forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

A?CA KAT?L; PEK? KARAYILAN DAHA MI AZ KAT?L!

Aktif .

mehmet_ali_agca_trtDün ak?am TRT Haber'de yay?nlanan Kozmik Oda program?nda canl? yay?na ç?kan Mehmet Ali A?ca papay? vurma emrini kimden ald???n? ilk kez aç?klad?.  Bir çok gazete ve internet sitesi bu iddialar? haberle?tirirken Milliyet gazetesi ise man?etten TRT'yi 'KAT?L A?CA'YA TRT ?EFKAT?' diyerek suçlad?.


milliyet_agcaGazeteye göre TRT, tahliyesinden sonra hiçbir bas?n kurulu?unun yüz vermedi?i Abdi ?pekçi'nin katilini ekrana ç?kartarak ona ?efkat göstermi?ti. "Kozmik Oda'da bir katil" ara ba?l???yla sunulan haberde A?ca'y? canl? yay?na ç?kartman?n gazetecilik ba?ar?s? olamayaca??, bir katile söz hakk? verilmesinin sadece jest anlam?na gelece?i iddia edildi. Gazetenin bu iddialar?na program?n sunucusu R?dvan Memi A?ca'yla röportaj ?ans? yakalay?p yapmayan ki?inin gazeteci?i b?rak?p limon satmas? gerekti?ini söyleyerek cevap verdi.


KARAYILAN MAN?ETTEYD?...

milliyet_karayilanA?ca üzerinden TRT'ye yüklenen Milliyet'in bir ay önceki man?etinde ise on binlerce insan?n ölümüne neden olan PKK eleba?? Murat Karay?lan vard?. Ayn? Karay?lan 2009 y?l? may?s ay?nda da yine Milliyet'in man?etindeydi. Üstelik gazetenin yazarlar?ndan Hasan Cemal bizzat görü?mü? ve röportaj günlerce gazetenin birinci sayfas?ndan yay?nlanm??t?. O da t?pk? A?ca gibi katildi ama ikisinin durumu ayn? de?ildi. Çünkü Karay?lan bir ki?inin de?il, binlerce insan?n ölümünden sorumluydu. Üstelik yapt??? hiçbir eylemin cezas?n? da çekmemi?ti. Oysa A?ca bir katil olarak 30 y?l?n? cezaevinde geçirerek, ?talyan ve Türk kanunlar?n?n verdi?i cezay? tamamlam??t?.

Mehmet Ali A?ca bu y?l?n Ocak ay?nda cezas?n? tamamlay?p cezaevinden ç?kt??? gün Kanal D'de özel bir program yap?ld?. Mehmet Ali Birand yay?n günü olmad??? halde özel bir 32. Gün program?yla izleyicinin kar??s?na ç?kt? ve program? ?u anonsla sundu: "Bugün özel bir gün. Özel 32. gün yapaca??z. Abdi ipekçinin katili ve papaya suikast giri?imi tutuklusu dün tahliye oldu. Yeniden gündeme oturdu. Medya ordusu gün boyu pe?indeydi. Cezaevinde 3 kez görü?tüm ama hiçbirinde 5 kuru? para vermedim." Sonras?nda da A?ca'y? tan?yanlarla konu?uldu. Cezaevinden kaç??? anlat?ld?.

Yani Milliyet'in bugünkü ifadesiyle Kanal D o gün katil A?ca'ya ?efkat gösterdi

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri