forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet_kekec_ensiradisiYeni ?afak'ta ya?anan Fehmi Koru - ?brahim Karagül krizini yorumlayan Ahmet Kekeç; "?brahim Karagül’ün durumdan vazife ç?kar?p 'benim gönderilmem için bask? yapt?lar' demesi çok yanl??t?r. Oysa, ABD'nin rahats?z oldu?u yazarlar?n ba??nda Fehmi Koru geliyordu. O zamanlar büyük Yeni ?afak yazarlar? hedefteydi. Fehmi Koru hakk?nda itibars?zla?t?rma operasyonu yap?ld?" dedi...

 

Turgay Güler, Ahmet Kekeç ve ?amil Tayyar'?n birlikte sundu?u Ülke TV'de En S?rad??? program?nda yaz?lar? durdurulan ve gazetedeki ismi silinen Fehmi Koru olay? gündeme geldi. Yeni ?afak gazetesinin eski çal??anlar?ndan Ahmet Kekeç olay? ABD eski Türkiye Büyükelçisi Edelman'?n WikiLeaks'ta yer alan aç?klamalar?na ve gazetenin bir ba?ka yazar? ?brahim Karagül'ün iddialar?na dayand?rd?. Ahmet Kekeç Fehmi Koru ile ilgili s?k?nt?lar?n WikiLeaks belgeleri ile gün yüzüne ç?kt?. 

1 Mart tezkeresi sonras?nda ABD’nin Ankara Büyükelçili?i’ne getirilen Edelman’?n Türkiye ile ilgili yo?un bir bilgi toplama çal??mas?n? yapt???n? anlatan Ahmet Kekeç, ?brahim Karagül’ün Edelman’la ilgili gündeme getirdi?i iddialar?n da Fehmi Koru olay?n? büyüttü?ünü söyledi.

Kekeç, Karagül’ün “Edelman benim gazeteden kovulmam için bask? yapt?. Buna bizim gazetenin kimi yazarlar? da çanak tutarak benim gönderilmemi istedi” ?eklinde yazd???n? hat?rlatt?.

Ahmet Kekeç, o dönem Yeni ?afak’?n Genel Yay?n yönetmenli?ini Selahattin Sad?ko?lu yapt???n?, ABD Büyükelçili?i’nden gazeteye gelenlerin, isimler üzerinde durmad???n?, buna kar??n gazetenin yay?n politikas?n? ele?tirdiklerini anlatt?.

Kekeç,  “Burada ?brahim Karagül’ün durumdan vazife ç?kar?p benim gönderilmem için bask? yapt?lar demesi çok yanl??t?r. ABD taraf?n?n yaz?lar?ndan rahats?z oldu?u yazarlar?n ba??nda Fehmi Koru geliyordu. Hüsnü Mahalli vard?. O dönemde Yeni ?afak tezkerenin geçmemesi konusunda çok sert muhalefet yapm??t? ve bu yüzden üzerinde büyük bask? vard?." dedi.

Kekeç, bu durumun ABD’liler taraf?ndan çok da memnuniyetle kar??lanmad???n? Irak’ta ortaya ç?kan çirkin manzaralardan sonra bu memnuniyetsizli?i fiili müdahaleye dönü?türmeye çal??t?lar.

Gazetenin Genel Yay?n yönetmeni ve yazarlar? tam bir görü? birli?i içinde olduklar?n? anlatt? ve ?brahim Karagül’ün konu ile ilgili yazd?klar?n?n yalan oldu?unu savundu.

Ahmet Kekeç daha sonra ?brahim Karagül’ü iddia ettiklerini ispata ça??rd? ve Fehmi Koru ve Edelman’?n görü?tükleri iddias?n?n as?ls?z bir iddia oldu?unu savundu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri