forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_imamhatip_300Hürriyet Gazetesi yazar? ve eski Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök, ?mam Hatipliler'le bir araya geldi. ?stanbul Üsküdar'da gerçekle?en bulu?maya 5'i kad?n 20 ki?ilik imam hatipli grup kat?ld?. ?hlsozluk yazar? grup Özkök'e tasarlad?klar? Hürriyet'in birinci sayfas?n? hediye etti...

 

28 ?ubat 2011 tarihli imam hatiplilerin tasarlad??? Hürriyet'in man?etinde, "28 ?UBAT'IN 1000. YILI" ba?l??? yer al?yordu.

hurriyet_imamhatip

ERTU?RUL ÖZKÖK YEMEK'TE YA?ANANLARI KÖ?ES?NE TA?IMI?...

Dün nehir kenar?ndan kalkt?m

DÜN ilginç bir ö?le yeme?ine davetliydim.

Y?llard?r, Do?an H?zlan’dan ve e?im Tansu’dan “Kanaat Lokantas?”n? dinlerim.

Dün ilk defa gittim.
Anlatt?klar? kadar varm??.
Beni lokantaya genç bir grup davet etti.
“?HL Sözlük” adl? bir internet sitesi etraf?nda bir araya gelmi? gençlerdi.
“?HL Sözlük”, bildi?imiz “Ek?i Sözlük”ün bir benzeri.
?slami çizgide birle?mi? gençler taraf?ndan haz?rlan?yor.
Lokantaya geldi?imde, be?i k?z yirmiye yak?n genç insan beni masada bekliyordu.
Yeme?e gitmeden önce sitelerini inceledim.
Tahmin etti?im gibi, benim hakk?mda uzunca bir külliyat vard?.
Tabiat?yla yüzde 90’? beni ele?tiren ve dalga geçen mesajlard?.
Ama Ek?i Sözlük’teki kadar a??r ve incitici hakaret yoktu.
* * *
Daha çok onlar sordu ben cevaplad?m.
Gazetecilik kariyerimi çok iyi takip etmi?ler. Aralar?nda medyada çal??anlar da vard?.
Yapt?klar? çok do?ru ele?tiriler vard?. Ama bir o kadar da yanl?? anlama ve alg?lama...
Bu yemekte o kesimin dü?ünce yap?s? ve trendleri konusunda baz? gözlemler yapt?m.
Bu gözlemleri, ?slami kesimin gençlerine ne ölçüde te?mil edebilirim bilmiyorum.
Ama en az?ndan bu kesimde gördü?üm yap?c? ve zengin tart??ma beni etkiledi.
Gözlemlerime gelince:
- “Muhafazakârl?k” kavram? ciddi bir tart??maya aç?lm??.
Ben, ?slami kesimde “muhafazakâr” kelimesinin yükselen çok olumlu bir kavram oldu?unu san?yordum.
Oysa, Taha Akyol gibi yazarlar?n yaz?lar?nda yüceltilen ve bir anlamda, “?slam modernle?mesinin” sembolü olarak sunular bu kavram, ?slam’?n bu genç kesimi aras?nda h?zla irtifa kaybediyormu?.
Dün konu?tu?um gençlerin önemli bir bölümü, “muhafazakârl???”, ?slam’a mal edilen baz? kötü al??kanl?klar?n ve davran??lar?n sembolü olarak görüyorlar.
Mesela “?slam’?n kad?na kötü muamele etti?i” konusundaki kanaatin, büyük ölçüde yerle?mi? baz? örf ve âdetlerin aynen devam ettirilmesinden kaynakland???n?, bu tutuculu?un ?slam’a mal edilmemesi gerekti?ini söylüyorlar.
O yüzden “muhafazakârlardan” söz ederken yüzleri ek?iyor; kendilerine “Müslüman” denmesini tercih ediyorlar.
- K?zlardan biri, “muhafazakârl???n” de?i?mez baz? davran?? dü?ünce ve al??kanl?klar manzumesi oldu?unu, Müslümanl???n ise hayat?n ak??? içinde de?i?ti?ini söyledi.
* * *
- Tart??ma kültürleri çok iyi idi.
Ak?llar?ndaki her soruyu direkt ifadelerle soruyorlard?.
Ama dikkat ettim; ele?tirel tutumlar?nda ba?nazl?k yoktu.
- Mesela Ergenekon davas?nda yap?lan yanl??l?klar?n onlar da fark?ndayd?.
Davalar?n önemine hepsi inan?yordu, ama baz? liberal ayd?nlarda gördü?üm, “Kurunun yan?nda ya? da yanar” havas? onlarda yoktu.
- Tabii ki kafalar?nda benimle ve “Hürriyet”le ilgili çok yerle?ik bir alg?lama vard?.
Mesela k?zlardan biri, “Hürriyet’i ziyaret etmek istedik ama nas?l bir muamele ile kar??la?aca??m?z? bilmedi?imiz için vazgeçtik” dedi.
Ben de ona “Benim odama kim bilir kaç kere imam hatipli k?z ö?renciler geldi sohbet ettik. Gelmi? olsayd?n?z emin olun hiç tahmin edemeyece?iniz kadar iyi kar??lan?rd?n?z” dedim.
Anlad?m ki; fanatikleri bir kenara b?rakabilsek, kap?lar? açabilsek, konu?ma alan?m?z?n epey geni? olabilece?ini görece?iz.
“?HL Sözlük”e ba?lad?klar?nda ilk ilgilenen Hürriyet’in ekleri olmu?. Sözlü?ün kurucular?ndan biri, “Hürriyet’e giderken, aram?zda ‘Aman çok dikkatli konu?al?m, aç?k vermeyelim’ dedik. ?ermin Terzi arkada??m?z bizimle mülakat yapt?. Bugüne
kadar hakk?m?zda ç?kan en iyi mülakatt?” dedi.
* * *
Bana kar?? çok ele?tirel bir tutum içindeydiler.
Elimden geldi?ince sorular?n? cevaplamaya çal??t?m.
Baz? konular? “off the record” konu?tuk, içimi açt?m.
- Sonra “?imdi soru s?ras? bende” deyip, masadaki k?zlara döndüm ve sordum:
“Türbanl? Erkekler kitab?na konu?an ba?örtülü kad?nlar?n hemen hepsi, daha çok ‘muhafazakâr’ erkekleri ele?tiriyorlar. Siz bu konuda ne dü?ünüyorsunuz?”
??te o an masan?n en hararetli tart??mas? ba?lad?.
- Bakt?m, k?zlardan önce erkekler cevap vermeye çal???yorlar.
K?zlardan biri muzip bir ifadeyle bana bakt? ve ?unu söyledi:
“Cevab?n?z? ald?n?z de?il mi...”
Anlad?m ki, ?slami kesimde kad?n?n durumu konusunda çok ciddi bir tart??ma ba?lam??.
Bana göre bu tart??ma art?k durmaz.
- Bir de ?una dikkat ettim.
Erkeklerin hiçbiri “Kad?n” diyemiyor.
Hepsi ya “Bayan”, ya “Han?m” diyorlar.
Hürriyet’teki kad?nlar ise “han?m” veya “bayan” kelimesinden nefret ediyorlar. Kendilerine “kad?n” denmesini istiyorlar.
* * *
Yeme?in sonunda bana bir sürpriz vard?. Hürriyet’in birinci sayfas?n? haz?rlam??lar.
Man?etinde ?öyle bir haber:
“28 ?ubat 1000 ya??nda.”
Altta bir yerde benim “Esselamün Aleyküm” ba?l???ndaki kelime hatas?.
Yan?mda oturan ve eskiden Akit Gazetesi’nde çal??t???n? söyleyen genç, “Biliyor musunuz, benim haberime sansür yapt?lar” diyor.
Herhalde misafire ay?p olur diye onun istedi?i bir ?eyi koymam??lar.
“Ke?ke koysayd?n?z” dedim.
?slami gençlerin gözünden haz?rlanan bu birinci sayfay? Hürriyet’in müzesine hediye edece?im.
* * *
Genç insanlarla yedi?im yemekten çok güzel duygularla ayr?ld?m.
Türkiye’nin her kesimi ile konu?maya devam edece?im.
Galiba bu, tek ba??ma nehir kenar?nda oturmaktan daha güzel bir ?ey.

http://www.hurriyet.com.tr/

D??ER ?HLSÖZLÜK YAZARLARININ TEPK?S?

Ertu?rul Özkök'le bulu?maya kat?lamayan ?hlsozluk.com'un di?er yazarlar? açt?klar? bir ba?l?kla toplant?y? de?erlendirmi?... "ertu?rul özkök bulu?mas?na gidemeyen yazarlar?n gidenleri k?skanmas?" ba?l???yla aç?lan sayfada di?er üyeler ?unlar? yazm??..

1.
yap?lan kimi tenkitlere bak?nca gözlemledi?im durumdur. 10.000 ki?i bir insan ile bulu?amazd? yahu. hem zaten anlat?ld??? kadar hürriyet in ergenekon ilgisizli?ine dair en ufak bir sorgulama dahi yapamam??lar, anca entellik yapm??lar,muhafazakar de?il müslüman?z edebiyat? yapm??lar n?t n?t n?t. üzülmeyin yani iki entel manevra eksik kald? diye.

2.
k?skanma yanl?? ama, ele?tirenlere de hak vermek laz?m.

yahu beni ça??rsalar gitmem de; sözlük gündemini takip ediyorum. bu ''17 ki?i'' neye göre seçilmi?? burada o kadar aktif yazar var. bu yazarlar? yok say?p buradaki yazarlardan habersiz karar al?p, kafas?na göre adam seçip götüren yönetimi -bu konuda-protesto ediyorum.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri