forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_ali_birand_300CNN Türk ve Kanal D Haber Genel Yay?n Yönetmeni  Mehmet Ali Birand'?n gizlice dinlenmi? ses kay?tlar?, Eski?ehir eski Emniyet müdürü Hanefi Avc?'n?n evinde bulundu. Ma?dur s?fat?yla savc?ya ifade veren Birand, dinlemenin önemli olmad???n? ve Avc?'dan ?ikayetçi olmad???n? aç?klad?...


?stanbul Be?ikta?'taki ?stanbul Adliyesi'ne giden Birand, burada ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik soru?turmay? yürüten ?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Kadir Alt?n???k'a ifade verdi.

Birand, adliyeden ç?karken bas?n mensuplar?na yapt??? aç?klamada, Hanefi Avc?'n?n bürosunda kendisiyle ilgili baz? telefon görü?melerinin kay?tlar?n?n bulundu?unu belirterek, ''Yani önemli ?eyler de?il ama o nedir, bu nedir diye sordu. ?ikayetçi olmad?m. Beni ma?dur diye ça??rd?lar'' dedi.

Gazetecilerin ''Gizli, yasa d??? kay?t m??'' diye sordu?u Birand, sadece büroda bulduklar? kay?tlar ve ba?ka biriyle konu?malar?n?n oldu?unu söyledi.

Ses kay?tlar?n?n içeri?iyle ilgili soruya ''?çeri?i bende kals?n'' diyen Birand, ''Kiminle görü?meleriniz var?'' sorusuna da ''Bir gazeteci kiminle konu?ursa onlarla... Olsa ?ikayetçi olurdum'' cevab?n? verdi.

Mehmet Ali Birand, bir bas?n mensubunun ''Neden ?ikayetçi olmad?n?z?'' sorusuna ise ''Niye ?ikayetçi olay?m? Benim orada, burada ?ey yapt???m ve o besbelli ki emniyet dinlemi?'' kar??l???n? verdi.

Birand, Hanefi Avc?'yla ilgili olarak da ''Benim tan?d???m Hanefi Avc? farkl? bir insand? bugün ?ey yap?ld???n?n d???nda. Hanefi Avc?, bana daima sevecen davranm?? bir insand?r. Hiçbir kötülü?ü hiçbir zaman olmad?. Onu farkl? görüyorum. Onun için bu i?in pek böyle içinde, pek bir ?ey yapmak istemiyorum'' dedi.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri