forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet_ozalTRT Haber'de R?dvan Memi'nin sundu?u Kozmik Oda program?na konuk olan son günlerin tart???lan ismi Ahmet Özal, babas? Turgut Özal suikast? ve ölümüyle ilgili yeni bilgiler verdi.  Erol Simavi ismini ?sviçre istihbarat? verdi. Suikastte bir i?adam?, bir gazeteci ve bir asker var. Öldürülmesine parti içinden destek vard?. Babam her ?eyi kasetlere okudu. 3-4 ay içinde yay?nlayaca??m.
'SU?KASTI EN ?Y? B?LENLER AHMET SELÇUK VE BÜLENT ?EM?LER'

"O dönemde Ba?bakanl?k müste?ar? Ahmet Selçuk ve Emlak Bankas? Genel Müdürü Bülent ?emiler'in babam taraf?ndan görevlendirilerek ?sviçre'de çal??malar yapt?klar?, bilgi ve isimlere ula?t?klar? hatta bu bilgilerin ?sviçre ?stihbarat Örgütleri taraf?ndan tespit edilip verildi?ini biliyorum. Ahmet Selçuk'un ?sviçre'de yapt??? ara?t?rma banka hesaplar?, para hareketleri, para transferlerini de kaps?yordu. Bu i?i en iyi çözenlerden bütün bilgilere belgelere vak?f olan ki?ilerden biri Eski Ba?bakanl?k Müste?ar? Ahmet Selçuk'tur. Bir di?eri de dönemin Emlak Bankas? Genel Müdür Bülent ?emiler'dir. Bunlar çok iyi bilirler bu konuyu."

'SU?KASTA PART? ?Ç?NDEN DESTEK VARDI, CEM?L Ç?ÇEK'?N BANA SALDIRISI BUNUNLA BA?LANTILI OLAB?L?R'

'Babama o günkü kongrede oturmas? için her zamanki yerinde de?il yerde herkesin içinde bir koltuk ay?rm??lard?. Bunun kimin ayarlad???n? bilmiyorum onu art?k savc?l?k bilecek. O koltuklara oturmu? olsalar Kartal Demira?'?n ate? etme mesafesi 30 santime kadar dü?erdi. Koltuklar neden oraya kondu? Bu al???lm?? bir ?ey de?il. Bunlar?n ara?t?r?lmas? gerek'. R?dvan Memi'nin kongre günü baz? milletvekillerinin kap? güvenli?ini gev?etmesi için Mustafa Kalemli'ye bask? yap?ld??? duyumunu sormas? üzerini bu bilgiyi do?rulayan Ahmet Özal, "O milletvekilleri kimdi, dedi ve sözü kendisini mezar ticareti yapmakla suçlayan Cemil çiçek'e getirdi, "?imdi de o dönemde babamla çal??m?? baz? isimler bugün bana kar?? çok sald?rganlar. Örne?in Cemil Çiçek bana neden bu kadar agresif davrand? bilmiyorum" R?dvan Memi "Bu iki olay aras?nda ba?lant? olabilece?ini mi dü?ünüyorsunuz" sorusuna Özal, "Olabilir, savc?lar?n ara?t?rmas? gerekiyor, Baz? ANAP kökenli milletvekilleri bir ara?t?rma komisyonu kurulmas?n? istemeyeceklerdir. Kendilerine sormak laz?m özellikle babam?n suikast?yla ilgili sormak laz?m neden bu kadar rahats?z oluyorlar ve agresifler. Ölümüyle ilgili kendisi aç?klama yap?yor zehirlenme yoktur eceliyle ölmü?tür diye. Sen otopsi mi yapt?n? Sen doktor musun? Bunlar suikast?n parti içinden desteklendi?i iddias?yla birlikte de okunabilir. Hiç belli olmaz bu i?ler" yan?t?n? verdi. Özal'?n dikkat çekti?i bir ba?ka konu: "Kartal Demira? kongre salonuna silahla girmedi. Çünkü silahla giremezsiniz kongre salonuna. O silah o salona kim taraf?ndan ve nas?l sokuldu savc?l?k bunu da ara?t?racakt?r. Bu büyük bir soru i?areti"

'KORKUT ÖZAL BAZI ?EYLER? B?L?YOR AMA KONU?MUYOR'

'Ben 1998 y?l?nda babam?n kan?n?n hastaneden kaybolmas?ndan sonra suikast? ara?t?rmaya karar verdim. Suikast ve ölüm ili?kisini sorgulamaya ba?lad?m. Ben 1999'da milletvekili oldu?umda babam?n suikast?n? ve ölümünü ara?t?racak bir komisyon kurulmas? için önerge verdim. Hiçbir hükümet buna önem vermedi. Hiçbir iddia kaale al?nmad?. Korkut amcam da baz? ?eyleri biliyor ama konu?muyor. Birilerinin konu?mas? gerekiyor. Bunlar?n art?k konu?ulma zaman? geldi.

'TURGUT SUNALP'? DESTEKLEYEN BAZI ASKERLER 'BU ADAM (ÖZAL) YOK ED?LMEL?' DED?LER'

"83 seçimlerinde hiç kimse Turgut Sunalp'?n MDP'si kar??s?nda babam?n partisine ?ans tan?m?yordu. Ama babam yüzde 46-47 oy al?nca baz? toplum mühendisleri yanl?? yapt?klar?n? anlad?lar o yanl?? nas?l düzeltilebilir, bu adam ortadan yok edilmesi laz?m dediler. Maalesef TSK içinde kendinde yasalar?n vermedi?i güçler oldu?unu dü?ünen insanlar vard?r. Bunlar?n temizlenmesi laz?m. Çünkü bunlar kendi kendilerine toplum mühendisli?i yaparlar. Babam Necetler olay? ile komuta kademesine müdahale etmeseydi 2000 y?l?na kadar genel kurmay ba?kanlar?n?n kim olaca?? planlanm??t?. Bu zincir k?r?lmasayd? Sabri Yirmibe?o?lu Pa?a genel kurmay ba?kan? olacakt?."

'BABAMLA YAKIN OLAN H?RAM ABAS ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE SU?KASTI ARA?TIRIYORDU'

"Babam M?T'in siville?mesi için çok u?ra?m??t?. Belki bugün inkar edilen J?TEM'de bu nedenle kurulmu?tu daha sonra. Ben hiç bunu dü?ünmemi?tim ama Hiram Abas'?n kendi ba??na gelenleri de hesaba katt???m?zda babam?n suikast? M?T'e yakla??m?yla ilgili de olabilir. ?htimaldir. Hiram Abas öldürülmeden önce babama yap?lan suikast? ara?t?r?yordu. Hiram Abas iyi bir ara?t?rmac?yd? ve babama çok gidip gelirdi. Babama buna gerek olmad???n? söyleyenler de vard? çevresinde."

'EROL S?MAV? ?SM?N? ?SV?ÇRE ?ST?HBARATI VERD?, B?R GAZETEC?, B?R ??ADAMI VE B?R ASKER DAHA VAR'

"Ben Erol Semavi ismini rahmetli babamdan duydum. ??in içinde oldu?uyla ilgili. Ancak i?in hangi boyutunda yer ald??? ?sviçre ?stihbarat?ndan al?nan bilgiler aç?kland???nda daha net ortaya ç?kar. Erol Simavi ismi ?sviçre ?stihbarat?n?n verdi?i birkaç isimden biriydi".. R?dvan Memi'nin di?er isimler kimdi sorusuna yan?t vermek istemeyen Özal, Memi'nin "Bunlar bir asker, bir medya mensubu, bir i?adam? m?yd?" sorular?na "Evet" yan?t?n? verdi ve bu isimleri savc?yla payla?t???n? söyledi.


'ÖZKÖK PATRONUNUN GAZETEC?L?K DI?I ??LER?N? B?LD???NDEN RAHATSIZ OLDU, MESELA KAÇAKÇILIK'

"Ertu?rul Özkök, Fatih Altayl? ve Murat Bardakç?'n?n yazd?klar?na anlam vermek çok zor. Sizi ilgilendiren bir konu yokken bir anda oraya buraya z?plamaya ba?l?yorsan?z bunun bir nedeni olmal?. Sen savc?dan daha çok ?ey mi biliyorsun. E?er bu bahsedilenlerin gerçek oldu?u ortaya ç?karsa utanmayacak m?s?n. Neden savundu?unu anlatabilecek misin millete. Bunlar patronlar?n?n gazetecilik d???nda ba?ka i?lerini de biliyorlard?r belki rahats?z olduklar? budur. Mesela Türkiye'deki kaçakç?l?k i?leriyle ilgili bilgileri olabilir."

'1993 YURTDI?INDAN YÖNLEND?R?LEN J?TEM, ERGENEKON, DER?N DEVLET?N ESER?, SU?KASTÇILAR DA BUNUN ?Ç?NDE'

"Suikast?n arkas?ndaki ki?ilerin 1993 y?l?na kadar bu i?in pe?ini b?rakmad?klar?n? dü?ünüyorum. E?er bir komisyon kurulacaksa Özal'?n ölümüyle ilgili muhakkak suikastla beraber kurulmas? gerekti?ini her zaman söyledim. Tek ba??na birinin incelenmesi bir ?ey ifade etmez. 1993 y?l?nda ölümünden önce babamla en son Türkmenistan'da bir otel odas?nda görü?tüm. Bana aynen ?unu söyledi, "Ben döndü?ümde bir siyasi risk alarak bu PKK ve Kürt meselesini çözece?im". Bunu nas?l yapaca??n? dönünce aç?klayacakt?. Ama benim bildi?im kadar?yla E?ref Bitlis Pa?a'yla PKK meselesini bar??ç?l ve demokratik yollarla çözecekti. Hatta rahmetli U?ur Mumcu da bugün Ba?bakan'?n söz etti?i PKK Ergenekon ili?kisini çözmeye çal???yordu..1993 y?l? Türkiye'de bar??? yok etmek isteyen bir yap?n?n eseridir. Bana göre bu yap? yurtd???ndan yönlendirilen veya idare edilen kimilerinin derin devlet dedi?i, kimilerinin Ergenekon dedi?i, kimilerinin J?TEM dedi?i bir yap?d?r. Ben o i?lerin arkas?ndan bu yap?n?n ç?kaca??na yüzde yüz eminin. Babama suikast? organize edenler kesinlikle 1993'te ya?ananlar?n da içindedir."

'ÖZAL HACETTEPEYE DE HEMEN GÖTÜRÜLMED?, ARABA YARIM SAAT GEZD?R?LD?'

"Babam o gün hastaneye arabayla götürülüyor, ambulansla de?il. O gün kö?kte doktor ve ambulans yok oluyor. Yani 24 saat doktor ve ambulans olmas? gereken kö?kte o gün bunlar yok. Araç GATA'ya götürülürken yoldan döndürülüyor ve yar?m saat yolda kaybediliyor. Dola?t?r?yorlar arabada rahmetliyi. Bunlar?n soru?turulmas? laz?m. Kimin döndürdü?ünün soru?turulmas? laz?m. Bir de kan?n kaybolmas? meselesi var tam bir felaket. Hacettepe kan? bizde gelin al?n diyor ertesi gün kan kayboldu kusura bakmay?n diyorlar. Ondan sonra benim ?üphem artt? zaten."

'BABAM HER ?EY? KASETLERE OKUDU, 3-4 AY SONRA YAYINDA, ÇOK ?A?IRACAKSINIZ'

Özal'?n saç tellerinin analiz edildi?ine dair bas?nda bugüne kadar ç?kan haberleri yalanlayan Özal, "Babam?n saç telleri kesinlikle analiz edilmedi. Otopsiyi annemin engelledi?i iddias? da do?ru de?il" dedi. "3-4 ay sonra babam?n kasetlere okudu?u do?um y?l?ndan 1992 y?l? sonuna kadar ya?ad??? bütün olaylar ve perde arkalar? yay?nlanacak. Bana vasiyeti ben öldükten en az 15-20 y?l sonra yay?nla. Çok ?a??raca??n?z ?eyler var. Diyor ki notlar?nda art?k Türkiye'nin kalk?nmas?n? hiç kimse engelleyemez, ancak kötü siyasetçiler yava?lat?r.AP'nin kurulu?unda ya?anan enteresan siyasi olaylar, Ecevit ile 1977'de yapt??? görü?meler, Ecevit'in kendisine ekonomiden sorumlu bakanl?k teklifi... Sikast? ile ile ilgili bilgiler de var..."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri