forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hanefi_avci_halic"Haliç'te Ya?ayan Simonlar" ad?yla yazd??? kitapla gündeme gelen Emniyet Müdürü Hanefi Avc?'n?n isminin Devrimci Karargah operasyonuna kar??mas? ve bir bayanla ili?kisinin oldu?unun ortaya ç?kmas? medyada ilginç tart??malara neden oluyor. Avc? ve birlikte oldu?u bayanla ili?kisinin haber yap?lmas? özel hayat?n?n gizlili?inin ihlali midir yoksa bu olay? ba?ka ?ekilde mi de?erlendirmek gerekiyor... Zaman Gazetesi Hanefi Avc?'n?n a?k ili?kisini en çok gündeme getiren gazetelerden biri...

Son yap?lan Devrimci Karargah Örgütü operasyonunda tutuklanan bir isme kay?tl? cep telefounun, Hanefi Avc? taraf?ndan kullan?ld???n? ortaya ç?kmas? ve Avc?'n?n örgütü baz? konularda haberdar etti?inin tespit edilmesi olay? tamamen karma??k hale getiriyor...

Üstelik Avc?'n?n a?k ili?kisinde oldu?u bayan?n Devrimci Karargah operasyonunda tutuklanan isimlerle an?lmas? durumu daha farkl? bir boyuta ta??yor...

Olay?n içinde A?k ve ?hanet olunca, 'Özel Hayat' denen kavram gündeme geliyor.

Peki bu durumda Hanefi Avc?'n?n a?k ili?kisi özel hayat?n gizlili?i ilkesine girer mi?

Medyan?n bu konudaki s?n?rlar? ne olmal?d?r?

Tart??man?n taraflar?ndan biri olan Zaman Gazetesi'nin Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? bu konudaki tavr?n? aç?kça ilan etmi?...

 Dumanl?, "Özel hayat m?, bir olay?n iç yüzü mü?" ba?l???yla kalema ald??? yaz?s?nda Hanefi Avc?'ya sert ele?tiriler yöneltmi? ve baz? gazetelere de tepki göstermi?...

Dumanl?, Hanefi Avc?'n?n a?k ili?kisinin özel hayat?n gizlili?i ilkesiyle alakas? olmad???n? ve hadisenin bir örgütün iç yüzünü ayd?nlatmada önemli oldu?unu savunmu?...

??te Dumanl?'n?n yaz?s?...

Emniyetçi Hanefi Avc?, birkaç ay önce bir kitap yazd? ve kocaman bir kitle hakk?nda çok a??r ithamlarda bulundu. Ç?kt??? bir televizyon program?nda kitab?n? ?erh etti ve ?srarla kendisinin "itibars?zla?t?r?laca??n?" söyledi. Avc?'y? dinlerken bir tela? ya?ad???n? hissetmi?tim. Nitekim baz? kö?e yazarlar?, bu konuda ciddi sorular yöneltti. Pek çok ki?i gizli ve özel hatt?n kime ait oldu?unu, dinlemenin yasal olup olmad???n?, Avc?'n?n bir örgüt dinlemesi s?ras?nda o yasal dinlemeye tak?l?p tak?lmad???n? sordu. Her konuda ahkâm kesen Hanefi Bey, bu kritik sualler gündeme geldi?inde susmay? tercih etti.

Hafta içinde Devrimci Karargâh operasyonu ba?lay?nca Avc?'n?n tela?? da anla??l?r hâle geldi. Me?er, polis, Hanefi Bey'i dinlemiyormu?; Devrimci Karargâh adl? polis katili bir örgütü takip ediyormu?. Eski polis müdürünün gizli bir numarayla sadece bir kad?nla görü?tü?ü ortaya ç?kar?ld?. O kad?n da terör örgütüne mensup olmak suçundan yasal olarak dinlenen bir ki?iyle irtibatl?ym??.

Olacak ?ey mi; Hanefi Bey bahsi geçen kad?nla bir evde kal?yor, gazeteler aray?nca, "Gaziantep'te, tatildeyim." diyor. Ne var ki, Habertürk muhabirleri Avc?'y?, Ataköy'de bahsi geçen han?mefendinin evinin önünde yakal?yor. Avc?, han?mefendi ile 'duygusal ili?ki'yi kabul ediyor; ancak geri kalan iddialar?n iftira oldu?unu söylüyor.

?imdi gazetecilik aç?s?ndan keskin bir yerdeyiz. Ortaya ç?kan Hanefi Avc? manzaras?n? haber yapmak özel hayat m?, örgütsel bir de?ifre mi? ?ayet Hanefi Bey, "gizli telefonum" dedi?i hatla sadece örgüt ba?lant?l? bir ki?iyle görü?meseydi, baz? a??r suçlamalar? yöneltirken, "Gönül ili?kim do?rudur." sözünü ta ba?tan ifade etseydi; yazd??? kitab?n öfke hatta hezeyanlar?n? bu 'gizli numara'ya ba?lamasayd? tabii ki bu mesele özel hayatla s?n?rl? kal?rd?. Ancak sen alavere i?lere bula?t?n, o i?ler yürütülürken yasal bir dinlemeye tak?ld?ysan ve bunu örtbas etmek için sansasyonel iddialara s???nd?ysan seninle ilgili bu geli?me haber de?eri ta??r.

Devrimci Karargâh operasyonu s?ras?nda dinlemeye al?nan ve Hanefi Avc?'n?n takip edilmesine sebep olan Necdet K?l?ç, mahkemece tutukland?. ?imdi Avc?, örgüt üyesi bir adamla ili?kisini izah etmek zorunda. "Aram?zda duygusal ili?ki var." dedi?i kad?nsa bu 'ili?ki'yi önce inkâr ederek, "Sadece dostuz." aç?klamas? yapt?. Daha sonra iddialar? do?rulad?. Nereden bak?l?rsa bak?ls?n, burnumuza iyi kokular gelmiyor. Oysa Hanefi Bey, Haliç'in pis koktu?u günlerde orada piknik yapanlardan ilham(!) alarak o malum kitaba bu ismi vermi?ti. Demek ki burnu çok hassas de?ilmi?. Panik içinde oraya buraya ta? atmadan cam bir fanusta ya?ad???n? dü?ünmeliymi?. Yaz?k! Bu a?amadan sonra baz? gazetecileri yard?ma ça??racakt? herhalde. Madem kitab? beraber yazd?n?z, madem medya planlamas?n? ve reklam çal??mas?n? birlikte planlad?n?z; hiç olmazsa gerçe?i itiraf edin ki, hedef sapt?rma çal??mas?n? vatanda? tastamam anlayabilsin. (Zaman)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri