forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

dilek_yaras_200DKM Yazar? Dilek Yara?, 31 May?s 2010'da ?srail askerlerinin Filistin'e yard?m götüren Mavi Marmara gemisine bask?n düzenleyip 9 yard?m gönüllüsünün hayat?na son verdi?i sald?r?y? ve sonras?nda ya?ananlar? kitap haline getiriyor. Hayat?n? kaybedenlerin aileleri ve tan?d?klar?yla tek tek görü?en Yara?'?n kitab? y?l sonuna kadar okurlar?yla bulu?acak.
Haz?rlad??? kitapla ilgili DKM'nin sorular?n? yan?tlayan Yara?, neden Mavi Marmara olay?n? kitapla?t?rmak istedi?ini anlatt?...

Neden böyle bir kitap haz?rlama ihtiyac? hissettiniz?

Mavi Marmara olay? ço?u vicdan sahibi insan gibi beni de çok etkiledi. Dü?ünsenize, uluslararas? sularda sivil/silahs?z, bir gemi dolusu insan ve bu insanlara en geli?mi? silahlarla sald?ran bir ordu… Hangi yürek dayanabilirdi ki böyle bir vah?ete… En önemlisi de Mavi Marmara’daki insanlar?n iyi insanlar oldu?u apaç?k ortadayd?. Benim de -k?s?r siyasi tart??malar?n d???nda-, iyi insanlar? iyi insanlara anlatmak gibi bir derdim var…
Bu derdin üstüne bir de kara propaganda sarmal? eklenince böyle bir kitap için yola ç?kmak farz oldu….

Çünkü, bir k?s?m medyada, ?srailli askerlerden çok gemide hayat?n? kaybeden insanlar ve yard?m eylemi sorgulanmaya ba?lanm??t?. Bu yay?nlar benim alg? dünyama hiç uymuyorsa da toplumun bir kesimini etkilemeyi ba?arm??t?. ?nsanlar vicdanlar?n? bir yana koyup, silahs?z insanlar?n uluslararas? sularda vuruldu?unu göz ard? ettiler ve ‘’Ne i?leri vard? orada?’’ ?eklinde sorular sormaya ba?lad?lar.  Ben de bunun ve di?er sorular?n pe?ine dü?tüm. Sahi, nas?l insanlard? bunlar, ne i?leri vard? Gazze’de, ne u?runa ölmü?lerdi, ölüme gittiklerini biliyorlar m?yd?.... gibi cevab?n? arayan o kadar çok soru vard? ki…

Nas?l bir kitap haz?rl?yorsunuz?


Olaydan iki ay sonra, 31 Temmuz’da ba?lad???m bu çal??ma için ate?in dü?tü?ü yerleri ziyaret edip ac?n?n içinden geçtim.  Gazze ?ehitlerini, yüre?i yanan ailelerinden, arkada?lar?ndan, konu kom?usundan dinledim. Sadece onlarla de?il, gemideki direni?e aktif olarak kat?lan eylemciler ve hatta 80’li y?llarda Filistin kamplar?nda bulunmu? solcularla da görü?tüm.

Sonuç olarak elli-altm?? ki?iyle saatler boyu görü?tü?üm kapsaml? bir çal??ma oldu. Sokaktaki vatanda??n merak etti?i –daha önce bu konuda yaz?lm?? olan kitaplar?n do?urdu?u sorular dâhil- her ?eyi sordum. Ve bütün sorular?ma son derece aç?k yürekli cevaplar ald?m. Bu röportajlar s?ras?nda, ben de hayata dair, Anadolu insan?na ve kendime dair çok ?ey ö?rendim ve önemli fark?ndal?klar ya?ad?m.
?tiraf etmeliyim ki a??r bir çal??ma. Çünkü olay a??r... Yüre?i yaral? insanlarla konu?urken üzülüyorsunuz ama sonra evde tek ba??na kulakl?klar? tak?p da o konu?malar?, a??tlar?, ?srailli askerlerin sald?rd??? anlar? dinlerken helâk oluyorsunuz.

Peki kitap ne zaman okurlar?n kar??s?na ç?kacak?

Gecemi gündüzüme kat?p çal???yorum ama bitirmek için çok da acele etmiyorum. Çünkü pazara mal yeti?tirmiyorum. Eli yüzü düzgün, derdini do?ru dürüst anlatan, en önemlisi bana yüreklerini açan o insanlar?n meramlar?n? ve ç??l?klar?n? hakk?yla aktaran bir eser olmas? için gayret gösteriyorum. Dolay?s?yla zamanla pek i?im yok;  ama san?r?m bir iki ay içinde biter.

MEDYAKR?T?K'TE KONU?ULDU...

Ahmet Tezcan'la Do?an Ak?n'?n Habertürk TV'de birlikte sunduklar? Medyakritik program?nda da Dilek Yara?'?n kitab? gündeme geldi. Kö?e yazarlar?n?n oturdu?u yerden nas?l ahkam kestiklerinin konu?uldu?u bölümde Tezcan, Dilek Yara?'?n haz?rlad??? kitab?n hikayesini anlatt?.


MEDYAJANS.COM

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri