forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

wikileaks_wikiWikileaks'?n aç?klad??? ABD'ye ait gizli belgelerde, Ak Parti'nin kapat?lmas? davas?n?n da ABD belgelerine yans?d??? ortaya ç?kt?. Belgelerde, kapatma davas? için 'adli bir darbe' yorumu yap?l?rken ?u bilgiler var...


''AKP'nin Kapat?lmas?n?n Sonuçlar? ve Bizim Duru?umuz'' ba?l??? ve 'Hizmete özel'' koduyla yaz?lan 04 Kas?m 2008 tarihli belgenin giri? cümlesinde, ''AK Parti'nin kapat?lmas? davas? bu ülkenin gelece?ine bir darbedir'' ifadelerine yer verildi?i dikkat çekiyor.

Büyükelçi Ross Wilson taraf?ndan kaleme al?nan belgede, davan?n ''Türkiye'nin, devletin, ülke demokrasisinin büyümesi ve dinin toplumdaki rolü gibi konular?n do?as?na ili?kin çözümlenmemi? ihtilaflar? yans?tt???'' görü?üne yer verilen belgede, mevcut durumun bir nedeninin de, ''Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n, Temmuz 2007'de yeniden iktidar geldikten sonra geçen 9 ayl?k dönemde sergiledi?i ba?ar?s?z liderlik'' oldu?u ileri sürülüyor.

Erdo?an'a, ba? örtüsü konusunu Türkiye'de yap?lacak reformlar listesinin ba??na getirerek, ''ülkenin ?slamla?t?r?lmas?ndan ve gücü dizginlenmemi? bir ço?unluk iktidar?ndan duyulan korkular? yat??t?racak en önemli vas?talar olan AB reformlar?n? sürdürmedi?i'' ele?tirisinin yönetildi?i görülüyor.

ABD'nin öncelikleri, ''Türkiye ile ortak ç?karlar çerçevesinde çal??ma yetene?inin muhafaza edilmesi ve ülkedeki demokratik sürecin geni? anlamda desteklenmesi'' olarak s?ralan?yor ve ''Türkler aras?nda yap?lan bu gürültülü, tarihi tart??ma ve siyaset yürütmenin'', Türkiye'deki demokrasinin olgunla?maya devam etmesi aç?s?ndan hayati önem ta??d???na i?aret edilerek, ABD'nin buna sayg? göstermesi ve Türk siyasetine ili?kin görü? belirtmekten kaç?nmas? yakla??m?n? benimsemesi tavsiye ediliyor.

Aç?lan dava hakk?nda ''Bu, bir adli darbe giri?imi ve siyasetin, kanuni yöntemlerle Clausewitz benzeri bir ?ekilde geni?lemesidir. Bu iddianame siyasi bir belge olarak yorumlan?yor. Parti ile partideki önde gelen 70 ki?inin siyasetten yasaklanmas?n? hakl? ç?karmak için gazetelerden yap?lan al?nt?lara yer veriliyor'' ifadeleri kullan?ld?.

Belgede, ABD'nin kamuya yapacaklar? aç?klamalarda olumlu ifadelere yer verilmesi tavsiye edilirken, ''ABD'nin ülkedeki demokratik kurumlara, Türkiye'nin demokratik de?erler ve laik prensiplere olan ba?l?l???na'' olan deste?ini vurgulamas?, ''Türkiye'nin AB'ye giri? hedefine ve ABD'nin, gelecekte Türkiye'nin özgürlü?e ve refaha ula?mas?n? sa?layacak kapsaml? siyasi ve ekonomik reformlara verdi?i deste?in alt?n?n çizilmesi'' ABD'nin kamuya yapaca?? aç?klamalarda dile getirilmesi, tavsiye edilen konular aras?nda yer al?yor.

ABD taraf?ndan yap?lan kamu aç?klamalar?nda. ABD yönetiminin, Irak, Afganistan, Kafkasya, Balkanlar, terörizm, enerji güvenli?i, K?br?s ile bölgedeki ve dünyan?n de?i?ik yerlerindeki sorunlar gibi konularda ortak ç?karlar? bulunan Türkiye ile birlikte çal??may? sürdürmeyi çok arzu etti?inin de özellikle belirtilmesi öneriliyor.

Belgede adli sahan?n siyasi mücadele alan?na dahil edildi?i iddias?nda i?aret edilen dü?ünür, 1780-1831 aras?nda ya?am?? Prusyal? general Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz. "Vom Kriege" (Sava? üzerine) adl? çok ünlü bir eserin yazar? olan Clausewitz'e göre "Sava? bir siyasi araç oldu?u kadar ayn? zaman da bizatihi bir siyasi eylem, siyasi faaliyetin devam?d?r."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri