forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_ali_agca_trtMiliyet gazetesi Genel Yay?n Müdürü Abdi ?pekçi'yi öldüren ve Papa Suikastinin faili Mehmet Ali A?ca, serbest kald?ktan sonra ilk kez bir TV program?na ç?kt?... TRT'de R?dvan Memi'nin sundu?u Kozmik Oda'ya konuk olan A?ca papaya suikast emrini kimden ald???n? aç?klad?.

Bir dönemin karanl?k olaylar?n?n öne ç?kan ismi Mehmet Ali A?ca, 14 y?l aradan sonra TRT’de canl? yay?na kat?ld?.

A?ca, program?n yap?laca?? TRT ?stanbul Televizyonu’na avukat?yla gitti.

TRT’nin "Kozmik Oda" Program?na Kat?lan A?ca Suskunlu?unu Bozdu...

Mehmet Ali A?ca TRT Haber’de canl? olarak yay?nlanan "Kozmik Oda" program?na kat?lmak için saatler önce ?stanbul Ortaköy’deki Televizyon binas?na geldi.

Program? haz?rlayan ve sunan R?dvan Memi, A?ca’n?n TRT’ye konuk olmas?n? ?u sözlerle de?erlendirdi:
"Uzun süren bir görü?menin sonunda oldu. Birden fazla süren bir görü?menin sonunda oldu. ?knaya giden süreç kar??l?kl? güven ili?kisine dayanan bir ?ey. Tek kuru? para talep etmedi, bunun imas?n? bile yapmad?."

Avukat? e?li?inde gelen A?ca, program?n yap?laca?? stüdyoya geçti ve yerini ald?.

Bir saat süren canl? yay?n?n ard?ndan geride yan?t al?nan al?nmayan sorular?n yan?s?ra, kamuoyunda günlerce tart???lacak yeni ba?l?klar aç?ld?.


MEDYAJANS.COM

"Dört ?mparatorlu?u da Kulland?m..."

Mehmet Ali A?ca, ilk kez bir canl? yay?nda Papa suikasti ile ilgili sorulara yan?t verdi.

"Ben dört tane imparatorlu?u kulland?m, Soyvet ?mparatorlu?unu kulland?m hedef tahtas? olarak, Amerikan imparatorlu?unu kulland?m, Amerikan ?mparatorlu?u da i?te Kremlini vurdu bu masallarla, Avrupa imparatorlu?unu kulland?m, i?te onlarda so?uk sava?ta propaganda masallar?nda benim ma?am oldular, sonra Vatikan imparatorlu?unu kulland?m, bunlar da tabi CIA’y? ve Beyaz Saray? ikna ettiler, Kremlin’i suçlad?lar."

"Papa Suikastini Vatikan Planlad?..."

A?ca, Papa suikastini Vatikan hükümetinin planlad???n? öne sürdü.

Olu?turulan senaryo çerçevesinde suikastin Sovyetler Birli?i’nin y?k?lmas?na hizmet etti?ini belirten A?ca, Papa suikastinin arkas?ndaki gücü de aç?klad?.

"Papa suikastinin ard?nda kesinlikle Vatikan hükümeti var, Vatikan hükümeti Papa suikastine karar verdi, planlad?, organize etti, Papay? vur emri kesinlikle Vatikan Ba?bakan? Kardinal Agustino Cozeroli’den geldi. Papay? vurduran adam en yak?n?ndaki adam Cozorili, Vatikan’?n ikinci adam? ama bak?n bu ?ahsi mesele de?il. Papa suikasti Vatikan devletinin i?idir, Vatikan hükümetinin bir devlet politikas? olarak uygulanm??t?r."

Sunucu R?dvan Memi’nin, "Siz muhatap oldunuz mu Kardinal Cozoreli ile..?" sorusu üzerine A?ca ?u yan?t? verdi: "Hay?r istemedi ve gerek de yoktu."

"Kim temas sa?lad?..?" sorusuna ise A?ca ?u cevab? verdi: "Padre Michele."

Suikasti Nisan ay?nda planlad???n? anlatan A?ca, suikasti 13 May?s 1981’de Sen Pietro Meydan?’nda gerçekle?tirdi?ini hat?rlatt? ve suikaste, kendisinden ba?ka bir Türk’ün kat?lmad???n? da vurgulad?.

Papa’y? Neden Vurdum ..?

A?ca, Papa’y? vurma nedenini ve olay?n perde arkas?n? "Papa’y? Neden Vurdum ?" ad?n? verdi?i kitab?nda belgeleri ile anlatt???n? söyledi.

Vatikan’?n bu suikasti Fatima’n?n üçüncü s?rr?n? gerçekle?tirmek için yapt?rd???n? kaydeden A?ca, bu s?rda belirtildi?i gibi hem Papa’n?n vuruldu?unu, hem de Sovyet ?mparatorlu?u’nun y?k?ld???n? söyledi.

"Vatikan Bana Dedi ki..."

A?ca, suikasti planlayanlar?n Papa’ya ili?kin talimat?n? da aç?klad?.

"Vatikan hükümeti bana dedi ki, Papa’y? öldürmeyeceksin, Papa’y? yaralayacaks?n, ba??na ate? etmeyeceksin, kalbine ate? etmeyeceksin, kar?n bölgesine ate? edeceksin. ?ki kur?un mu var ? Sadece iki kur?un var, biri kar?n bölgesi biri de eline, sadece iki kur?un s?kt?m."

"Suikast ?çin 50 Bin Dolar Ald?m"

Suikast için kendisine yakla??k 50 bin dolar verildi?ini hat?rlatan A?ca, Papa’y? vurdu?u silah? bir arkada?? arac?l??? ile Avusturya’dan ald???n? belirtti.

Suikastten sonra 27 Aral?k 1983’te kendisini ziyaret eden Papa’yla 22 dakika süren görü?mede sadece dini konular? konu?tuklar?n?, kendisine suikastle ilgili tek kelime sormad???n? anlatt?.

"Masonlar?n Bu Olayda Herhangi Bir Rolü Yok"

A?ca, suikastte mason localar?n?n herhangi bir rolünün bulunmad???n?n da alt?n? çizdi.

"Hristiyanl??? Kabul Etmedi?im ?çin Bu Kadar Uzun Süre Hapiste Kald?m"

Suikasti planlayanlar?n kendisine 2 y?l içinde serbest b?rak?lma sözü verdi?ini de söyleyen A?ca, Hristiyanl??? kabul etmedi?i için 19 y?ldan fazla hapiste kald???n? ifade etti.

"Emenuala Orlandi Orta Avrupa’da Bir Manast?rda Ya??yor"

Kendisinin özgür kalmas? için Emenuala Orlandi’nin kaç?r?ld???n? anlatan A?ca, Orlandi’nin ya?ad???n? ve Orta Avrupa’da bir manast?rda tutuldu?unu iddia etti.

"Ailesi Emanuela’yla gidip 50 defa görü?tü, ama mecbur rol yapmaya, inan?lmaz olaylar de?il mi, ama hepsi belgeli."


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri