASIL HAYAT TARZI TEHD?T ALTINDA OLAN MAHALLEL?...

Gazetelerin Tophane'de ya?anan olaylara bak?? aç?lar? bu ?ekildi. Özellikle Hürriyet'in "Organize ??ler" man?etiyle verdi?i haberin içeri?i ve referandumda verilen oylar? referans göstermesi dikkat çekici...

Hürriyet, 'Organize ??ler' pe?inde ko?arken, ayn? gazetenin Kelebek ekinde yazan Cengiz Semercio?lu'nun yaz?s?na bakmak gerekiyor...

Yaz?s?na, "15 y?ld?r Cihangir’de, bunun bir k?sm?n? sald?r?n?n oldu?u Kadirler Yoku?u’nda ya?am?? biri olarak bölgenin insan?n? iyi bilirim." diye ba?layan Semercio?lu,  yazd??? gazetenin man?etini yalanlar gibiydi... Hürriyet, Cengiz Semercio?lu'nun yaz?s?n? man?ete çekseydi daha iyi bir i? yapm?? olurdu...

Semercio?lu ?unlar? yazm??...

"(...) Tophaneli bir avuç b?çk?n ne kadar buralarda içki içmeyin deseler de, ne kadar direnseler de de?i?ime onlar da yenilecek... Yani Tophane’deki sald?r?y? “Yobazlar?n Beyaz Türkler’in hayat tarz?n? tehdit etti?i” ?eklinde yorumlamak do?ru de?il... Tam tersine Beyaz Türkler ‘yobazlar?n’ hayat?n? de?i?tiriyor orada. Arada böyle de?i?ime sopalarla direnmeye çal??an vandallar da ç?k?yor i?te... Tophane’de ya?ananlar?n bundan öte abart?lacak bir yan? yoktur."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri