forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_mavioglu_Eyüp Can'?n ortaya att??? "Sokak Yazar?" kavram? tart???l?rken, Radikal muhabiri Ertu?rul Mavio?lu Kandil Da??'na ç?kt? ve  Murat Karay?lan'la söyle?i yapt?. ?lk bölümü Radikal gazetesinin man?etinden yay?nlanan söyle?i birkaç bölüm halinde yay?nlanacak.

Mavio?lu, söyle?ide ?u giri?i yapm??.

Akoyan Vadisi’nden Kandil’e giden yol

PKK’n?n Kuzey Irak’taki Kandil kamp?na ula?t???m andan itibaren içimde Kan-dil’i heceleyerek türetti?im ?u cümle var: “Kan akarsa, dil susar!” Kandil, tam da böyle; ülkenin art?k iyiden iyiye dü?üm olmu? büyük bir paradoksunun özeti gibi. Sabah?n kör saatlerinden itibaren yakla??k iki saat boyunca bekledi?im eve birazdan gelecekler ve kar??s?na oturaca??m adam, “ Devlet bizi yenemeyecek ama biz de devleti yenemeyece?imizi art?k anlad?k” diyecek. Ate?kesin sürmesi için bekledikleri ad?mlar? anlatacak ve ?u ana kadar kimseye olmad??? kadar aç?kl?kla, ?ran, ABD ve ?srail ili?kilerinden bahsedecek. Ve ?imdiye kadar kimseye vermedi?i kadar net bir söz verecek: “Bundan sonra PKK’dan yana sivillere asla zarar gelmeyecek! ”

Kandil’e t?rman?? Yakla?an arac?n sesini duydu?umda yerimden do?rulup kap?n?n önüne ç?k?yorum. “Merhaba” diyor, kendisini ‘Deniz’ diye tan?tan adam, güleç bir yüzle konu?uyor: “ Ho? geldiniz, yorucuydu yol san?r?m. ?imdi haz?r m?s?n?z?”

Dört çekerli, çift kabin Toyota’n?n içinde, Diyana Ranya aras?ndaki Akoyan vadisinin içinden bir nehir gibi akt??? hissi veren yolda ilerliyoruz. ?ran bölgesine do?ru, kâh t?rmanarak, kâh yoku? a?a?? inen, virajl? ama her nas?lsa son derece bak?ml? oldu?u için insan? sarsmayan bir yol bu.
Toyota bir yerde duruyor ve geri dönüyor. Be? dakika ilerledikten sonra tekrar duruyor ve yine geri dönüyor. “Yolu mu ?a??rd?n” diye soruyorum saf saf. Yüzü da? yan??? adam, “Hay?r” diyor: “Bir i?aret bekliyorum.” Oysa ben etrafa bak?yorum ve ku?lar, böcekler, a?açlar, çiçekler d???nda i?aret verecek bir canl? göremiyorum. Sonra yeniden duruyor kamyonet. “Bundan sonras?nda biraz yürüyece?iz” diyor. Çevrede kimseler yok. Herhalde uzun bir yürüyü? olacak. Küçük bir derenin üzerinden atl?yoruz, ye?illik bir alan?n önündeyiz. Birden birkaç silahl? adam, kad?n beliriyor. Sessiz ve dikkatliler. Arkalar?nda dünyan?n her yerinde k?rm?z? bültenle aranan PKK’n?n d??ar?daki bir numaral? ismi Murat Karay?lan görünüyor. Resmi kay?tlara göre 1954 Birecik do?umlu. Yüksekokul, Makine bölümü mezunu. PKK’ya 1979’da kat?lm??, 12 Eylül’den önce yurtd???na ç?km?? ve hiç cezaevinde yatmam??. Bana do?ru birkaç ad?m at?p elini uzat?yor: “Ho? geldiniz.”

SÖYLE??N?N TAMAMINI RAD?KAL'?N ?NTERNET S?TES?NDEN OKUYAB?L?RS?N?Z

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri