forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

isadamlariMedya Takip Merkezi (MTM), aç?klamalar? ve yer al?? ?ekliyle kurumlar?n? 2010 y?l?nda medyada en iyi temsil eden yöneticileri belirledi. Y?l boyunca pozitif nitelikteki bas?n yans?malar?n?n ölçümlenmesi yoluyla olu?turulan liste, Türkiye’nin en ba?ar?l? ileti?im sa?layan yöneticilerini bir araya toplad?. ??te, o isimler…

Medya Takip Merkezi (MTM), 2010’da dikkat çeken aç?klamalar?, giri?imleri, etkinlikleri ve sosyal ya?amlar?yla ilgiyi üzerlerinde toplayan tepe yöneticileri mercek alt?na ald?. Türkiye’nin en büyük ?irketlerinin ba??nda olan ve kurumlar?n? bas?nda en iyi temsil eden bu yöneticiler, aç?klamalar?yla gündem yarat?rken, ekonomi dünyas?n?n nabz?n? elinde tutan isimler olarak da öne ç?kt?lar.

Medya Takip Merkezi’nin, “2010 Y?l? Bas?n Raporu”na göre, y?l boyunca yapt??? aç?klamalarla, kurumunun olumlu haberlerle an?lmas?n? en fazla sa?layan yönetici, Koç Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Mustafa Koç oldu. Son y?llar?n en ba?ar?l? ç?k?? yapan isimlerinden biri olan Mustafa Koç’a ilgi, önceki y?la k?yasla yüzde 13,5 oran?nda art?? gösterdi. Özellikle Koç Otomotiv'in ihracat ba?ar?lar? ve Tüpra?'?n yat?r?mlar? ile s?kça gündeme gelen Mustafa Koç, holdingin gerçekle?tirdi?i sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgi oda?? oldu.

?irketini en iyi konu?turan kad?n yönetici Güler Sabanc?…

MTM’nin gazete ve dergilerde yay?nlanan her haberi inceleyerek pozitif alg? yaratanlar? ayr??t?rd??? ara?t?rmaya göre, y?l boyunca ?irketini en iyi konu?turan bir di?er yöneticisi ise, Sabanc? Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Güler Sabanc? oldu. Türkiye ekonomisine duydu?u güveni, verdi?i her demeçte tekrarlayan ve pozitif bir enerji yaratan Güler Sabanc?, 2010 y?l?nda Avusturya ve Fransa'dan ald??? devlet ni?anlar?yla da ad?ndan s?kça söz ettirdi.

Y?l boyunca kurumunu en iyi temsil eden üçüncü isim ise ?? Bankas? Genel Müdürü Ersin Özince oldu. Özellikle, yurt d???nda banka sat?n alma stratejileri, bankan?n sosyal sorumluluk projeleri, ekonomik krizin etkileri ve aç?klanan bilanço raporlar?na ili?kin demeçleriyle yak?n markajda olan Ersin Özince, yeniden Türkiye Bankalar Birli?i Ba?kan? seçilmesi nedeniyle de s?kça yans?ma buldu.

2010 y?l?n?n kurumunu en çok konu?turan dördüncü ismi, renkli ki?ili?i ve son olarak da oynad??? reklam filmiyle dikkatleri üzerine çeken A?ao?lu ?irketler Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Ali A?ao?lu oldu. ?n?aat sektöründe sundu?u lüks projeler ve konuya ili?kin çarp?c? demeçleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü i?adam?, yapt??? enerji yat?r?mlar? nedeniyle bas?n?n yak?n takibindeydi.

Ekonomik krize ra?men, sa?lad?klar? kar, yeni uçak yat?r?mlar? ve yolcu hedeflerine ili?kin aç?klamalar? ile dikkatleri üzerine çeken Türk Hava Yollar? Genel Müdürü Temel Kotil, 2010 y?l?nda kurumu hakk?nda olumlu konu?turan yöneticilerden oldu. Temel Kotil, bu y?l yapt?klar? çe?itli sponsorluk anla?malar?yla da s?kça gündeme geldi.

Listede yer alan di?er yöneticiler ise:

  • F?BA Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Hüsnü Özye?in,
  • Eczac?ba?? Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Bülent Eczac?ba??,
  • Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv,
  • Ac?badem Sa?l?k Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Ayd?nlar ve
  • Sanko Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Abdülkadir Konuko?lu oldular.

 

??RKETLER?N? EN ?Y? KONU?TURAN ?LK 10 YÖNET?C?

No

Yönetici

Haber/Yaz? Adedi

1

Mustafa Koç (Koç Holding Yönetim Kurulu B?k.)

2.370

2

Güler Sabanc? (Sabanc? Holding Yönetim Kurulu B?k.)

2.169

3

Ersin Özince (?? Bankas? Genel Müdürü)

1.975

4

Ali A?ao?lu (A?ao?lu ?irketler Grubu Yönetim Kurulu B?k.)

1.855

5

Temel Kotil (THY Genel Müdürü)

1.462

6

Hüsnü Özye?in (F?BA Holding Yönetim Kurulu B?k.)

1.260

7

Bülent Eczac?ba?? (Eczac?ba?? Holding Yönetim Kurulu B?k.)

1.173

8

Süreyya Ciliv (Turkcell CEO’su)

1.298

9

Mehmet Ali Ayd?nlar (Ac?badem Sa?l?k Grubu Yönetim Kurulu B?k.)

1.141

10

Abdülkadir Konuko?lu (Sanko Holding Yönetim Kurulu B?k.)

1.040

Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi

(Liste, 2010 y?l?nda, gazete ve dergilerdeki haber ve yaz?lar?n de?erlendirilmesi ile olu?turulmu?tur.)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri