forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Julian_AssangeAmerikan d?? politikas?na ait belgeleri yay?nlayarak uluslararas? bir depreme yol açan Wikileaks sitesinin kurucusu ve yay?n yönetmeni Julian Assange, 'hacker'l?ktan gazetecili?e geçmi? bir aktivist... Kendisini aktivist bir gazeteci olarak tan?mlayan Assange, Amerikan Hükümeti taraf?ndan terör örgütü listesine almaya haz?rlan?yor...Fizik ve matematik ö?rencisiydi

Tam ad?yla Julian Paul Assange Avusturalyal? bir internet aktivisti ve WikiLeaks adl? internet sitesinin editörü ve bas?n sözcüsü. Assange, Wikileaks'in editörü olmadan önce fizik ve matematik ö?rencisi, hacker ve bilgisayar programc?s?yd?.

4 y?l önce Wikileaks'i kurdu

2006 y?l?nda Wikileaks'i kurdu. Ancak o WikiLeaks'in "yöneticisi" veya "kurucusu" olarak tan?mlasa da, "Ben kendimi kurucu olarak görmüyorum, sadece editörüm" dedi.

Tüm çal??anlar? gönüllü

Siteye yüklenecek belgelerde en son söz ve onay?n sahibi olan Assange, sitenin bütün çal??anlar? gibi ücretsiz ve gönüllü olarak çal???yor. WikiLeaks'in Wikipedia ile bir ba?? bulunmuyor.

Çiçek çocuklar?n çocu?u

Anne ve babas? Vietnam Sava?? kar??t? bir gösteride tan??an Assange do?u?tan bir muhalif.

Yönetimler nas?l y?k?l?r...

Julian Assange, 'Yöneti?im olarak Komploculuk' ba?l?kl? manifestosunda; bilgi s?zd?r?lmas? sayesinde, bilgiyi gizli tutmak sayesinde hükmünü sürdüren ve halk?n? temsil etmeyen yönetimlerin nas?l y?k?labilece?ini anlat?yor.

?lk tecrübesini bir elektrikçide kazanm??

Hacker'l???n?n kökeni ise oradan oraya say?s?z ta??nmayla geçen çocukluk dönemine dayan?yor. Bir dönem elektrik dükkan?n?n kar??s?nda oturan Assange, orada bilgisayar programc?l??? ve program k?rma konusunda ilk bilgileri edinmi?.

'Yetenekli bir çocuk'

Yetenekli çocuk daha sonra matematik ve fizik okudu ve 'hacker'lar dünyas?na ad?m att?.

Amerikan Savunma Bakanl???'n?n sitesini çökertti

O ve arkada?lar?n?n çökerttikleri sitelerin aras?nda Amerikan Savunma Bakanl???'n?nki de bulunuyor.

?lk suçu, ilk davas?, ilk cezas?

Ülkesi Avustralya'da adli makamlar bir süre sonra faaliyetleri tespit edilince hakim kar??s?na ç?km?? ama sembolik bir tazminatla kurtulmu?.

Gazetecili?e ba?lama karar?

Assange bu olaydan sonra 'hacker'l??a son verip kendine gazetecilik alan?nda bir kariyer istemi?.

'Esirlere nas?l davran?l?r?'

Assange'in ortaya ç?kard?klar? aras?nda Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da esirlere yap?lan muameleye dair kurallar, Kenya'daki yarg?s?z infazlar, Irak'ta sivillerin Amerikan askerleri taraf?ndan öldürülme görüntüleri de yer al?yor.

Afganistan belgeleri

Assange son belgelerden önce Afganistan'da ya?ananlara ili?kin gizli belgeleri sitesine koyarak dünya çap?nda kendinden söz ettirmi?ti.

5 editör, 800 gönüllü

Julian Assange yaln?zca 5 tam-zamanl? editör ve 800 gönüllüye sahip oldu?u için ülke ülke dola?mak zorunda kal?yor, faaliyetlerini yürütebilmek için kimi zaman Do?u Afrika'da Kenya ve Tanzanya'ya, kimi zaman ?zlanda'ya gidiyor.

Ya?? bilinmiyor

Geleneksel medyan?n yay?nlad??? dosyalar sonucu tazminat ödemek zorunda kalmak gibi s?k?nt?lar ya?ayabildi?ini, internetinse bu konuda avantaj sa?lad???n? belirten Assange'?n ya?? bile tam bilinmiyor. Bir iddiaya göre 37, bir di?erine göre 39 ya??nda. Kaç ya??nda oldu?unu soranlaraysa "P.. kurular?n? tahmin yürütmek zorunda b?rakmay? tercih ediyorum" diyor.

Tecavüzden suçland?

Temmuz ay?nda hakk?nda tecavüz iddias?yla tutuklama emri ç?kar?lan Assange, bu konuda tam olarak temize ç?kamad?. Tecavüz haberi yetkililer taraf?ndan da do?ruland?.

Davalar geliyor

ABD Hükümeti, WikiLeaks'i terör örgütü saymaya ve Assange hakk?nda dava açmaya haz?rlan?yor.

'Aktivist bir gazeteciyim'

O ise kendini bildi bileli aktivist bir gazeteci ruhuna sahip oldu?unu ve kendi dergisini ç?kard??? küçük ya?lardan beri bas?n?n içinde yer ald???n? söylüyor.

2010 y?l?n?n öne ç?kan ki?isi

Time dergisi taraf?ndan 2010 y?l?n?n öne ç?kan ki?isi seçilen Assange, son olarak Wikileaks yoluyla 251 bin 287 belge yay?nlayarak tüm dünyada ad?ndan söz ettirmeyi ba?ard?. Üstelik bu belgelerden 7 bin 918'si de Türkiye hakk?nda... ?ran, Azerbaycan ve AB, Türkiye ile ilgili belgeler de ön planda yer al?yor.

Derleme NTVMSNBC.com'dan al?nm??t?r...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri