forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mtmMTM Medya Takip Merkezi, televizyonlar?n Ana Haber Bültenleri'nde de?i?en haber kaynaklar?n? mercek alt?na ald?. 20-26 Eylül haftas?nda, Türkiye’nin en çok izlenen 8 TV kanal?n?n ana haber bülteninde yay?nlanan tüm haberleri, kaynaklar?na göre inceleyen MTM, ilginç verilere ula?t?...

ANAHABER BÜLTENLER?N?N FARKLILA?MA ?HT?YACINA YEN? NES?L ÇÖZÜMLER!

Yak?n tarihe kadar, sadece haber ajanslar?ndan beslenen ve kanallar?n haber ekiplerinin üretti?i özel haberler ile izleyicilere seslenen anahaber bültenleri, fark yaratamama nedeniyle önemli s?k?nt?lar ya??yorlard?. Ekonomik kriz ve TV kanallar?n?n bütçe k?s?tlamalar? nedeniyle haber kadrolar?nda yap?lan daralma, özgün haber say?s?n? azaltm?? ve bültenler neredeyse sadece haber ajanslar?ndan beslenir hale gelmi?ti. Bu durum, hemen hemen her kanal?n anahaber bülteninde ayn? haberlerin, ayn? görüntüler ve ayn? yorumlarla yer almas?na neden oluyordu.

 

Günden güne farkl?la?man?n ve öne ç?kman?n daha da zor hale geldi?i anahaber rekabetinde özgünlük aray???na çözüm, yeni teknolojilerden ve sosyal medyadan geldi.

 

Anahaber bültenlerinde en çok kullan?lan kaynaklar;

 

1. Haber ajanslar?: Anahaber bültenlerinin en büyük içerik kayna?? hala haber ajanslar?.

 

2. Güvenlik kameralar?: ?kinci s?rada, güvenlik kameralar?ndan elde edilen görüntüler ile yap?lan haberler yer al?yor. Güvenlik kameralar?n?n görüntülerinden, ba?ta h?rs?zl?k olmak üzere, kaza ve cinayetler gibi, ya?ama dair çe?itli haberler üretiliyor.

 

3. Mobese kameralar?: Anahaber bültenlerinde en çok yararlan?lan üçüncü kaynak Mobese kameralar?n?n kaydetti?i görüntüler ile üretilen haberler. Trafik kazalar? ba?ta olmak üzere, çe?itli soygun haberleri de bu kaynaktan üretilebiliyor.

 

4. Sosyal payla??m a?lar?: Anahaber bültenlerinin en s?k ba?vurdu?u dördüncü kaynak Facebook, DailyMotion, ?zlesene, Myspace, Twitter gibi sosyal payla??m a?lar?. Sosyal medya mecralar? aras?nda en popüler olan? ise Facebook. Facebook’ta ba?layan a?klar, kavgalar, at??malar, cinayetler, doland?r?c?l?klar gibi ya?ama dair çe?itli olaylar, anahaber bültenlerinde s?kça haber olarak kar??m?za ç?k?yor.

 

5. Vatanda? habercili?i: Son dönemin en popüler habercilik biçimlerinden biri olan “vatanda? habercili?i”, anahaber bültenlerinin de zaman zaman ba?vurdu?u kaynaklar aras?nda yer al?yor. Vatanda??n cep telefonu ile çekti?i kaza, kavga, h?rs?zl?k, soygun görüntüleri, haber bültenlerine de yeni bir kaynak olu?turuyor.

 

6. Ses kay?tlar?: Çe?itli kaynaklardan do?rudan bas?na servis edilen veya sosyal payla??m sitelerinde ortaya ç?kan ses kay?tlar? da anahaber bültenlerinin haber kaynaklar? aras?nda alt?nc? s?rada yerini al?yor.

 

YEN? HABER KAYNAKLARINA EN BÜYÜK ?LG?: KANAL D VE ATV’DEN…

MTM’nin yapt??? ayn? ara?t?rma raporuna göre, yeni haber kaynaklar?na en fazla ilgiyi, Mehmet Ali Birand yönetimindeki Kanal D Anahaber gösterdi. Kanal D Anahaber’i ikinci s?rada Erdo?an Akta? yönetimindeki ATV izledi. Güvenlik kameras?, Mobese kameras?, sosyal payla??m a?lar? gibi kaynaklardan en çok haber üreten üçüncü anahaber bülteni FOX TV oldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri