forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AVRUPA YAZARLAR PARLAMENTOSU'NA NA?PAUL'UN DAVET ED?LMES?'NE TEPK?

Aktif .

yenisafak_naipaulMüslümanlara 'parazit' diyerek hakaret eden Hint as?ll? ?ngiliz edebiyatç? Naipaul'ün ?stanbul'da düzenlenecek Avrupa Yazarlar Parlamentosu'na onur konu?u olarak davet edilmesine tepki... Yazar Cihan Akta?'?n ard?ndan Be?ir Ayvazo?lu da toplant?ya kat?lmayaca??n? aç?klad?. Yazar Rasim Özdenören, "Davet iptal edilmeli" derken, Cezmi Ersöz, "Böyle birinin onurland?r?lmas? Müslümanlara hakaret" diye konu?tu.

?stanbul 2010 Kültür Ba?kenti Ajans?'n?n deste?i ile düzenlenen Avrupa Yazarlar Parlamentosu'na Müslümanlara 'parazit' diyerek hakaret eden Nobel ödüllü yazar Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul'ün onur konu?u olarak davet edilmesine tepkiler büyüyor. Cihan Akta?'?n ard?ndan Be?ir Ayvazo?lu da toplant?ya kat?lmayaca??n? aç?klarken, yazar Rasim Özdenören, "Davet iptal edilmeli ve kendisine bunun gerekçesi aç?klanmal?" dedi. Solcu yazar Cezmi Ersöz ise Naipaul'ün davet edilmesinin Müslümanlara hakaret oldu?unu söyledi.

?slam'? ve Müslümanlar? a?a??layan fikirleriyle tan?nan Hint as?ll? ?ngiliz yazar Naipaul, 25-27 Kas?m'da gerçekle?ecek Yazarlar Parlamentosu'na Ya?ar Kemal'le birlikte 'onur konu?u' olarak kat?lacak ve aç?l?? konu?mas?n? yapacak. Naipaul'ün davet edilmesine ilk tepkiyi gösteren yazar Hilmi Yavuz'un yaz?s?n?n ard?ndan davetlilerden Cihan Akta? toplant?ya kat?lmayaca??n? aç?klam??t?. Yeni ?afak yazar? Salih Tuna da Naipaul'ün davet edilmesini kö?esinde ele?tirmi?ti. Bosnal? kad?nlara hakaret eden S?rp yönetmen Emir Kusturica'n?n Antalya Alt?n Portakal Film Festivali'nin jüri üyeli?inden çekilmesini sa?layan tepkilerin benzeri bu kez Naipaul için gündeme geldi.

HAKARETE HO?GÖRÜ GÖSTER?LMEZ

Konuyu ilk kez gündeme getiren yazar Hilmi Yavuz ise Müslüman ayd?nlar?n Naipaul'ün davet edilmesine tepkisiz kalmas?n? ele?tirdi. 'Yazarlar?m?z, Müslümanlara onca hakareti reva gören Naipaul'la ayn? masaya oturmay? içlerine sindirecekler mi?' diye sordu?unu hat?rlatan Yavuz, 'edebiyatç? kimli?i ile davet edildi, belki dü?üncesi de?i?mi?tir, ho?görülü olmak laz?m' diyenlere tepki gösterdi. Hilmi Yavuz "Meseleye Nasrettin Hoca mant??? ile bak?lamaz. Davete kar?? kesin tav?r almak laz?m. Bunca kitap yazm??, Nobel Ödülü alm?? bir yazar bunlar? bir kenara b?rak?p özür diler mi? Ya toplant?ya kat?l?p özür dilemezse ne yapacaks?n?z. Ho?görü ele?tiriye gösterilir, hakarete de?il" dedi. Cemil Meriç'in Jurnal adl? eserinin ikinci cildinde Naipaul'a "Allah'?n belas?" dedi?ini hat?rlatan Yavuz ?öyle konu?tu: "Böyle bir adam onur konu?u olarak davet edilmi?... Ma?durlar?n, ezilmi?lerin diliyle yazm?yor, tam tersi insanlar? ezenlerin yani sömürgeci efendilerinin diliyle yaz?yor ve hakaret ediyor. Hint kökenli ama kendi soyundan nefret eden biri. Müslüman entelijansiyaya böyle birine tepki göstermiyor. Eziklik ve zillet ortada. Nerdeyse, 'Naipaul hakl?!', diyerek ba? tac? edece?iz!"

HABER?N DEVAMI YEN? ?AFAK'IN ?NTERNET S?TES?NDE

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri