forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf_wikileaksWikileaks Belgeleri'nde geçen, 'Erdo?an'?n ?sviçre'de 8 hesab? var' ?eklindeki iddiay? man?etine ta??yan Taraf Gazetesi, Ba?bakan Erdo?an'?n bu iddiaya yalanlamas? Taraf gazetesinin sürman?etinden, '?sviçre'de tek bir kuru?um yok' ba?l???yla verildi... Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan da Erdo?an ve Sad?k Albayrak'la ilgili iddialar? neden man?ete ta??d?klar?n?n gerekçesini yazm??...

 

AHMET ALTAN'IN TARAF'TAK? YAZISI

Ba?bakan ve Sad?k Albayrak

Ba?bakan Erdo?an öfkelenmi?.

Öfkelenmekte hakl?.

A??r bir suçlaman?n alt?nda kald?.

Kim olsa, haks?z oldu?unu bildi?i böyle bir suçlama kar??s?nda öfkelenir.

Ama bizim ba?bakan öfkelendi?inde kelimelerini seçmekte biraz sorun ya??yor, özellikle medyay? hedef ald???nda kulland??? kelimeler pek öyle rahat kullan?lacak kelimeler de?il.

Anadolu’da bir söz vard?r, “istedi?ini söyleyen, istemedi?ini duyar”.

Onun kulland??? üslubu kullanmay? biz de biliyoruz, laf ?ak?rdatacaksak eh biz de ?ak?rdat?r?z, can?n? da ac?t?r?z.

Bizim “korkuyoruz” diye a?la?an medyaya fazla al??t? Erdo?an, medyada herkes ödlek de?il, laf?n? biraz tartmas?nda fayda var.

Bu sefer, çok a??r bir suçlaman?n alt?nda konu?tu?u için buna çok ald?rm?yoruz ama bu sertli?i sürdürmekte ?srarl? olursa, kelimelerin nas?l sert kullan?labilece?i hakk?nda bir iki örnek de ona biz veririz.

Bir kere olay? do?ru anlayal?m.

Amerikan büyükelçisi, Türkiye’nin ba?bakan?n?n ?sviçre’de gizli hesaplar? oldu?unu, kendi ülkesinin D??i?leri Bakanl???’na yazd??? belgeye kaydediyor.

Bu belge aç??a ç?k?yor, yeryüzünün dört bir yan?nda internetlerde dola??yor, Amerika belgenin “gerçekli?ini” kabul ediyor.

Yeryüzünün her yan?nda bu haberdir.

Hem de büyük haberdir.

Bugün Amerikan D??i?leri Bakanl???, kendi bilgisayarlar?na “Tayyip Erdo?an” diye yazd???nda, kar??s?na ç?kan dokümanlar?n aras?nda bu iddia da yer al?yor.

Üstelik belgenin gerçekli?ini kabul ettiler ama oradaki “iddia” konusunda henüz ne bir yalanlama ne de bir özür yay?nlad?lar.

Ama Türk gazeteleri, bizim d???m?zda bir tanesi hariç, bu haberi ya görmüyor ya da küçük görüyor.

Bir de bununla övünüyorlar.

Bütün dünya, Amerikal?lar?n Türk ba?bakan? hakk?nda neler yazd???n? bilecek, bir tek bu ülkede ya?ayanlar bunu bilmeyecek.

Bu, gazetecilik mi oluyor?

Bu belge, bütün dünyaya aç?lm?? “gizli” bir yaz??ma.

Gazetecinin i?i bunu yazmakt?r.

Ba?bakan’?n i?i de bugün oldu?u gibi bunu yalanlamak ve Amerika’dan da bunu yalanlay?p özür dilemesini istemektir.

O belgeyi yay?mlar?z.

Ba?bakan’?n aç?klamas?n? da yay?mlar?z.

Biz i?imizi yapar?z, o da i?ini yapar.

Bizim gazeteler, aç?klamak üzerine de?il de saklamak üzerine gazetecilik yapt?klar? için, patronlar?n?n hesaplar?na göre yay?n yaparlar.

En afili muhaliflerin AKP’lileri aray?p “bak?n biz bunu haber yapmad?k” dedi?ini biliyoruz, ihale beklentileri içinde olan patronlar?n, genel yay?n müdürlerinin televizyonlardaki ?arlatanca dalkavukluklar?n? izliyoruz.

O patronlar?n girdi?i ve girece?i ihalelere de bakar?z, tetikçilerinin Ba?bakan’?n eteklerini niye öptü?ünü, niye ona buna alçakça iftiralar att???n? da görürüz.

Hem M?T yöneticileri senin M?T ajan? oldu?unu aç?klayacak, hem sen “gazeteci” kisvesiyle yapt???n röportaj?n kasetini gazetenden önce M?T’e vereceksin, hem ajanl?k yapacaks?n hem de ba?kalar?n? ajanl?kla suçlayacaks?n.

Ama ilkesizlik sadece medyada de?il ki.

Bugüne kadar Genelkurmay’la, darbelerle, darbecilerle ilgili tek bir belge hakk?nda Meclis soru?turmas? istemeyen CHP, Amerikal?lar?n belgelerinin üstüne atlad?, belgelere bu kadar önem veriyorlarsa, Amerikan devletinin belgeleri kadar kendi devletlerinin belgelerine de önem verseler herhalde daha dürüst ve ilkeli davranm?? olurlar.

Bu karma?ada en çok Sad?k Albayrak için üzüldüm.

Ba?bakan’?n “dünürü” oldu?u için onun ad? da bu belgelerde geçiyor.

Ba?bakan’?n damad?n?n da yabanc? ?irketlerle ili?kileriyle ilgili iddialar? da Amerikal? diplomatlar gizli yaz??malar?na geçirmi?ler.

Onlar da dünya bas?n?nda yay?mland?.

Biz de yay?mlad?k.

Sad?k Albayrak’?n dürüstlü?üyle ilgili kimsenin bir ku?kusu yok, “dünürlü?ünü” hiç kullanmad???n?, sayg?de?er bir hayat sürdü?ünü herkes biliyor.

Ama Amerikal? diplomatlar onun bile pe?ine dü?mü?ler, bir de onu ba?kas?yla kar??t?rm??lar.

Ve, resmî belgelerine yazm??lar.

Amerikan diplomatlar?n?n, hiç olmazsa bir k?sm?n?n epeyce kof oldu?u anla??l?yor, onlar?n çok ciddi sonuçlar verebilecek olan bu kofluklar? haber olurken, insanlara zarar da veriyor.

Ama bunun çaresi Amerikal?lar?n “resmî” yaz??malar?n? görmezden gelmek de?il, o yaz??malara verilecek cevaplar? da yay?mlamakt?r.

Do?ruyu, saklayarak de?il ancak aç?klayarak bulabiliriz çünkü.

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri