forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:U?ur Mumcu

ugur_mumcu24 Ocak 1993'te u?rad??? bombal? sald?r? sonucunda hayat?n? kaybeden U?ur Mumcu'nun kimler taraf?ndan ne amaçla öldürüldü?ü hala gizemini koruyor. Aradan 18 y?l geçmesine ra?men suçlular?n hala bulunamam?? olmas? ve ortaya at?lan iddialar tart???l?yor...

 

 

A?a??daki ifadeler Mumcu Ailesi'nin dava ile ilgili görü?leridir... 

-Görünü?te biten dava, Kalpaks?z Kuvva’i Milliyeci U?ur MUMCU’nun yak?nlar? yönünden bitmemi?tir.

 

-Davan?n de?i?ik a?amalar?nda söyledi?imiz gibi, hala bulunamayan O?uz DEM?R, yarg?lanan Ferhat Özmen, Necdet Yüksel ve di?er faillerin cezaland?r?lmas?, dosyan?n kapand??? anlam?na gelmemelidir. 

 

-Topluma olay?n faili olarak sunulanlar de?il, olay?n arkas?ndaki gerçek failler ortaya ç?kar?l?ncaya kadar bu dosya kapanmayacakt?r.Kapanmamal?d?r.

 

-U?ur Mumcu'nun öldürüldü?ü 24 Ocak 1993'ten bu yana 12 Hükümet, 14 ?çi?leri bakan?, 12 Adalet Bakan?, 4 DGM savc?s?n?n (?u an özel görevli mahkeme savc?s? görevde) de?i?ti?i ülkemizde, ne yaz?k ki, U?ur Mumcu cinayeti bütün ba?lant?lar?yla hâlâ ayd?nlat?lamam??t?r.

 

-Mahkemenin verdi?i karar onansa bile, cinayete azmettirenler ortaya ç?kmad??? sürece, dosya bizim aç?m?zdan kapanm?? say?lmayacakt?r. (http://www.umag.org.tr)


U?UR MUMCU C?NAYET? SORU?TURMASININ GEÇ?RD??? A?AMALAR

 24 Ocak 1993 y?l?nda, evinin önünde düzenlenen bir bombal? sald?r? sonucu yitirdi?imiz U?ur Mumcu'nun Cinayetinin Soru?turmas? çe?itli a?amalar geçirmi?tir.

Olaya ba??ndan itibaren Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savc?l??? el koymu?tur. Ancak dosya bir türlü tamamlanamam??t?r. 7 y?l gibi uzun bir sürecin sonunda 11 Temmuz 2000 tarihinde "Umut Davas?" ad?yla bir dava aç?lm??t?r. 

Bu 7 y?ll?k süreç içinde soru?turma s?ras?nda birçok aksakl?k ya?anm??t?r. E?i Güldal Mumcu ve karde?leri Beyhan Gürson ve Ceyhan Mumcu soru?turman?n h?zlanmas? için çe?itli giri?imlerde bulunmu?lard?r. Güldal Mumcu, soru?turmada uygulama yanl??l?klar? oldu?unu, soru?turmay? yürüten ve "bu i?i devlet yapm??t?r, siyasi iktidar isterse çözülür" diyen DGM Savc?s? Ülkü Co?kun'un soru?turmay? savsaklad???n? belirtmi?, ihmallerin alt?n? çizen dilekçeler vermi?tir.

 

Güldal Mumcu'nun 1994 y?l?nda Adalet Bakanl???na verdi?i, DGM Savc?s? Ülkü Co?kun'un soru?turmay? savsaklad???n? öne süren bir dilekçesi üzerine, Adalet Bakanl???, Müfetti?lerine olay? soru?turma emri vermi?tir. Yap?lan soru?turman?n ard?ndan Adalet Bakanl??? Müfetti?lerinin haz?rlad??? raporda, Ülkü Co?kun'un olay? savsaklad??? sonucu ile disiplin cezas? tayini gerekti?i karar?na var?lm??t?r. Ancak, Ülkü Co?kun asker oldu?u ve özlük haklar? Milli Savunma Bakanl???na ba?l? oldu?u için bu karar?n, Milli Savunma Bakanl??? taraf?ndan uygulanmas? gerekmi?tir. Milli Savunma Bakanl???, bu karar? uygulamayarak, soru?turmaya yer olmad???na ve dosyan?n i?lemden kald?r?lmas?na karar vermi?tir. Bunun üzerine, Askeri ?dari Mahkemesine, savc? Co?kun'a verilen bu disiplin cezas? tayininin uygulanmas? istemiyle dava aç?lm??t?r. Davan?n sonunda, bu karar?n uygulanmayaca?? belirtilmi?, nedeni ise devlet s?rr? oldu?u gerekçesiyle aç?klanmam??t?r.

 

SU?KAST RAPORU 93/96 – U?ur Mumcu Cinayeti Soru?turmas? Sorgulan?yor

 

Güldal Mumcu, çocuklar? Özgür Mumcu ve Özge Mumcu, ?çi?leri Bakanl??? aleyhine, U?ur Mumcu'yu gere?ince ve hatta hiç korumayarak, ta??d?klar? sorumlulu?u yerine getirmedikleri gerekçesiyle, u?rad?klar? maddi ve manevi zarar?n kar??lanmas? için dava açm??lar ve bu davay? kazanm??lard?r.

 

14 Ocak 1997 tarihinde, TBMM'de U?ur Mumcu Cinayetini Ara?t?rma Komisyonu kurulmu? ve komisyon, görevini 4 Haziran 1997'de tamamlam??t?r.

 

TBMM U?ur Mumcu Cinayetini Ara?t?rma Komisyonunun 4 Haziran 1997 tarihli sonuç bölümündeki önemli saptamalar için t?klay?n?z.

 

TBMM U?ur Mumcu Cinayetini Ara?t?rma Komisyonunun suç duyurular? ve U?ur Mumcu'nun e?i ile karde?leri taraf?ndan 1999 y?l?nda ?çi?leri Bakanl???na verilen dilekçenin ard?ndan Bakanl?k, U?ur Mumcu Cinayetinden sonra kurulmu? olan olay yeri inceleme ekibi yetkililerine soru?turman?n yeniden gözden geçirilmesi talimat?n? vermi?tir. Bütün bu çal??malar sonucunda Umut Operasyonu do?mu?, iddianame haz?rlanarak 2000 y?l?nda 2 no'lu DGM'de dava aç?lm??t?r. Karar, Yarg?tay a?amas?nda, bir k?s?m san?klar yönünden onanm??, bir k?s?m san?klar yönünden ise bozularak dosya 2 no.lu DGM'ye dönmü?tür. Bozma karar?na uyularak, dava, an?lan mahkemenin 2002/139 say?l? dosyas?ndan devam etmektedir.

 

Yarg?tay 9.Ceza Dairesi’nce yerel mahkeme karar?;

 

- Muammer AKSOY’un öldürülmesi sonras?nda olay yerinde bulunan bo? kovanlar ili?kin tutanak ile emanette bulunan kovanlar aras?ndaki çeli?ki,

 

- Bahriye ÜÇOK’un öldürülmesi olay?nda bombal? paketi alan kargo görevlisi Gülay CALAP’?n paketi kargoya verdi?ini söyleyen Ferhat ÖZMEN’le yüzle?tirilmemi? olmas?, Abbas GULAMZADE’nin öldürülmesi olay? ile ilgili olarak ?stanbul 3 No’lu DGM’de görülmekte olan 1993/205 E. say?l? dava dosyas? ile dosyan?n birle?tirilmesi yada sonucunun ara?t?r?l?p buna göre karar verilmesi, gerekçesi ile üç noktadan bozulmu?tur. Yerel mahkeme bozmaya uyup yarg?lamay? 2002/139 E.dan sürdürmektedir.

 

Umut Operasyonu Davas?n?n bozmadan sonraki a?amalar?nda ise;

 

- 17.03.2003 günlü duru?mada Muammer AKSOY’un öldürüldü?ü yerde bulunan mermi kovanlar?na ili?kin çeli?kinin giderilmesi için söz konusu tutana?? tutan polis memurlar? dinlendi,

 

- 16.04.2003 günlü duru?mada Ferhat ÖZMEN ile olay tarihi öncesi kargo ?irketinde çal??an Gülay ÇALAP yüzle?tirildi. Tan?k aradan geçen uzunca süre nedeniyle tan?mas?n?n mümkün olmad???n? söyledi.

 

27.08.2003 günlü duru?mada ?stanbul 3 nolu DGM yaz?larak;

 

.....1993/205 esas ve 1993/ 576 esas say?l? Ekrem BAYTAP ile dosyas?ndan Abbas GULAMZADE ’nin kaç?r?lmas? olay?yla ilgili te?his tutanaklar? tan?k beyanlar? olay tutana?? ve dosyada varsa ba?kaca kan?tlar?n ve yine bu dosyada bulunan iddianamenin verilmi?se karar?n örneklerinin ç?kart?l?p gönderilmesine,

 

.....istemde bulunan san?klar?n 4959 say?l? yasadan istifade edip edemeyeceklerinin ?çi?leri Bakanl???ndan sorulmas?na karar verilmisti.

 

18.02.2004 günlü duru?mada;

 

?stanbul 3 No’lu DGM’den gönderilen dosyan?n bu dosya ile birle?tirilmesinin beklenilmesine karar verilip duru?ma 17.03.2004 tarihine ertelenmi?ti.

 

17.03.2004 günlü duru?mada;

 

- Ekrem Baytap dosyas?n?n birle?tirilme karar? ile dosya içine al?nd???,

 

- davan?n 1 No’lu san??? Hasan K?l?ç’?n ve birle?en dosya san??? Ekrem Baytap’?n 4959 say?l? yasadan yararlanmas? istemlerinin ?çi?leri Bakanl???na yaz?larak rapor haz?rlanmas?n?n istenmesine,

 

- di?er san?klar?n istemlerine ili?kin yaz?lan müzekkere cevaplar?n?n beklenmesine, karar verilip duru?ma 26.04.2004 tarihine ertelendi.

 

26.04.2004 günlü duru?mada ise;

 

-San?klardan Mehmet ?ahin, Fatih Ayd?n, Mehmet Ali Tekin, Yusuf Karaku?, Muzaffer Da?deviren’in 4959 say?l? yasadan yararlanma istemlerine ili?kin ?çi?leri Bakanl???nca olumsuz yan?t verildi?ine ili?kin yaz? okundu.

 

-Hasan K?l?ç ve Ekrem Baytap’la ilgili olarak ?çi?leri Bakanl???na yaz?lan yaz? cevaplar?n?n beklenilmesine karar verilip,

 

02.06.2004 günlü duru?mada ise;

 

Kayda de?er bir?ey olmad?,karar verilip duru?ma 07.07.2004 gününe ertelendi.

 

07.07.2004 günlü duru?mada ise;

 

5190 say?l? yasa ile 2845 say?l? DGM leri kanunu yürürlükten kald?r?ld??? için dava dosyas? yeni kurulan Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi’ne devredildi?i için ad? geçen mahkemece aç?ld?. Böylece dava dosyas?na bakan heyet ve savc? bir kez daha de?i?mi? oldu. Bakanl??a yaz?lan yaz? cevaplar?n?n beklenilmesine karar verilerek duru?ma 04.08.2004 gününe ertelendi.

 

04.08.2004 günlü duru?mada;

 

Hasan K?l?ç ve Ekrem Baytap’?n topluma kazand?rma yasas?ndan yararlanamayacaklar?na ili?kin gelen ?çi?leri Bakanl??? yaz?lar? okundu.

 

San?k vekillerine gelen yaz?lara kar?? beyanda bulunmalar? için süre verilerek duru?ma 20.09.2004 gününe ertelendi.

 

20.12.2004 günlü duru?mada;

 

San?k Ferhan ÖZMEN vekili müvekkilinin savunmas?n? yaparken mahkeme heyeti ile tart??maya girdi; duru?maya ara veren mahkeme heyeti tekrar duru?maya ba?lad???nda Ferhan ÖZMEN vekiline ihtaratta bulunarak CMUK 394/ d i?lem yapaca??n? bildirdi.

 

San?k Ekrem BAYTAP vekilleri savunma için süre istediler, San?k Hasan K?l?ç vekili ise mazeret dilekçesi vererek duru?maya kat?lmad?.

 

Mahkeme heyeti tutuklu san?klar Hasan KILIÇ, Ferhan ÖZMEN, Mehmet Ali TEK?N ve Ekrem BAYTAP’?n tutuk hallerinin devam?na, tutukluluk durumlar?n?n 14.01.2005 günü incelenmek üzere duru?may? 14.02.2005 günü saat 10.00 a erteledi.

 

14.01.2005 günlü incelemede ise san?klar?n tutukluluklar?n?n devam?na karar verilmi?tir.

 

14.02.2005 günlü ve 13.05.2005 günlü duru?malarda;

 

Yeni ceza yasas?n?n yürürlük tarihi beklendi?i için önemli bir geli?me olmad?.

 

10.06.2005 günlü duru?mada;

 

Savc?l?k makam? esas hakk?ndaki mütalaas?n? okudu; Buna göre san?klardan; Ekrem BAYTAP ve Ferhan ÖZMEN’in 765 say?l? TCK nun (eski kanun) 146/1 31,33,40 maddeleri gere?i, Mehmet Ali TEK?N ve Hasan KILIǒ?n 5237 say?l? TCK nun (yeni kanun) 314/1,3713 say?l? Kanunun 5, 53 ve 63 maddeleri gere?i, Abdül Hamit ÇEL?K, Muzaffer DA?DEV?REN, Fatih ALGÜN, Yusuf KARAKU? ve Mehmet ?AH?N’in 5237 say?l? TCK n?n 314/2, 53 , 63 ve 3713 say?l? yasan?n 5.maddesi gere?i, cezaland?r?lmalar?n?; San?k Yusuf KARAKU?’un ve Muzaffer DA?DEV?REN’nin daha önceki mahkumiyetlerine ili?kin ?artl? tahliyelerinin geri al?nmas?n?, Ferhat ÖZMEN, Hasan KILIÇ ve Abdül Hamit ÇEL?K’in sürücü belgelerinin geri al?nmas?n?, 4959 say?l? yasadan (topluma kazand?rma/pi?manl?k yasas?) faydalanmak yönünden talepleri olan san?klar?n bu taleplerinin reddini, kamu ad?na talep etti. San?k vekillerden; Ekrem BAYTAP vekili savunma için süre istedi, Mehmet ?AH?N, Mehmet Ali TEK?N, Hasan KILIÇ vekili, Ferhan ÖZMEN vekilleri esas hakk?ndaki savunmalar?n? yapt?lar. San?klardan Hasan KILIÇ ve Mehmet Ali TEK?N ile, Ekrem BAYTAP vekiline esas hakk?ndaki savunmalar?n? yapmalar? için mehil verilerek duru?ma 01/07/2005 tarihine ertelendi.

 

01.07.2005 günlü duru?mada;

 

San?klardan Hasan KILIÇ ve Mehmet Ali TEK?N ile, Ekrem BAYTAP vekili davan?n esas?na yönelik savunmalar?n? yapt?. Dosya heyetçe incelemeye al?narak duru?ma 28.07.2005 günü saat 10.30’a ertelendi.

 

28.07.2005 günlü duru?ma karar duru?mas?yd?.;

 

Bu duru?mada; Savc? esas hakk?ndaki mütalaas?n? tekrarlad???n? belirtti. Müdahil yan olarak diyeceklerimiz soruldu.

 

Savc?l?k mütalaas?na kat?ld???m?z? belirterek

 

“Müvekkillerin yak?n? U?ur MUMCU ile Muammer AKSOY, Bahriye ÜÇOK ve Ahmet Taner KI?LALI’n?n öldürülmelerini organize eden güçler de ortaya ç?kar?l?p yarg?lanmad?kça dosyan?n mütevekkiller yönünden kapanmayaca??n?, kamu vicdan?n?n da tatmin olmayaca??n?” söyledik. San?klar?n son sözlerini alan mahkeme heyeti, san?klardan; 1-Firari san?k O?uz Demir’in dosyas?n?n ayr?lmas?na; 2-Ferhat Özmen’in (eski ) TCK 146/1 den a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas? ile cezaland?r?lmas?na karar verip hiçbir indirim uygulanmad?, 3-Hasan KILIÇ VE Mehmet Ali Tekin’i “ silahl? çetenin özel görevli yöneticisi” suçundan (yeni) TCK 314/1 maddesi gere?i on’ar y?l hapis cezas? ile cezaland?r?lmas?n? karar verip, yasal art?r?m ve lehe olan indirimleri uygulay?p 12 ?er y?l 6 ?ar ay hapis cezas?na mahkum ettikten sonra 4959 say?l? (pi?manl?k-topluma kazand?rma) yasan?n 4/C-2 maddesini uygulayarak neticeden 6 ?ar y?l 3 er ay hapis cezas? ile cezaland?r?lmalar?na karar verip tutukluluk hallerini kald?rd?. 4- Mehmet ?AH?N, Fatin AYDIN, Muzaffer DA?DEV?REN ve Abdülhamit ÇEL?K’i “silahl? çetenin üyesi olmak” suçundan yeni TCK 314/2 maddesi gere?i be?er y?l hapis cezas? ile cezaland?r?lmalar?na karar verip yasal art?r?m ve lehe indirim gerektiren maddeleri uygulad?ktan sonra verilen yedi’?er y?l alt?’?ar ay hapis cezas?na 4959 say?l? yasan?n 4/C-2 maddesini uygulayarak üç’er y?l bir’er ay onbe?’er gün hapis cezas? ile cezaland?r?lmas?na, 5-Yusuf KARAKU?’un 314/2 maddesi gere?i cezaland?r?l?p yasal art?r?m ve indirim nedenlerini uygulad?ktan sonra 4959 say?l? yasan?n 4/C-2 maddesinden de yararland?r?larak neticeden üç y?l dokuz ay hapis cezas? ile cezaland?r?lmas?na, ayr?ca daha önce alm?? oldu?u 30 y?ll?k hapis cezas?ndan ?artla tahliye edildi?i için, hüküm kesinle?ti?inde, ?artla tahliye karar?n?n geri al?nmas?na, 6-Ekrem BAYTAP’? (?stanbul’dan görevsizlikle gelen dosya san???) “silahl? çetenin özel görevli yöneticisi” suçundan 314/1 maddesi gere?i 12 y?l hapis cezas?na mahkum edip yasal art?r?m ve indirim uygulad?ktan sonra pi?manl?k yasas?ndan yararland?r?lmaks?z?n neticeden onbe? y?l hapis cezas? ile cezaland?r?lmas?na, yatt??? süre göz önüne al?narak tahliyesine karar verildi. Verilen bu karar karar?n aç?klanmas?ndan sonra ayn? gün taraf?m?zdan "usul ve yasaya ayk?r?" oldu?u gerekçesi ile temyiz edildi. Davan?n temyiz incelemesi, Yarg?tay 9. Ceza Dairesince yap?ld?. Bu kez dava dosyas? 2006/ 1554 E.say?l? dosya numaras?n? ald?. An?lan daire 2006/6101 K.say?l? karar? ile temyiz incelemesi sonucu, san?klardan;

 

Ferhat ÖZMEN hakk?nda verilen hükmün onanmas?na,

 

Ekrem BAYTAP yönünden eksik inceleme nedeniyle,

 

Yusuf KARAKU? ve Fatih AYDIN yönünden ek savunma hakk? verilmedi?i nedeniyle,

 

Abdulhamit ÇEL?K’in talebi olmad??? halde 4959 say?l? yasadan yararland?r?ld???;

 

Mehmet Ali TEK?N, Hasan KILIÇ, Yusuf KARAKU? , Mehmet ?AH?N, Fatih AYDIN ve Muzaffer DA?DEV?REN’in örgüt içindeki konum ve faaliyetleriyle uyumlu ?ekilde bilgi vermek suretiyle örgütün da??lmas?na veya meydana ç?kart?lmas?na yard?m ettiklerine yada bilgi ve destek vererek, yahut bizzat çaba göstererek örgütün amaçlad??? suçun i?lenmesine engel olduklar?na dair yeterli delil bulunmad??? halde (pi?manl?k yasas?ndan) yararland?r?ld?klar?, 5237 say?l? TCK 58.maddesinin uygulanmas? gerekti?i, gerekçeleri ile yerel mahkeme karar?n? bozmu?tur. Karar?n Ferhan ÖZMEN yönünden onanm?? olmas? davada müdahillik s?fat?m?z? sona erdirmi?tir. Bu nedenle bozmadan sonraki a?amalarda davay? ancak dosya üzeri takip etmemiz söz konusudur.

 

Birkaç söz:

 

2000 y?l?nda 2000/102 E.say?l? Umut Operasyonu Davas? ad? ile aç?lan bu dava, çe?itli a?amalardan geçirilerek 08.11.2006 günü Yarg?tay 9.Ceza Dairesi’nin 2006/1554 E.2006/6101 K.say?l? karar?yla onand?. Olay?n faili olarak bu davada yarg?lanan Necdet Yüksel yönünden daha önce kesinle?en karar, son karar?n onanmas?yla, Ferhat Özmen yönünden de kesinle?ti.

 

Görünü?te biten dava, Kalpaks?z Kuvva’i Milliyeci U?ur MUMCU’nun yak?nlar? yönünden bitmemi?tir.

 

Davan?n de?i?ik a?amalar?nda söyledi?imiz gibi, hala bulunamayan O?uz DEM?R, yarg?lanan Ferhat Özmen, Necdet Yüksel ve di?er faillerin cezaland?r?lmas?, dosyan?n kapand??? anlam?na gelmemelidir.

 

Topluma olay?n faili olarak sunulanlar de?il, olay?n arkas?ndaki gerçek failler ortaya ç?kar?l?ncaya kadar bu dosya kapanmayacakt?r.Kapanmamal?d?r.

 

U?ur Mumcu'nun öldürüldü?ü 24 Ocak 1993'ten bu yana 12 Hükümet, 14 ?çi?leri bakan?, 12 Adalet Bakan?, 4 DGM savc?s?n?n (?u an özel görevli mahkeme savc?s? görevde) de?i?ti?i ülkemizde, ne yaz?k ki, U?ur Mumcu cinayeti bütün ba?lant?lar?yla hâlâ ayd?nlat?lamam??t?r.

 

Mahkemenin verdi?i karar onansa bile, cinayete azmettirenler ortaya ç?kmad??? sürece, dosya bizim aç?m?zdan kapanm?? say?lmayacakt?r.

 


Mumcu Ailesinden Suç Duyurusu

U?ur Mumcu'nun ailesi Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'na ba?vurarak olay?n ayd?nlat?lamamas?ndan sorumlu olanlar hakk?nda suç duyurusunda bulundu. 

??te suç duyurusu metni...  

ANKARA CUMHUR?YET BA?SAVCILI?INA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNANLAR                 :

1- ?. Güldal MUMCU

2- ?inas? Özgür MUMCU

3- Özge MUMCU

 

VEK?L?                                : Av. Halil SEV?NÇ

 

KONU                                  : Suç duyurusu

 

AÇIKLAMA                    :  Ara?t?rmac? gazeteci yazar U?ur MUMCU'nun, 24 Ocak 1993 günü evinin önünde arac?na konulan bir patlay?c? ile katledildi?i, en temel hakk? olan ya?ama hakk?n?n elinden al?nd??? devletin yetkili organlar?nca bilinen bir gerçektir.

 

Bir ba?ka gerçek de devletin birinci görevinin, devleti olu?turan insanlar?n ya?ama haklar?n? garanti alt?na almas? gerekti?idir.

 

Böyle oldu?u içindir ki katliam?n hemen ard?ndan devlet yetkililerince, katil ya da katillerin yakalan?p yarg?lanaca?? konusunda bir çok sözler verildi.

 

2000 y?l? içinde  “Umut Operasyanu” ad? alt?nda yürütülen bir soru?turma sonucu baz? ki?iler suçun asli faili gösterilerek haklar?nda dava aç?ld?, yap?lan yarg?lama sonunda cezaland?r?ld?.

 

Ancak bu güne kadar olay?n ard?ndaki gerçek failler, azmettiriciler bulunup yarg? önüne ç?kar?lmad??? gibi, bombay? araca koydu?u iddia edilen O?uz DEM?R dahi yakalan?p yarg? önüne ç?kar?lamad?.

 

Yak?n geçmi?te ya?ad??m?z “zaman a??m?” olay?n?n tekrar ya?anmamas? için yürütülen soru?turmada ve yurt d???nda bulundutklar? gerekçesiyle yarg? kar??s?na bir türlü ç?kar?lamayan ki?i-lere ili?kinn yürütülen idari i?lemlerde i?i sürüncemede b?rakan tüm sorumlulular?n tespit edilerek cezaland?r?lmas?n? istiyoruz.

 

?STEM SONUCU    : Aç?klad???m?z nedenlerle “Mumcu Suikast?” düzenleyicilerinden yarg? kar??s? na ç?kar?lamayan suçun asli failleri ve azmettiricileri hakk?nda yürütülen soru? turma ve kavu?turmada ihmali görülen yatkililer hakk?nda cezaland?r?lmalar?    istemiyle suç duyurusunda bulunuyoruz. 24.01.2011

 

?.Güldal – ?. Özgür – Özge Mumcu

Vekilleri

Av. Halil SEV?NÇ

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri