forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

SABAH KOZM?K ODA'DAK? DARBE PLANININ KAYITLARINI YAYINLADI...

Aktif .

sabah_baylozSabah'?n yay?nlad??? Kozmik Oda'daki belgelere gre, Kurmay Albay Hasan Durak, 1. Ordu Komutanl???'nda 2003'te dzenlenen plan seminerine ili?kin raporda, "ncelikle milli mutabakat hkmetinin kurulmas? gerekti?inin tart???ld???n?' not etmi?.

Bakan karar?yla a??a al?nan tmgeneraller Grbz Kaya, Halil Helvac?o?lu ile Tu?amiral Abdullah Gavremo?lu'nun da kat?ld??? Selimiye'deki 5-7 Mart 2003 tarihli 1. Ordu Plan Semineri'ne ili?kin gndemi sarsacak bir ayr?nt?ya daha ula??ld?. ?stanbul zel Yetkili Cumhuriyet Savc?l???'n?n 'hkmeti y?kmaya ynelik eylem' olarak grd? 1. Ordu Plan Semineri'ne kat?lan Genelkurmay gzlemcisi Kurmay Albay Hasan Durak, seminerde i tehdit unsurlar?n?n ele al?nd???n? belirtti ve "Milli Mutabakat Hkmeti kurulmas? gerekti?inin" tart???ld???n? a?k bir ?ekilde not etti. Raporda s?k?ynetim halinde 1. Ordu Komutanl??? blgesinde al?nacak nlemlerin de?erlendirildi?i ve Milli ?stihbarat Te?kilat? (M?T) Mste?arl???'na bir askerin getirilmesinin ele al?nd??? vurguland?. ??te gzlemci raporunun detaylar?:


5 SAYFALIK ARZ RAPORU: 5-7 Mart 2003'te gerekle?tirilen plan seminerine Genelkurmay gzlemcisi olarak kat?lan Kurmay Albay Hasan Durak seminere ili?kin raporunu 19 Mart'ta haz?rlad?. Rapor silsile yolu ile nce Daire Ba?kan? Tmgeneral Bekir Kalyoncu ve Harekat Ba?kan? Korgeneral Kksal Karabay'a sunuldu. 26 Mart 2003 tarihinde Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Orgeneral Ya?ar Bykan?t taraf?ndan imzalanan rapor, daha sonra Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hilmi zkk'e arzedildi.


RAPORDAK? ?OK AYRINTI: Kurmay Albay Durak raporunda, 3 gn sren seminerin "Olas?l??? En Yksek Tehlikeli Senaryo"ya uygun olarak gerekle?tirildi?ini belirtti. 1, 2 ve 3. gnde yap?lanlara ba?l?klar halinde yer veren Durak, seminerde Trkiye iin birinci ncelikli tehdidin i tehdit oldu?unun tespit edildi?ini belirtti. Durak, bu erevede "Milli Mutabakat Hkmeti kurulmas?n?n gerekti?i"ne ili?kin gr?lerin a?k bir ?ekilde tart???ld???n? not etti.


?STANBUL'A TAKV?YE YAPILMALI: Raporun "i tehdit de?erlendirmesi" blmnde, olas? kar???kl?k halinde 1. Ordu Komutanl??? blgesindeki birliklerin zinde tutulmas? gerekti?inin payla??ld???n?, s?k?ynetim grevlerinin ek grev olarak grlmemesi gerekti?inin vurguland???n? belirten Durak, ?u ayr?nt?lara yer verdi: "Seminerde S?k?ynetim Karargahlar?n?n Komutanl?k karargahlar? olmas? gerekti?i, ?stanbul ili iin 4 ilave tugaya ihtiya oldu?u, 3. Ordu Komutanl???'nca ?stanbul'da s?k?ynetim plan?n?n uygulanmas? iin ihtiya duyulan birliklerden 44 taburun kendi kurulu?undan 16 taburun ise takviye birliklerden kar??lanaca?? vurgulanm??t?r."


M?T'?N BA?INA ASKER GELMEL?: Seminerde halkla ili?kilerin ok nemli oldu?u, sivil toplum kurulu?lar?n?n yeniden yap?land?r?lmas? ve istihbarata nem verilmesi gerekti?inin ele al?nd???n? belirten Durak bu erevede "M?T Ba?kanl???'na asker ki?i getirilmeli" tespitinin yap?ld???n? kayda geti.


DO?AN'IN KONU?MALARI: Gzlemci raporunda plan seminerini yneten Org. etin Do?an'?n szlerine de yer verildi. Raporda, Do?an'?n "? tehdidin her zaman birinci ncelikli tehdit olarak alg?lanmas? gerekti?i"ni ifade etti?i belirtilerek, ?yle denildi: "Silahl? kuvvetlerin, demokrasinin ve insan haklar?n?n her zaman yan?nda oldu?u, ancak Cumhuriyetin temel niteliklerinden hibir zaman taviz verilmeyece?i, Sn. Ordu Komutan? Org. etin Do?an taraf?ndan nemle vurgulanm??t?r."

'ltimatom verin diyece?im'

Eski 1. Ordu Komutan? Orgeneral etin Do?an, Plan Semineri'nde tutulan ses kay?tlar?nda Milli Mutabakat Hkmeti kurulmas? gerekti?ini ?u szlerle anlat?yordu: "Ben Genelkurmay Ba?kan?'na, Kuvvet Komutan?'na diyece?im ki, siz Meclis'i ve hkmeti uyar?c?, bu gidi?e dur deyici bir ltimatom verin gerekirse. Gerekirse a??r?n 'bu i?in sonu boktur, i?te sonunuz byledir.' Bu konuda gerekli tertip ve tedbirleri al?n. Evvela ulusal birli?imiz, evvela inand?r?c? bir milli mutabakat, buraya yle yazm???m. Milli Mutabakat Hkmeti Kurulmas? sureti ile halk?n tasvip edece?i tarafs?z bir hkmet kurulmas?n? sa?lay?n..."


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri