forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmetbaransu_mosyo_300Hürriyet gazetesi yazar? Cüneyt Ülsever'in yazd??? ve daha sonra dizisi de çekilen Hac? roman?yla ilgili Mehmet Baransu'nun MÖSYÖ adl? kitab?ndaki iddialar ve sonras?nda gündeme gelenler dikkat çekici. Baransu, kitab?n psikolojik hareket amaçl? oldu?unu Hanefi Avc?'n?n verdi?i belgelerle yaz?ld???n? iddia ediyor.

Mehmet Baransu MÖSYÖ adl? kitab?nda, Hac?'daki ana karakterin gerçekten var oldu?unu ileri sürerken, bu ki?inin Hanefi Avc? taraf?ndan izlettirildi?ini, elde edilen bilgilerle de Cüneyt Ülsever'e HACI roman?n?n yazd?r?ld???n? iddia ediyordu.

Cüneyt Ülsever geçti?imiz hafta Mehmet Baransu'nun kendisiyle ilgili MÖSYÖ'daki iddialar?na de?inmi? ve baz? cevaplar vermi?ti. Baransu Ülsever'e bugün cevap vermi?...

Mehmet Baransu, Taraf'ta bugün "Hac?'yatar" ba?l???yla yay?nlanan yaz?s?nda ?unlar? kaleme alm??...

Hürriyet gazetesi yazar? Cüneyt Ülsever geçen hafta “Hangi Ahmet Altan’? seviyorsunuz?” ba?l?kl? kö?e yaz?s?nda, benimle ilgili baz? yorum ve ‘kanaatlerde’ bulunmu?. Ülsever Yaz?s?nda “Mehmet Baransu’nun ‘Mösyö: Hanefi Avc?’n?n Yazamad?klar?’ adl? kitab?nda benimle ilgili yazd?klar?n? telefonda Baransu’ya bizzat sorunca verdi?i cevaptan Baransu’nun Emniyet içinden sadece bilgilendirilmedi?ine, ayn? zamanda yönlendirildi?ine dair kanaat bende peki?ti” demi?.

Mösyö Hanefi Avc?’n?n Yazamad?klar? kitab?mda Ülsever’in Jandarma’yla ilgili bir haberinin kayna??n?n Hanefi Avc? oldu?unu yazm??t?m. Bunun yan? s?ra Ülsever’in Hac? roman?nda gerçek hayattan apart?lan iki karakterin yer ald???n? söylemi?tim. Bu karakterlerden birisinin Aydan Kodalo?lu ad?ndaki gerçek bir ?ahsa binaen olu?turuldu?unu yazm??t?m. Kitap Avc? üzerine oldu?u için detaya girmedim. Sadece Hac? roman?n?n hiç de az?msanmayacak bir bölümünün Avc? ve ekibi taraf?ndan Ülsever’e paslanm?? oldu?unu ima ettim.

Kitab?n ç?kmas?n?n ard?ndan Ülsever’in k?zaca??n?, roman? etraf?ndaki gerçeklerin ortaya ç?kmas?ndan rahats?z olaca??n? biliyordum. Tam da dü?ündü?üm gibi oldu. Ülsever, kendi kanaatlerini aç?klamakla me?gulken benim gerçekleri aç?klamam onu pek bir üzdü.

Ba?tan alal?m. Ülsever, geçen ay ?talya’dan beni arad?. Mösyö adl? kitab?m? okumad???n?, bir arkada??n?n kendisini aramas?yla konudan haberdar oldu?unu söyledi. Konuyu bir de benden dinlemek istemi?ti. Yine ayr?nt?ya girmeden, Hac? roman?ndaki karakterlerin gerçek hayattan apart?ld???n? söyledim. Ülsever’in bu bilgilere itiraz? vard?. “Bir romandan bahsediyoruz. Romandaki karakterler hayalî ve benim dü?ünce dünyamda yarat?ld?” mealindeki cümlelerle, yazd?klar?m?n do?ru olmad???n? söyledi.
(Taraf.com.tr)

Mehmet Baransu MÖSYÖ kitab?nda ise hikayeyi ?öyle anlat?yor..

"28 ?ubat sürecinde ABD'nin Ankara'daki gayr? resmî temsilcisi Aydan Kodalo?lu'ydu. Türk Amerikan Deme?i'nin Genel Müdür'lü?ünü yapan Kodalo?lu, silah ticaretinden siyasi görü?melere var?ncaya de?in uluslararas? bir dizi faaliyet yürütüyordu. Yine o dönemde Türk Amerikan Derne?i'ni çok say?da pa?a ziyaret ediyordu. Dönemin kudretli orgenerali Çevik Bir de bunlardan birisiydi. Bu arada, derne?in ziyaretçileri, yap?lan toplant?lar, çal??anlar?n?n da dikkatini çekiyordu. Nihayetinde, Emniyet'te tan?d??? olan bir dernek çal??an? Çevik Bir'in faaliyetlerini yak?n arkada??na aktard?.

Hanevi Avc?'n?n ekibindeki bu isim, derne?i yak?n takibe ald?. Kodalo?lu'yla çal??an kad?n hizmetçiyle irtibata geçti. Hizmetçiye bir ekran okuyucu makinesi, hard diski verildi. Nas?l kullan?laca?? ayr?nt?l? olarak anlat?ld?. Hizmetçinin görevi basit ama önemliydi; Kodalo?lu'nun aç?k ekran?n? tarayacak, bilgileri yükleyecekti. Hizmetçi üzerinden yürütülen plan sonuç verdi ve k?sa sürede Kodalo?lu'nun tüm yaz??malar? bilgisayardan ele geçirildi. Bilgisayarda bulunan, mail yaz??malar? dâhil tüm yaz??malar kaydedildi. Bunlardan özellikle silah tüccarlar?yla gerçekle?tirilmi? olanlar hayati öneme sahipti.

Art?k, 28 ?ubat generalleri ve ABD aras?ndaki kav?ak noktas?nda bulunan ki?inin tüm yaz??malar? 'cepteydi'. Geriye sadece bu bilgilerin nas?l kullan?laca?? meselesi kalm??t?. Bilgilerin askerlere kar?? uygulanan psikolojik harbin bir parças? olarak 'bir kitapta' kullan?lmas?na karar verildi. Bunun için uygun bir ki?i arand? ve bulundu. Bilgiler Cüneyt Ülsever'le payla??ld? ve Hac? roman? da böylelikle ortaya ç?kt?. ??te, Hac? romandaki yaz??malar?n hikâyesi buydu. Ülsever'in hayal dünyas?ndan olu?turdu?unu iddia etti?i yaz??malar, bir hizmetçinin ekran okuyucuyla elde etti?i bilgilerden ba?ka bir ?ey de?ildi."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri