forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

zafer_mutlu300Do?an Grubu'nda Milliyet, Vatan ve Posta'n?n en tepe yöneticisi olan Zafer Mutlu'nun CHP'nin yeniden yap?lanmas?n? organize eden isimlerden biri oldu?u iddias? tart???l?yor. Do?an Holding CEO'su Nebil ?lseven'in CHP ?stanbul ?l Ba?kan? yap?lmas?nda da en önemli etkenin Zafer Mutlu oldu?u söyleniyor.

Sabah Gazetesi yazar? Sevilay Yükselir birkaç gündür Zafer Mutlu'nun CHP'nin yeniden yap?lanmas?nda oynad??? rolü kaleme al?yor.  Zafer Mutlu'nun halas?n?n o?lu Erdo?an Toprak'?n Genel Ba?kan yard?mc?s? yap?lmas? ve Nebil ?lseven'in 100 bin dolarl?k maa??n? b?rak?p CHP ?stanbul ?l Ba?kan? olmas? gözleri Do?an Grubu'na çevirmi?ti.

Sevilay Yükselir'in öncekigün kö?esinde, gündeme getirdi?i iddialara Zafer Mutlu bir aç?klamayla kar??l?k verdi. Mutlu aç?klamas?nda, Erdo?an Toprak'?n CHP Genel Ba?kan yard?mc?s? olmas?nda hiçbir etkisinin olmad???n? söylüyordu.

Mutlu, Kemal K?l?çdaro?lu'yla Genel Ba?kan seçildikten sonra iki kez görü?tü?ünü ve bunun gazetecilik çerçevesinde oldu?unu savunuyordu.

Sevilay Yükselir ise bu aç?klama üzerine bugün Zafer Mutlu'yu zor durumda b?rakacak bir yaz? kaleme ald?. Yükselir, 7 Ekim 2010 tarihinde Kemal K?l?çdaro?lu, Gürsel Tekin, Erdo?an Toprak'?n da aralar?nda bulundu?u CHP'li üst düzey yöneticilerin Zafer Mutlu'nun evinde bulu?tu?unu ve yenek yedi?ini yazd?.

Yükselir kendisine bu bilgiyi veren ismi aç?klamad? ancak, bunun da yalanlanmas? halinde ismi aç?klayaca??n? belirtti.

 Zafer Mutlu'nun geçmi?te, iddiada gündeme getilen konuyla benzer icraatlar? var. Eski Sabah döneminde de gazetenin üst yönetimi ve yazarlar?yla birlikte Deniz Baykal'la s?k s?k görü?tü?ü bilinirdi...

YÜKSEL?R'?N YAZISI

Ya 7 Ekim ak?am? Zafer Bey?

Belli ki Zafer Mutlu benim epey zamandan beri kendisiyle ilgili "CHP'yi alenen dizayn ediyor! Önce Mustafa Sar?gül'ü parti kurmaktan vazgeçirdi. Sonra yak?n? Erdo?an Toprak'? MYK'ya genel ba?kan yard?mc?s? yapt?. ?imdi de Nebil ?lseven'i ?stanbul ?l Ba?kanl???'na getirdi" ?eklindeki yaz?lar?mdan s?k?nt? duymu?.

Duymu? ki, yazd?klar?ma cevaben kendince zorunlu buldu?u bir aç?klama yapm?? önceki gün.

Haberim yoktu. CHP genel merkezine oldukça yak?n bir haber kayna??m aray?nca ö?rendim. Demi? ki; "CHP'de kurultay sonras? yap?lan yönetim de?i?iklikleriyle ilgili olarak bas?nda yer alan kimi de?erlendirmelerde ad?m?n tamam?yla hayal mahsulü senaryolar içinde kullan?ld???n? üzülerek görüyorum. Say?n Kemal K?l?çdaro?lu ile ne genel ba?kan seçildikten sonra ne Kurultay sonras? ba? ba?a bir görü?me yapt?m, ne de telefonla konu?tum. Birlikte çal??t???m gazeteci arkada?lar?mla iki kez ziyaretine gittim. Bu görü?meler gazetecilik çerçevesinde gerçekle?mi? ve do?al olarak hiçbir ?ekilde CHP'nin iç i?leyi?i ve olas? yönetim de?i?iklikleri gündeme gelmemi?tir. Hal böyleyken uzun zamand?r görmedi?im Say?n Erdo?an Toprak'?n Genel Ba?kan Yard?mc?s? olmas?nda, Say?n Nebil ?lseven'in CHP ?stanbul ?l Ba?kan? olmas?nda b?rak?n katk?m olmas?n?, önceden haberim bile olmam??t?r. Bu aç?klamay?, konuyla ilgilenenleri bilgilendirmenin yan? s?ra bu tür bir rolün bana biçilmesinin CHP'ye ve Say?n Genel Ba?kan?'na haks?zl?k oldu?u için yap?yorum."

CHP'li kayna??m, Mutlu'nun bu zorunlu olarak yapt??? aç?klamay? telefonda okuduktan sonra ilginç bir iddia att? ortaya. Dedi ki:
"Sevilayc???m. Biliyor musun? Ya Zafer Bey do?ruyu söylemiyor. Ya da Gürsel Tekin!"

Anlamad?m tabii ne demek istedi?ini. O da bu durumu fark edince, ne demek istedi?ini enine boyuna açt?.

"Birinden biri yalanc?! Çünkü birkaç ay önce Gürsel Tekin benim de aralar?nda oldu?um bir grup arkada??n yan?nda, 7 Ekim ak?am? Zafer Bey'in evinde yemek yediklerini söylemi?ti. O yemekte K?l?çdaro?lu ve Erdo?an Toprak da varm?? üstelik. Vallahi onun yalanc?s?y?m. Söyledi?ine göre çok güzel bir ak?am geçirmi?ler hep beraber!"

Kayna??m ad?n?n aç?klanmas?n? istemedi. Ama, "Bunu da yalanlarlarsa, yaz ad?m? o zaman karde?im!" ?eklinde de bir tavsiyede bulundu. Zafer Mutlu'nun manevralar?ndan b?km??lar çünkü!

YAZININ TAMAMI SABAH.COM.TR'DE...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri