forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ASIL MESELE NE?

Aktif .

soru_isareti_masa1 Ocak itibariyle yürürlü?e giren CMK'n?n 102. maddesiyle birlikte gazete man?etlerini 10 y?ld?r bitmeyen davalardan yarg?lananlar?n tahliyeleri süslüyor. Ancak as?l gürültü Ergenekon davas?ndan tutuklu bulunanlar?n tahliye edilmemesinden ç?k?yor.  Özellikle Do?an Grubu gazetelerinin 10 y?l karar?na veryans?n etmesi anlaml?.

Ergenekon operasyonunun ba??ndan beri tutuklamalara kar?? yay?nlar yapan medya organlar?, 2004 y?l?nda ç?kan ve 1 Ocak 2011 itibariyle uygulamaya geçen, yarg?lamas? bitmemi? davalardan tutuklu bulunanlar?n sal?verilmesini Hizbullah davas? ekseninde ele al?yorlar.

Hedeflerinde Hükümet'in 2004 y?l?nda ç?kard??? kanun maddesi var. Oysa "Yarg?lamalar neden bu kadar uzun sürüyor?" diyenler az?nl?kta kal?yor.

Gazete man?etlerini, bir türlü bitmeyen Hizbullah davas?n?n san?klar?n?n serbest kalma görüntüleri süslüyor. Pe?inden de Ergenekon'dan tutuklu bulunanlar?n neden serbest b?rak?lmad??? gündeme getiriliyor. Yarg?tay'?n verdi?i Terör suçlar?nda tutuklulu?un 10 y?la kadar ç?karabilece?i karar?n? ele?tiriliyor.

Hatta bu tahliyeler Ergenekon tutuklular?na da özgürlük kampanyas?na dönü?mü? durumda...

Peki gerçekten 'Adalet' kayg?s?yla m? bunu yap?yorlar?

Bu yay?n organlar?n?n geçmi? sicillerine bak?ld???nda, as?l meselenin 'Adalet' kayg?s?ndan kaynaklanmad???n? ortaya koyuyor...

As?l mesele Ergenekon tutuklular?na vurmayan piyango...

tahliye_zaman

tahliye_haberturk

tahliye_hurriyet

tahliye_milliyet

 

 

 

 

 

 

tahliye_radikal

tahliye_vatan

 

 

 

 

 

 

 tahliye_yenisafak

tahliye_star

 

 

 

 

 

 

 

Bu konuyla ilgili gazetelerde ç?kan en dikkat çekeci yaz?lardan birini Star Gazetesi'nde ?amil Tayyar kaleme alm??. "Kar?n a?r?s? Ergenekon" ba?l???yla Tayyar ?unlar? yazm??...

?u da bir gerçek: Son tart??malardaki as?l s?k?nt?, yarg?n?n hantall???, geciken adalet, adil yarg?n?n erozyona u?ramas?, masumiyet karinesinin ihlali, hukukun üstünlerin hukuku haline gelmesi de?il.

15 y?ld?r içeride yatan tutuklular? kimse hat?rlamad?, ?nönü döneminden bu yana devam eden davalar? kimse t?nlamad?. Say?s?z ki?iye daha tutukland?klar? gün “katil” diye ba??rd?lar, “mafya babas?” yaftas?n? ast?lar, “terör örgütü lideri veya üyesi” dediler.

Bu hukuksuzluklar?n? Ergenekon ve Balyoz sürecinde unutup ?imdi “masumiyet karinesi yok mu?”, “hani hukukun üstünlü?ü vard??”, “bu kadar uzun süre tutukluluk olur mu?”, “mahkeme karar? kesinle?inceye kadar herkes masum de?il mi?” diye sormaya ba?lad?lar.

Heyhat, gel gör, tutukluluk sürelerine getirilen s?n?rlamadan Ergenekon san?klar?na piyango ç?kmay?nca tekrar ba?a döndüler.

“Hizbullah’a tahliye”, “Domuz ba?? katilleri ve babalar serbest”, “mafya liderine tahliye” man?etleri birbirini izledi.

Hatta i?i öyle ç???r?ndan ç?kard?lar ki, Milliyet Gazetesi dün man?etine “Silivri’ye 10 y?l darbesi” a??t?n? yerle?tirdi. Ergenekon soru?turmalar?ndan çok önce, 2004 sonunda ç?kar?lan yasa hükmünü “darbe” olarak nitelendirdiler.

Hürriyet de “Hüküm giymeden 10 y?l yatabilirler” ba?l???n?n alt?na Sedat ?ahin’in foto?raf?n? yerle?tirerek “Serbest kalabilir” deyip akl?nca ironi yapt?.

Hele dün Vatan’da bir yorum vard?, evlere ?enlik. Efendim, Türkiye’de kararlar?n olu?umu ortalama 6 y?l sürüyormu?, tutukluluk sürelerini 5 y?lla s?n?rlamak do?ru de?ilmi?.

Ey tosuncuklar!

Hani tutukluluk süreleri uzundu? Hani masumiyet karinesi vard?? Hani yarg? karar? kesinle?inceye kadar herkes masumdu?

Kar?n a?r?n?z belli, ?u Ergenekon san?klar?n? b?raksalar iyile?eceksiniz. Olabilir, hiç de?ilse mertçe ç?k?n ortaya, hukuk devletinin omzundan ate? etmeyin sa?a sola...

Bu arada ?unun alt?n? çizelim; sak?n ola, di?er tahliyeleri onaylad???m anlam? ç?kmas?n yazd?klar?mdan. Sadece bir kez daha Ergenekon ve Balyozcu taifenin maskesini dü?ürmek istedim.

Gerçi yüzsüzler ama olsun...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri