forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Yalan haber

pinokyo_yalanhaberYalanc?n?n mumu yats?ya kadar yanar' dense de ileti?im ça??nda bir haberin yalan olup olmad??? yatk?y? bile bulmuyor. ??te 2010'da üretilen ve 'yalan' oldu?u ortaya ç?kan 10 haber...

Bazen internet kanal?yla bazen medya marifetiyle üretilip servis edilen yalan haberler, çok h?zl? bir ?ekilde bütün dünyan?n inand??? bir olay haline gelebilirken yine ayn? kanallarla kar?? ve do?ru haber devreye girerek yanl??l?k düzeltilebiliyor. Öyle ki art?k yalanlar?n k?sa ömürlü oldu?unu söylemek mümkün.

Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekinde 2010 y?l?nda üretilen ve daha y?l? ç?kmadan 'yalan' oldu?u ortaya ç?kan 10 haber dirlenmi?...

1) Yanl?? hesaplar ?sviçre'den döndü: Wikileaks'in yay?nlad??? belgeler aras?nda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n ?sviçre'de sekiz farkl? hesab? oldu?u kriptosu da vard?. Kriptodaki bu iddialara CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu hemen atlad?! Erdo?an, "Böyle bir ?eyi ispat etti?inizde ben bu makamda, milletvekilli?inde durmam. Ama siz o makamda duracak m?s?n?z?" diye tepki gösterince, K?l?çdaro?lu çark etti.

2) Cemaatsiz cami olur mu? Ekim 2010: Radikal Gazetesi, 17 Ekim tarihinde yapt??? bir haberde Alevi köyüne 2007 y?l?nda bir cami yap?ld??? ve caminin cemaati olmad??? için imam?n y?llard?r tek ba??na namaz k?ld???n? iddia etmi?ti. Aksiyon Dergisi muhabirleri, olay?n hiç de Radikal'in anlatt??? gibi olmad???n? ortaya ç?kard?. Aksiyon'da yay?mlanan haber, caminin cemaatinin oldu?unu ve Alevilerin de bundan hiçbir rahats?zl?k duymad???n? ortaya ç?kard?.

3) E-posta'dan yalan haber: Ekim 2010: Vatan Gazetesi yazar? Mustafa Mutlu, "Cumhurba?kan? için kapat?lan yolda annesini kaybeden adam!" ba?l?kl? kö?e yaz?s?nda bir e-postaya yer vererek, Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün geçi? güzergâh?nda oldu?u için yollar?n kapat?ld???n?, bu yüzden de annesini hastaneye yeti?tiremeyen ?ahs?n annesini kaybetti?ini iddia etmi?ti. Ancak yap?lan ara?t?rmada, belirtilen saatlerde yolun kapanmad???, Ahmet Ertaç isimli bir ki?inin olmad??? ve böyle bir olay?n hiç ya?anmad??? anla??ld?. Mutlu, sonras?nda yapt??? aç?klamada, "E-postaya inand?m, sorgulamad?m." diyerek, olay? pi?kinli?e vurdu.

4) Atatürk de?il, kameraman ç?kt?: Aral?k 2010: CNN Türk'te Atatürk'e ait bir türkü kayd?n?n kendisinde bulundu?unu iddia eden Tar?k Akan, ar?ivlerden ç?kan plaktaki 'Çal?n Davullar?' adl? Selanik türküsünün Atatürk taraf?ndan seslendirildi?ini söyleyerek gündeme gelmi?ti. Ancak bu iddiaya yalanlama gecikmedi. 'Mustafa' isimli filmiyle Atatürk'ün hayat?n? anlatan Can Dündar, "Bunun neresini düzeltece?imi bilemiyorum. Bu ses, bizim kameraman Mustafa Özcan'?n sesi." diyerek Tar?k Akan'?n bu ak?l almaz iddias?n? çürüttü.

5) Yalan? var, bedeli yok Nisan 2010: Her dönemin en çok beklenen haberi bedelli askerlik, bu y?l?n da gündemindeydi. Milli Savunma Bakan? Vecdi Gönül'ün "Erdo?an isterse bedelli ç?kar." aç?klamas?yla beliren umutlar Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n kat?ld??? bir televizyon program?nda ?ahsi görü?ü olarak bedelli askerlik uygulamas?n?n olmas? gerekti?ini ve y?l sonuna kadar ç?kaca??n? söylemesiyle iyice artt?. Ancak Genelkurmay Ba?kan? ile görü?en Ba?bakan Erdo?an'?n 'Bedelli yok' aç?klamas?, yap?lan binlerce haberin yalan oldu?unu ortaya ç?kard?.

6) Öldürmedi?imiz ünlü kalmad?: Ocak 2010 Pazar günü erken saatlerde baz? sitelere dü?en Nejat Uygur'un öldü?ü haberi, sevenlerini büyük bir üzüntüye bo?du. 14 Ekim günü ise Twitter'da Türk tiyatro ve sinemas?n?n usta ismi Münir Özkul'u 'öldürdüler'. Ama çok geçmeden bu iki haber de yalanland?.

7) Devlet burs da??t?yor! Aral?k 2010: Facebook ve Twitter'da geçti?imiz hafta yay?lan bir haber üzerine 3 günde 250 bin ki?i ba?vuruda bulununca Ba?bakanl?k 'kilitlendi'. "Biraz önce arkada??m arad? ve herkese Ba?bakanl?k taraf?ndan B?MER (Ba?bakanl?k ?leti?im Merkezi) bursu verildi?ini söyledi. Sitemizi takip ediniz." ?eklindeki haber sonucunda telefonla ya da elektronik ortamda B?MER'i soru bombard?man?na tutan vatanda?lar, burs ko?ullar?n? ö?renmeye çal??t?. Üç gün içinde Ba?bakanl?k'a yap?lan ba?vuru say?s?n?n 250 bine ula?t??? belirtildi. Vatanda?lara laf anlatmaktan yorulan Ba?bakanl?k, çareyi resmi aç?klama yapmakta buldu ve haber yalanland?.

8) Wikileaks geyik fabrikas?:  
2010'un en çok konu?ulan konular?ndan biri de Wikileaks internet sitesiydi. Site yüzbinlerce 'belge' yay?nlad?, ama bunlar?n pekço?u belge de?il sadece dedikodudan ibaretti.

9) Fenerbahçe, yalandan ?ampiyon oldu: Bursaspor, son maç?nda Be?ikta?'a kar?? puan kaybetse Fenerbahçe ?ampiyon olacakt?. Maç?n sonlar?na do?ru Kad?köy'de kar??la?man?n 2-2 bitti?i anonsu yap?ld?, statta bayram havas? esti. Ac? haber tez duyuldu, yanl?? anons Fener'i dillere dü?ürdü.

10) Eski Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?, komplo belgesine 'kâ??t parças?' ve LAW silahlar?na da 'boru' dedi. Ancak gerçekler ortaya ç?kt?kça Ba?bu?'un söylediklerinin asl? olmad??? anla??ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri