forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

vatan_mustafaCumhurba?kan? Abdullah Gül'ün sosyal payla??m sitesi twitter'dan aç?klama yapmas?na neden olan ve Vatan gazetesi yazar? Mustafa Mutlu'nun kö?esinde ve Vatan'?n man?etinde yay?nlanan mektupla ilgili inceleme ba?latan polis, gönderilen elektronik postan?n kurgulanm?? oldu?u ve mektubu gönderen ki?inin kimli?inin ise sahte oldu?unu belirledi.Anadolu Ajans?'n?n bildirdi?ine göre, Vatan Gazetesi'nde Mustafa Mutlu'nun kö?e yaz?s?nda yer verilen ve Ahmet Ertaç isimli ki?iye ait oldu?u belirtilen mektupta anlat?lan olaya ili?kin Cumhurba?kanl??? makamlar?nca inceleme yap?ld?.

Yap?lan inceleme sonucunda, 8 Ekim 2010 tarihinde mektupta anlat?lan ?ekilde bir ölüm olay?n?n meydana gelmedi?i, mektubu yazd??? belirtilen Ahmet Ertaç'?n da gerçek ki?i olmad??? belirlendi. Mektubun, Ahmet Ertaç ad?na düzenlenmi? sahte bir elektronik posta adresinden Vatan Gazetesi'ne gönderildi?i saptand?.

Mektubun gazetede yay?nlanmas?n?n ard?ndan Cumhurba?kan? Gül, anlat?lan olaya ili?kin olarak, sosyal payla??m sitesi ''twitter'' üzerinden aç?klamada bulunmu?, olay?n meydana geldi?i gün ve saatte Cumhurba?kanl???n?n Tarabya Kö?kü'ndeki ofisinde bulundu?unu belirtmi?ti.

vatan_mustafamutlu


Sahte isimli mektubu yay?nlayan Mustafa Mutlu dünkü kö?e yaz?s?nda yay?nlad??? mektubun sahte isimli birine ait oldu?unu ve yan?lt?ld???n? yazd? ancak okurlar?ndan özür dilemedi. 'Böyle ?eyler olur' deyip gelen ele?tirileri ele?tirdi...

Mutlu ?unlar? yazm??...

Ahmet’in mektubunu neden yay?mlad?m?


Durup dururken tüm gazetelere man?et oldum. Yetmezmi? gibi, bütün ulusal kanallarda çal??an muhabir arkada?lar da pe?imde...

Konuyu bilmeyenler için hat?rlatay?m:

Annesini trafikte bir taksinin içinde kaybeden okurumuz Ahmet Ertaç, Cumhurba?kan?’na hitaben yazd??? bir mektubu bana göndermi?ti.

O mektup özetle ?öyleydi:

“Say?n Cumhurba?kan?m...

Cuma günü annem fenala?t?. Taksiye atlad???m?z gibi hastanenin yolunu tuttuk.

Levent’ten Zincirlikuyu Mezarl??? istikametinde trafik adeta kilitlenmi?ti. Ne gidecek bir yol, ne de yard?m isteyecek bir polis vard?...

“Arac?n?z?n geçece?i güzergâha ç?kan bütün yollar, bütün ?eritler trafi?e kapat?lm??t?. On binlerce, belki yüz binlerce insan, sizin geçmenizi bekliyorduk...

Anneci?im kollar?mda yar?m saat Kelime-i ?ehadet getirdikten sonra can verdi.”***


Bu k?sa yaz? büyük etki uyand?rd?...

Cumhurba?kan? Abdullah Gül ve Cumhurba?kanl??? Genel Sekreteri birer aç?klama yapt?.

Bu aç?klamalarda Say?n Gül‘ün olay günü saat 18.00’de Huber Kö?kü’ndeki çal??ma odas?nda oldu?u, okurumuzun sözünü etti?i yolun ise ülkemizi ziyaret eden Çin Ba?bakan? için bir süreli?ine de olsa trafi?e kapat?lm?? olabilece?i belirtiliyordu.

?stanbul Emniyeti de konuya tepkisiz kalmad?. Ama onlar?n aç?klamas?na göre; ya?anan s?k??l?k, ya?anan bir trafik kazas?ndan kaynaklan?yordu...

Yani Emniyet, “Biz devlet büyükleri için yol kapatm?yoruz” demeye getiriyordu!


***


Öncelikle bu trajediye duyars?z kalmad??? için Say?n Cumhurba?kan?’na te?ekkür ediyorum.

?imdi gelelim bu mektubu yay?mlad???m için beni ele?tiren baz? “arkada?lar”a...

Diyorlar ki, “Do?rulu?unu bilmedi?in bir mektubu nas?l yay?nlars?n? Ara?t?rmak bu kadar zor muydu?”

Laf? hiç doland?rmayaca??m:

?nand?m...

Evet; hayat?mda bir kez bile görmedi?im Ahmet Ertaç’a inand?m ve güvendim!

Do?ru; temeli “ku?kuculu?a” dayanan bizim meslekte; “güven”, istismarlara neden olur...

Ama...

Benim Ahmet’e duydu?um güvenin nedenini, sadece “annelerini kaybedenler” anlar...

Bir insan?n her türlü yalan? söyleyebilece?ine, her türlü hayali senaryolar kurgulayabilece?ine inan?r?m ama; iki buçuk y?l önce annesini kaybetmi? bir gazeteci olarak, dünyada hiç kimsenin durduk yerde “annesinin ölümü” üzerine bir yalan uydurabilece?ine inanmam...

Evet; beni ele?tirenler hakl?... Sorgulamad?m...

Ahmet, annesinin ölümünden sadece üç-dört saat sonra o sat?rlar? bana nas?l yazd?ysa, ben de ayn? samimiyetle yay?mlad?m...


***


Kald? ki; yap?lan hiçbir aç?klamada olay yalanlanm?yor.

Kimse; kilitlenen trafikte on binlerce insan?n ç?ld?rd???n? inkâr etmiyor.

Büyük ?ehirlerde ya?ayan ve ba??n? evinden biraz olsun d??ar? ç?karan herkes de; en az birkaç kez, “devlet büyükleri için kesilen yollarda ya?anan esaret”e tan?kt?r!

O zaman sorun ne?

Yol Cumhurba?kan? yüzünden de?il de Çin Ba?bakan? yüzünden kilitlenmi?...

Eeee; Ahmet nereden bilsin bunu?

Taksinin içinde can çeki?en annesiyle ilgilenirken çevreden gelen bilgi buysa; buna inanmak d???nda ne yapabilir?

O dram? ya?arken, Cumhurba?kanl??? Kö?kü’ne telefon mu etmeliydi yoksa?

Ya da Ba?bakan’?n, Cumhurba?kan?’n?n konvoylar? geçerken defalarca ayn? çileyi ya?ayan bir ?stanbullu olarak ben, çok mu “uçuk” bulmal?yd?m bu gerekçeyi?


***


Sözüm; televizyon ekranlar?ndan ahkâm kesip beni ele?tiren arkada?a:

“Bilgiye ula?mak çok kolaym?? da ben bunu yapmayarak gazetecilik refleksi göstermemi?im?”

Kusura bakmas?n ama...

Ona “gazetecilik refleksi” de?il, “yalakal?k refleksi” denir?

Ama kendisine de k?zm?yorum: Çünkü biliyorum ki onun gibiler hayatlar?nda bir kez bile o konvoylar yüzünden kilitlenen trafikte kalmam??t?r...

Çünkü onlar, hep o konvoyun “içindedir!”

O yüzden de; bu kadar “aç?k bir dert” konusunda bile “Niye teyit ettirmedin” diye gazetecilik taslarlar...


***


Bir kad?n trafi?in s?k??mas? yüzünden taksi içinde ölüyor...

O?lu buna isyan ediyor...

Bu isyan?n? bir gazeteciye iletiyor...

E?er o gazeteci, “Dur ?unu bir teyit ettireyim” deme ihtiyac? duyuyorsa...

Belki “ideal bir gazeteci”dir ama bana göre insan de?ildir!
Kusura bakmay?n; ben asla öyle bir “ideal gazeteci” olamayaca??m...


MUSTAFA MUTLU'NUN 10 EK?M TAR?HL? YAZISI

Cumhurba?kan? için kapat?lan yolda annesini kaybeden adam!

Y?llard?r cumhurba?kan?, ba?bakan gibi devlet adamlar? geçecek diye kesilen yollarda, saatlerce trafikte bekle?en insanlar?n ruh hallerini yans?tmaya çal??t?m...
Dün öyle bir e-posta ald?m ki; salya sümük a?lad?m...
Konuyu hiç uzatm?yorum ve Say?n Cumhurba?kan?’n?n bilgilerine sunuyorum:

***

“Say?n Cumhurba?kan?m
Babam? kaybedeli on y?l? a?k?n bir süre oluyor. Anneci?imle birlikte gö?üs geriyorduk hayat?n zorluklar?na...
Annem, 08.10.2010 Cuma günü saat 18:00’de fenala?t?. Cuma günü oldu?u için haftal???m? yeni alm??t?m, param vard? yani; taksiye atlad???m?z gibi hastanenin yolunu tuttuk.
Levent’ten Zincirlikuyu Mezarl??? istikametinde trafik adeta kilitlenmi?ti. Ne gidecek bir yol, ne de yard?m isteyecek bir polis vard?...

Sizin arac?n?z?n geçece?i güzergaha ç?kan bütün yollar, bütün ?eritler trafi?e kapat?lm??t?. On binlerce, belki yüz binlerce insan, sizin geçmenizi bekliyorduk...
Anneci?im kollar?mda yar?m saat Kelime-i ?ahadet getirdikten sonra can verdi.

Benim için, saat 19:00’da hayat durdu...
Son nefesimi verene kadar sizi hiç unutmayaca??m.”

***

Say?n Abdullah Gül...
Bu e-posta’y? bana gönderen okurumuzun ad?, Ahmet Ertaç...
Elektronik posta adresi:
ahmetertac2@hotmail.com
Umar?m; bilmeden, istemeden kahraman? oldu?unuz bu hazin öykü için kendisine söyleyecek bir ?eyler bulursunuz...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri