forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

CUMHUR?YET'TE YA?ANAN KR?Z?N ARKA PLANINDA ASLINDA NE VAR?

Aktif .

mehmet_farac_cumhuriyet Yaz?s? kesik yiyen Mehmet Faraç, CHP'nin son kongresinde PM'ye giremedi. Hikmet Çetinkaya'n?n k?z? ise PM'ye girdi. ??te as?l kavga buradan ç?k?yor.  Faraç, Çetinkaya'y?, "Sansürün arkas?nda K?zlar?n? Sorosçu damatlara veren ki?iler var." diye a??r bir dille suçlad?.

Mehmet Faraç yaz?s?n?n yay?nlanmamas?n? isteyen ki?inin Cumhuriyet Yay?n Kurulu Üyesi Hikmet Çetinkaya oldu?unu aç?klad?. Çetinkaya'n?n, yaz?n?n de?i?tirilmesi veya yay?nlanmamas? için Orhan Erinç'le uzun uzun görü?tü?ü ve ikna etti?i belirtiliyor...

H?KMET ÇET?NKAYA'NIN KIZI CHP PM'YE G?RD?

Bir önceki CHP Parti Meclisi'nde yer alan Mehmet Faraç, son kongrede liste d??? kalm??t?. Buna kar??, CHP parti meclisine Hikmet Çetinkaya'n?n Anayasa profesörü olan k?z? Bertil Emrah Oder girmi?ti. Faraç'?n özellikle yeni kongreden sonra olu?an PM'yi 'Anti-Kemalist' ve 'Kürtçü' olarak ele?tirmesinin Chp'deki iç çat??man?n sonucu oldu?unu görmek gerekiyor...

CHP'DEK? KAVGA CUMHUR?YET GAZETES?NE SIÇRADI

Ulusal Kanal'da bir programa kat?larak yaz?s?n?n neden yay?nlanmad???n? anlatan Mehmet Faraç, CHP'nin yeni yönetimine a??r ifadelerle yüklendi.

Cumhuriyet gazetesinde ya?anan '??birlikçi Krizi' asl?nda CHP'de son dönemde ya?anan kavgalar?n bir yans?mas?...

Mehmet Faraç'?n, "Sansürün arkas?nda K?zlar?n? Sorosçu damatlara veren ki?iler var..." sözünün hedefinde Hikmet Çetinkaya var.

Faraç, Sorosçu Damat derken Çetinkaya'n?n k?z? Emrah Oder'in e?ini kasdediyor...

??te Mehmet Faraç'?n Ulusal Kanal'da söyledikleri...

PKK’n?n avukatlar?n? CHP PM’ne koyan zihniyet Cumhuriyet Gazetesi’ne sansür uygulat?yor..

Yeni CHP’yi Barzani dizayn ediyor…Sezgin Tanr?kulu PM’ne al?n?yor…

Güneydo?u’da Türk-Kürt’e, Kürt-Türk’e dü?man ediyor..CHP de dizayn ediliyor..

Haburcular?n Avukat? Sezgin Tanr?kulu ve Nak?ibendi Muhammed Çakmak PM’ne ald?rt?ld?. CHP dizayn ediliyor..

“Laiklik tehlikede de?il” diyen ve evrakta sahtecilikten yarg?lanan isimleri, PKKL?lar?n avukatlar?n? PM’ne alan,”cemaatlere sayg?l?y?m” diyen zihniyete biz kar?? ç?kt???m?z için bu durumday?z. Biz 6 ok çizgisinde durduk, bugün hakl? ç?kt???m?z ortaya ç?kt?.

Ben bunlar? dün de CHP’nin panelinde söyledim CHPliler hayretle ?iddetle alk??lad?lar.

Sansürün arkas?nda K?zlar?n? Sorosçu damatlara veren ki?iler var...

MEHMET FARAÇ'IN ???NE SON MU VER?LD??

Bütün bunlar ya?an?rken, CHP'nin Kemal K?l?çdaro?lu kanad?na yak?nl???yla bilinen Gercekgundem.com Mehmet Faraç'?n i?ine son verildi?i ?eklinde bir haber yay?nlad?.

"Faraç'?n ipini çeken yaz?" ba?l???yla yay?nlanan haberin detaylar?nda ?u bilgilere yer verildi.

Cumhuriyet Gazetesi Yazar? Mehmet Faraç'?n gazeteyle yollar? ayr?ld?.

Cumhuriyet Gazetesi yazar? Mehmet Faraç'?n i?ine son verildi. Gazete yönetimi, Faraç'?n son yaz?s?n? koymayarak, "Yollar?m?z ayr?ld?" dedi.

Faraç'?n ipini çeken geli?me ise, kendi internet sitesinde kaleme ald??? bir yaz? oldu. Faraç, kendi internet sitesinde, Cumhuriyet Gazetesi Yazar? Hikmet Çetinkaya'n?n CHP PM'ye giren k?z? için çok a??r ifadeler kulland?. Çetinkaya'n?n k?z? Emrah Oder'i hedefe koyan Faraç, "K?z?n? Soros Çocuklar?'na verdi" ifadesini kulland?. Gazete yönetimi, Faraç'?n bu yaz?s? üzerine yollar?n? ay?rd?.

Bilindi?i üzere Faraç, CHP'li bir belediye ba?kan yard?mc?s?n?n deste?i ile kurdu?u internet sitesinde Kemal K?l?çdaro?lu aleyhine kaleme ald??? yaz?larla dikkat çekiyordu. Faraç PM'ye giremedikten sonra, K?l?çdaro?lu'nu BDP ve AKP çizgisinde olmakla suçlam??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri