forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

IPT?V?BU HAKKINDA B?LMEN?Z GEREKENLER!

Aktif .

ET?KETLER:IPTVlIPtivibulTTNet

ip_tvTürkiye yeni y?lla birlikte yeni bir televizyon izleme deneyimiyle tan??acak. Altyap?s? TTNet taraf?ndan sa?lanan IPTV platformu , IPtivibu ad?yla  hizmet verecek. Yeni nesil TV deneyimi olarak nitelendirilen IPtivibu geni?bant internet ba?lant?s? üzerinden IPTV al?c?s? arac?l???yla yüksek kalitede yay?n yap?yor ve TV kanallar?n?n yan? s?ra interaktif servisler de sunuyor. 
IPtivibu, Tivibu gibi canl? yay?n? durdurma, ileri geri alma; filmleri istenildi?i zaman izleme, durdurma gibi zengin bir izleme deneyimi ya?atacak teknolojik özellikleri bar?nd?r?yor.

Ne tür yenilikler getiriyor?

IPtivibu, TV izleme deneyimine üç yenilik getiriyor:

  • SEÇ?M: Kullan?c?lar, iste?e ba?l? izleme sayesinde kendisine yay?n ak???nda sunulan program? de?il, geni? bir ar?iv içinde diledi?i filmi, diziyi ya da program? izleyebiliyor. Seç-?zle servisi ile be?enilen yerli ve yabanc? fimler, popüler diziler, belgeseller, çocuk ve ya?am-e?lence programlar? bir arada sunuluyor. Kirala-?zle ile de yerli ve yabanc? ödüllü filmler, film ba??na belli bir ücret ödenerek izlenebiliyor.
  • KONTROL: Kullan?c?lar seçtikleri filmi durdurabiliyor, geri alabiliyor ya da kald?klar? yerden devam edebiliyor. Ayr?ca interaktif özellikler sayesinde, yay?n? kesintiye u?ratmadan ba?kalar?na mesaj atabiliyor; e-postalar?na bakabiliyor ya da yemek sipari?i verebiliyor.
  • ÖZGÜRLÜK: Kullan?c?lar, kaç?r?lan bir diziyi, haber program?n? Tekrar-?zle sayesinde izleyebiliyor. Kap? çald???nda Durdur-?zle sayesinde durdurup filme kald??? yerden devam edebiliyor.

?nteraktif Servisler de var

IPtivibu, di?er dijital televizyon platformlar?ndan, yenilikleri ve farkl?l?klar?yla ayr?l?yor. Kulland??? teknoloji sayesinde mevcut televizyon platformlar?ndan çok daha zengin ve ileri interaktif uygulamalar sunuyor. 

Televizyon izlerken anl?k maç sonuçlar?n? almak, hava durumunu ö?renmek mümkün oluyor. 

IPtivibu ile Twitter üzerinden mesajla??labiliyor; Yemeksepeti.com'dan yemek sipari?i verilebiliyor; Flickr uygulamas? televizyon üzerinden kullan?labiliyor; burç bilgilerine ula??labiliyor.
Havaalanlar?nda uçaklar?n kalk?? ve ini? saatleri görüntülenebiliyor, nöbetçi eczaneler ö?renilebiliyor.

Ne tür kanallar var?

IPtivibu'da yerli ve yabanc? toplam 102 kanal bulunuyor. Bu say? sürekli olarak art?yor.
T?pk? Tivibu'da oldu?u gibi Tekrar-?zle, Durdur-?zle, Geri Al-?zle gibi özelliklerin yan? s?ra zengin ve farkl?içerikleri ile Seç-?zle ve Kirala-?zle özellikleri de IPtivibu'da bulunuyor. Bu özellikler sayesinde, yay?n içeriklerine yay?n ak???n?n planlanm?? zamanlamas?ndan ba??ms?z olarak da ula?mak mümkün oluyor.
IPtivibu'da yüzlerce film, binlerce içerik izleyicinin be?enisine sunulmu?tur.
HD Kanallar
Bebe TV HD, TRT HD, MyZen HD, Luxe TV HD, i-Concerts HD, FilmClub1 HD, FilmClub2 HD, Club1001 HD, BBC HD
Önce büyük ?ehirlerde
IPtivibu, ilk olarak ?stanbul, Ankara ve ?zmir'de pilot olarak uygulamaya al?narak ba?lat?ld? ve altyap? iyile?tirmeleri tamamland?kça yurt genelinde yay?l?m sa?lanacakt?r.
IPtivibu hizmetini ?imdiye kadar 2.000 test kullan?c?s? deneyimledi.

Fiyatland?rma ve maliyet

IPtivibu hizmetinin sat?? fiyatlar? a?a??daki gibi:

Standart Plus Paketi
Ayl?k 29TL
102 lineer kanal, Tekrar-?zle, Geri al-?zle, Durdur-?zle ve Seç-?zle özellikleri. 
Bütün kutular, ekstra ücret ödemeye gerek kalmadan HD yay?n? destekliyor. 
Seç-?zle alt?nda yüzlerce film, dizi, belgesel ve çocuklarla ilgili içerikler, müzik klibi sadece bir kez de?il, abone olunan süre içinde s?n?rs?z izlenebiliyor. 
Kirala-?zle alt?nda en yeni filmler 24-48 saatli?ine kiralanabiliyor. Filmler, bu süre içinde s?n?rs?z izlenebiliyor. 

FilmClub sinema paketi
Ayl?k 7 TL. 
FilmClub paketinde üç kanal bulunuyor: FilmClub1, FilmClub2 ve Club1001. 
FilmClub Paketi Aral?k 2010 sonuna kadar ücretsiz.

IPtivibu hakk?nda ayr?nt?l? bilgiyi http://www.tivibu.com.tr/iptivibuadresinden alabilirsiniz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri